DİZİ FİLM OYUNCULUK SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DİZİ FİLM OYUNCULUK SÖZLEŞMESİ

DİZİ FİLM OYUNCULUK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta yapımcı ….. ile diğer tarafta icracı sanatçı ….. arasında işbu sözleşme akdedilmiştir.

 2- Tanımlar

Yapım       :           Yapımcı’nın yapımcılığını4 üstlendiği ve İcracı Sanatçı’nın komşu hak sahipleri arasında bulunduğu, adı ….. olacak olan Televizyon Dizi filmini,

Yapımcı     :           Bu sözleşmeye konu dizi filmin ilk tespitini gerçekleştiren ve İcracı Sanatçı’dan sözleşmede düzenlenen yetkileri ve mali hakları devralan tüzel kişiyi,

İcracı Sanatçı        :           Bu sözleşmeye konu fikir ve sanat eserlerini icra eden ve icra ettiği eserler üzerinde komşu hak sahibi sıfatıyla sahip bulunduğu mali hakları, sözleşme metninde belirtilen biçimde Yapımcı’ya devreden kişiyi,

Televizyon Kanalı: Yapım’ın yayınlanacağı ve “…..” logosu ile kablo ve diğer dağıtım şebekeleri aracılığıyla bağımsız olarak yayın yapılan ulusal televizyon kanalını,

ifade etmektedir.

3- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İcracı Sanatçı’nın Yapımcı’nın nam ve hesabına ve ona bağlı kalarak Yapım’ı icrası veya yorumu, Yapım’da icra ettiği karakter ve eserde icra ettiği karakterin adı üzerindeki haklar dahil olmak üzere, bütün haklarını, bu sözleşme ile Yapımcı’ya devretmesi ve Yapımcı tarafından ilgili mali hak bedellerinin ödenmesi konularına ilişkin olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4- Tarafların Edimleri

İcracı Sanatçının Hak ve Yükümlülükleri

İcracı Sanatçı, Yapımcı tarafından belirlenen yapımda ….. karakterini oynayacak, yorumlayaca, seslendirecek, icrasını gerçekleştirecektir.

Yapımcı, günlük çalışma saatlerinin önceden belirleyerek, çalışmanın hangi saatte, nerede başlayacağını İcracı Sanatçı’ya bildirecektir. İcracı Sanatçı da makul bir süre önce çalışma yerinde bulunmayı kabul ve taahhüt eder.

İcracı Sanatçı, belirlenen bedel karşılığında icranın tüm mali haklarını, sözleşme ile düzenlenen içerikler ile birlikte Yapımcı’ya devredeceğini ve bu bedelin Sözleşme konusu edim ve yükümlülüklerin ve gerekse de Sözleşme’de devredilen tüm mali hakların karşılığı olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

İcracı Sanatçı, işbu sözleşmenin imzalanması ile sözleşme konusu yapım ile ilgili olarak, aşağıda içerikleri düzenlenen mali hakları, süre, sayı, yer, içerik kısıtlaması olmaksızın, yani yapımın yasal koruma süresi boyunca, hiçbir sayı sınırı içermeksizin, tespit, yayma, çoğaltma, temsil, işleme ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla (yayın ve) umuma iletim hakkını münhasıran ve geri dönülmez bir şekilde Yapımcı’ya devretmektedir.

İcracı Sanatçı, sözleşme imza tarihinden sonra üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek herhangi bir eserde rol alması teklifini, Yapımcı’nın yazılı onayı olmaksızın kabul edemez.

Yapımcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Yapımcı, … bölüm olarak planlanan Yapım için beher bölüm karşılığında, İcracı Sanatçı’ya ilk … bölüm için net …..-TL ödeyecektir. Ödemelere ait stopaj ve KDV Yapımcı’ya aittir.

Yapım’ın … bölümden uzun sürmesi durumunda Taraflar, İcracı Sanatçı’nın ücretini yeniden belirleyeceklerdir. Her bölümün ücreti bölüm kasedinin televizyon kanalında yayınlandığı haftadan sonraki 3 (üç) gün içerisinde, serbest meslek makbuzu karşılığı yapılacaktır.

Sözleşmeden doğan damga vergisi ve diğer vergisel yükümlülükler Yapımcı’ya aittir.

5- Değişiklik, Fesih ve Cezai şart

Sözleşmedeki Değişiklikler

Taraflar, karşılıklı ve yazılı anlaşma yapmak suretiyle bu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahip olduklarını kabul ve beyan ederler.

Fesih ve Cezai Şart

Yapımcı dilediği takdirde, işbu sözleşmeyi, herhangi bir süreye veya sebebe bağlı kalmaksızın, İcracı Sanatçı’ya yapacağı yazılı birm bildirim ile, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeksizin ve derhal hüküm doğurmak üzere tek taraflı olarak feshedebilir.

İcracı Sanatçı, sözleşmenin bir ya da birden fazla hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Yapımcı ihlalin sona erdirilmesi için İcracı Sanatçı’ya yazılı bir ihtar ile 7 (yedi) gün süre verecektir. İhlalin bu süre içerisinde giderilmemesi ya da giderilmesinin mümkün bulunmaması durumunda, Yapımcı sözleşmeyi derhal ve tek yanlı olarak feshedebilecektir.

İcracı Sanatçı, sözleşmeyi ihlal ederek feshe neden olduğu durumlarda veya haklı bir nedene dayanmaksızın işbu sözleşmeyi feshettiği takdirde, oluşan zararlar için tazminat yükümlülüğüne ilaveten Yapımcı’ya ….. cezai şartı da nakden, peşinen ve derhal ödemekle yükümlüdür.

6- Diğer Hükümler

Gizlilik

İcracı Sanatçı, bu sözleşme içeriği de dahil olmak üzere Yapımcı ve Yapım ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı surette öğrendiği bilgi ve belgelerin “Gizli Bilgi” niteliğinde olduğunu, bu bilgileri Yapımcı’nın yazılı onayını almaksızın üçüncü kişilere açıklamamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

Devir Yasağı

İcracı Sanatçı işbu sözleşmenin tamamı veya bir kısmını ve bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını ve sorumluluklarını karşılıklı yazılı mutabakat olmaksızın bir başkasına devir ve temlik edemez.

Tebligat Adresleri

Taraflar adres değişikliğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yazılı olan adres, bilinen en son adres olarak kabul edilerek tebligatlar bu adrese çıkarılır.

Yetki

Bu Sözleşme’den doğan ihtilafları da ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İcracı Sanatçı                                              Yapımcı

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat