Derneğin Feshi Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Derneğin Feshi Dilekçesi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

DAVACI                               : 

TC KİMLİK NUMARASI             :  

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

DAVALI                               :  

ADRESİ                                :

KONU                                   : … Derneği’nin feshi istemidir.

AÇIKLAMALAR     :

 

1-) Davalı … … Derneği, tüzüğünün … maddesinde de belirtildiği gibi … amacıyla kurulmuş olup müvekkilimiz derneğin … nolu üyesidir. (EK 1)

2-) Tüzükle belirlenmiş olan amacı …. olduğu halde … Derneği bu amaçla hiç ilgisi olmayan faaliyetler yürütmekte, bu cihetle yasaya aykırı etkinliklerde bulunmaktadır. (EK 2) Şöyle ki…

3-) …….

4-) …….

5-) Dernek Yönetim Kurulu’na yukarıdaki gerekçelerle başvuruda bulunarak hukuka aykırılıkların giderilmesi talebimizi ilettiğimiz halde olumlu bir yanıt alamadığımız (EK 3) için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 89.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-Üyeliğe ilişkin belgeler

2-Dernek Tüzüğü

3-Derneğe yapılan …/…/… tarihli başvuru

4-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle ile derneğin feshine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER                                 :

1-Üyeliğe ilişkin belgeler

2-Dernek Tüzüğü

3-Derneğe yapılan …/…/… tarihli başvuru

4-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

5-Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

Davacı Vekili

                                                                                                                Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat