Devre Mülk Satış Sözleşmesinin İptali Ve Alacak Davası Dilekçesi

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Devre Mülk Satış Sözleşmesinin İptali Ve Alacak Davası Dilekçesi

… TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

ADRES                                             :

KONU                                               : Taraflar arasında yapılan …/…/… tarihli devre mülk sözleşmesinin iptali ile, peşin ödenen ……… TL’nin davalıdan tahsilini talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz ile davalı arasında …/…/… tarihinde , ……. TL bedelli devre mülk satış sözleşmesi düzenlenmiştir. (EK – 1)

2-) Taraflar arasında yapılan satış sözleşmesinin üzerinden …. ay geçmesine rağmen, mülkün tapu kaydı henüz müvekkilimizin üzerine devredilmemiştir. Oysa yapılan sözleşme gereği, teslim tarihi …./…/… olup, müvekkilimiz tapu kaydı üzerine devredilmediği için devre mülkten faydalanamamaktadır.

3-) Müvekkilimiz davalı tarafın sözleşmeye aykırılığı nedeniyle …/…/… tarihli ihtarname ile, sözleşmeden cayma hakkını kullandığını ileri sürerek sözleşmenin iptali ve peşinen ödemiş olduğu ….. TL’nin iadesini talep etmişse de, davalı tarafça gönderilen ihtarnameye cevap verilmediği gibi herhangi bir ödeme de yapılmamıştır. (EK – 2)

4-) Yapılan devre mülk sözleşmesine davalı tarafın aykırı davranması sebebiyle, sözleşmenin iptali ile, peşin ödenen ….. TL’nin iadesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu haiz olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 634 S. K. m. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

HUKUKİ DELİLLER        : 1-) …./…/… tarihli devre mülk satış sözleşmesi

2-) …/…/… tarihli ihtarname

3-) Bilirkişi İncelemesi.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıklanan nedenlerle devre mülk sözleşmesine davalı tarafın aykırı davranması sebebiyle, sözleşmenin iptali ile, peşin ödenen ….. TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

EKLER:

1-) …./…/… tarihli devre mülk satış sözleşmesi

2-) …/…/… tarihli ihtarname

3-) Bilirkişi İncelemesi.

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat