DEPOLAMA SÖZLEŞMESİ

TCK m. 190 nedir?

DEPOLAMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme; ….. A.Ş. ve ….. A.Ş. aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde sözleşme akdedilmiştir. ….. adresinde mukim ….. A.Ş. (kısaca İŞVEREN olarak anılacaktır).

….. Ambarlar Sahası 1-2-3-4 Nolu Antrepo ve Depolar ….. adresinde mukim ….. A.Ş. (kısaca HİZMET FİRMASI olarak anılacaktır).

2- Sözleşmenin Konusu ve Amaç

Bu sözleşmenin konusu, HİZMET FİRMASI’na ait ve ….. Ambarlar Sahası 1-2-3-4 Nolu Depolar ….. adresindeki ….. Ambarlar sahasında bulunan (4) Nolu Serbest depolama ve Tır parkı, Boşaltma ve yükleme alanları ve tüm kapalı yada açık alanına yazı, pano, tabela v.b koyabileceği şekilde, İŞVEREN firmasına ve müşterilerine ait araçların yüklemesi ve boşaltılması, bu konudaki çalışma şartlarının belirlenmesi, serbest depolama ücreti ödenmesi ve tarafların karşılıklı diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Sözleşmeye konu olan ve İŞVEREN firması ve müşterilerine tahsisi yapılan yer ….. Ambarlar Sahası (4) nolu Serbest depolama alanı, TIR parkı. Boşaltma ve yükleme alanlarıdır. Bu alan dışında kalan ve kullanım alanını aşan İŞVEREN firması ve müşterilerine ait kullanımlar, HİZMET FİRMASI’nın sunacağı ek hizmetler tarafların mutabık kalacağı fiyatlandırmalar üzerinden fiyatlandırılır ve İŞVEREN firması veya müşterisine fatura edilir.

3- Çalışma Düzeni ve Tarafların Sorumlulukları

İŞVEREN ve müşterilerinin karşılaşabileceği muhtemel personel, mali ve idari olumsuzluklar sonucu ortaya çıkacak problemler HİZMET FİRMASI’yla beraber karşılıklı görüşülerek çözüme ulaştırılacaktır.

İŞVEREN ve müşterilerine ait araçların boşaltılması sırasında, İŞVEREN’ın kendi iç işlevsel faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile ve yine İŞVEREN tarafından istihdam edilmiş S.G.K. ve diğer kurumlara bildirimi yapılmış ve maaş ve tüm yasal mali yükümlülükleri İŞVEREN tarafından karşılanan personel veya personellerin uğrayacağı iş kazaları ve tüm olumsuzluklardan HİZMET FİRMASI sorumlu olmayacaktır. İŞVEREN firması çalıştırdığı tüm personelin SGK ve diğer tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir; aksi durumda meydana gelen olumsuzluklar HİZMET FİRMASI’nı bağlamaz.

İŞVEREN firması ve müşterilerine tahsisi yapılan yerler, ….. Ambarlar Sahası (4) nolu Serbest tüm depo alanı, bu alanda müşterilerine sözleşmeli veya sözleşmesiz ticari depolama faaliyeti yapabilir.

HİZMET FİRMASI’ın üçüncü kişilerle geçmişte yaptığı ve gelecekte yapacağı sözleşmelerle ilgili olarak (İŞVEREN’in birebir kusurlu olduğu durumlar ile işbu sözleşmenin 3. Maddesi hükümleri hariç olmak üzere) hiçbir şekilde İŞVEREN sorumlu tutulamaz, bu sözleşmelerdeki yükümlülükler İŞVEREN’e devredilemez, uğranılan zarar, ziyan ve tazminatlar İŞVEREN’e yansıtılamaz.

İŞVEREN bu sözleşme ile kullanım hakkına sahip olduğu alana giriş çıkış yapılmasını sağlayan ana giriş kapılarını Gümrüğün denetimi altında ve Gümrük Mevzuatlarını kapsayacak şekilde ücretsiz olarak herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanacaktır. İŞVEREN, İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan serbest depolama alanı-Tır parkı-Boşaltma ve yükleme alanlarını kullanacağından, söz konusu alanın güvenliği için gerekli güvenlik kontrol noktalan oluşturabilir ve giriş çıkışları sınırlandırabilir. HİZMET FİRMASI lojistik (3) nolu geçici depolama ve açık alanına bakan serbest depo (G) kapısının yarısı sınır olacak, ayrıca rampalar tarafına bakan köşe ile diğer tarafta raylara bakan köşe hizasında gerekli güvenlik kontrol noktalan oluşturulabilecektir.

4- Ödemelere İlişkin Düzenlemeler

…. yılı için: Aylık …..-TL (…..)’dir. …. yılı Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık ayları serbest depo kullanım bedelleri karşılığında her ayın kirası aynı ayın en geç 5.gününe kadar HİZMET FİRMASI banka hesabına peşin havale/EFT ile ödenecektir.

…. yılı için: Aylık …..-TL (K.D.V. Dahil) (…..)’dır. Her ayın kirası aynı ayın en geç 5.gününe kadar HİZMET FİRMASI banka hesabına peşin havale/EFT ile ödenecektir. Sözleşme uzatma tarihlerinde verilen hizmet bedeli bir önceki yıl TEFE-TÜFE artış oranı dikkate alınmak suretiyle belirlenerek karşılıklı mutabakat ile artış oranı uygulanır.

5- Gizlilik

Her ne sebeple olursa olsun diğer tarafın gizli bir bilgisine ulaşan bu bilgiye ulaşan tarafın ve personelinin, işbu gizliliği koruma yükümlülüğü, sadece iş sebebiyle diğer Tarafın kendisine verdiği yada gizli bilgiyi edinen tarafın edindiği bilgi için değil; doğrumdan ya da dolaylı olarak 3-kişilerden temin ettiği bilgi için de geçerlidir.

Gizli bilgi elde eden taraf edindiği bilgiyi diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın, kopyalamayacak, çoğaltamayacak; herhangi bir sebeple hiçbir 3.gerçek ya da tüzel kişiye, kamuya ve işle ilgili olmayan personeline açıklamayacak ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlarda bulunmayacaktır.

İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 12 (oniki) ay ve her halükarda işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona erdiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süre ile gizlilik hükümleri yürürlükte kalacaktır.

6- İhtilafların Halli

Bu sözleşmeden doğan ihtilafların sulhen halli esastır. Taraflar herhangi bir ihtilafın doğması halinde bu durumu 3 gün içinde yazılı olarak karşı tarafa bildirecek ve sulhen hallini isteyecektir. Ancak bu surette halledilemeyen ihtilafların çözüm mercii ….. (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Taraflar, faturalarını ve kendi ikamet adreslerindeki değişiklikleri karşı tarafa iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı elden yahut noter marifetiyle iletmek zorundadırlar. Aksi takdirde bu sözleşmede yazılı olan adresler tarafların kanuni ikametgah adresi kabul olunur ve bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olur.

7- Sorumluluk

Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Bakanlar Kurulu Kararları vb. sair her türlü Gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerinin tarafımıza bildirilmesi halinde aykırı hareketlerden ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerek tarafların ve personelinin her türlü haksız fiili nedeniyle meydana gelebilecek, zarar, hasar, sorumluluk ve cezalardan taraflar kendi hata veya kusurlarından dolayı yine kendileri sorumludur.

8- Mücbir Sebepler

Tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede harp hali, düşmanca hareketler, ihtilal, sel veya kasırga gibi doğal afetler, tarafların tesisi veya yakın ve direkt işbirliği bulunan tesislerde yangın, infilak, grev veya lokavt olması halinde hükümet veya resmi makamlarca alınacak kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden hallerde iki taraf için mücbir sebep sayılır. Bu takdirde tarafların çalışma olanaklarına münhasır olacak, mücbir sebeple yapılamayan işlemden taraflar sorumlu tutulmayacaktır.

9- Süre ve Fesih

İşbu Sözleşme .. / .. / …. tarihine kadar geçerlidir. Süre bitiminden en az 3 ay önce taraflardan biri Sözleşmeyi yenilemeyeceğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmez ise. Sözleşme uzatma tarihlerinde verilen hizmet bedeli bir önceki yıl TEFE-TÜFE artış oranı dikkate alınmak suretiyle belirlenerek karşılıklı mutabakat ile artış oranı uygulanır.

Taraflar, işbu sözleşmeyi uzatmak istemediklerinde sözleşme bitim tarihinden (3) ay önce yazılı beyan ederek her hangi bir sebep göstermeksizin her zaman tazminatsız olarak feshedebilirler. Bu şarta uymayan ve sözleşmeyi haksız fesih eden taraf diğer tarafa o günkü güncel kira. bedelinin ……… katı tutarında tazminat ödemeyi kabul eder.

İşveren                                                                Hizmet Firması

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat