DEPO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DEPO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Kiraya veren     : Adı ve soyadı, adres, telefon

Kiracı               : Adı ve soyadı, adres, telefon

2- Konusu

Yukarıda belirtilen taraflar, aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde işbu depo kiralama sözleşmesini imzalamışlardır.

3- Kiralanan Mecurun Özellikleri

Faaliyet konusu:

Kiralananın

Ada/parsel no:

Alanı kapalı (m²):

Açık (m²):

Binada ettiği bölüm: Ekli krokide işaretli olan … no.lu bölüm

Birim Kira Bedeli

Kapalı (ABD $/m²/Ay):

Açık (ABD $/m²/Ay):

Kira Tutarı (ABD $):

Kira Ödeme Şekli:

Kira Süresi (aylık olarak):

Kiranın başlangıç tarihi:

Kiralananın kullanım amacı:

Depozito Tutarı

(ABD $) (1/4):

Kiralanan depo ile birlikte kiracıya teslim edilen bina, yapı, tesis ve eşyanın beyanı:

Bağımsız bölüm kapı, pencere, doğrama ve camları, kapı kulpları, elektrik-su vs. tesisatı eksiksiz ve sağlamdır.

4- Genel Şartlar

1- Kira bedeli ve depozito ABD doları olarak ödenir.

2- Kiracı, kira ödeme şekli ile ilgili olarak Organize Sanayi Bölgesince onaylanan tarifede belirtilen hususları şimdiden kabul ve beyan eder.

5- Özel Şartları

Kira sözleşmesi süresi …’dır. Başlangıç tarihi ../../…. bitim tarihi ise ../../….’dir. Kira sözleşmesi Faaliyet Ruhsatı bitim tarihinde kendiliğinden sona erer. Sözleşme bitim tarihinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden son bulur. Kiracının, sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce talepte bulunması halinde sözleşme geçerli tarifelere uygun olarak uzatılabilir.

2- Kiracı, her takvim yılı başında belirlenen %.. kira artışını şimdiden kabul eder.

Kiracı, kira bedelini Genel şartlarda belirtilen şekilde ödemekle yükümlü olup, ödemediği takdirde ihbar yapılmaksızın, ABD Doları bazında yıllık %…. gecikme faizine tabi olur.

Kiracı, kiralanan depoyu Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu’nda bildirilen faaliyet konusu dışında kullanamaz, hiç bir şekil ve surette başka gerçek ve tüzel kişilere devredemez, kiralayamaz, ortak alamaz, başkasının kullanıcı olarak işletmesine imkân tanıyamaz.

Kiracı, kiraladığı depoda kiralayanın izni olmaksızın hiç bir tadilat veya sabit iç dekorasyon yapamaz. Kiracı, tadilat veya sabit iç dekorasyon izni verilmesi halinde kiralayanın isteyeceği bilgi ve belgeleri temin etmek ve her türlü masrafı bizzat karşılamakla yükümlüdür.

Kiracı, kiraladığı alanda, her türlü temizlik, emniyet, sağlık ile yangın, sel, su baskınları, su atıkları, nem ve diğer tehlikelere karşı gerekli ve yeterli tedbirleri almakla, kiralayan ve ………. sanayi bölgesi yönetimi tarafından çıkarılan ve gerekli görülen Bölgenin düzeni, çalışma şekli ve usulü ile ilgili talimat ve emirlere uymakla sorumludur. Emtianın evsafındaki değişmelerden, fireden, ve sair bozulmalardan ve böceklenmeden, vb. gibi zarar ziyandan tamamen sorumlu olup, bu konularda kiralayanın hiç bir şekil ve surette sorumlu olmayacağını kabul eder.

Kiracı, kiraladığı depoda ihtiyaç duyacağı telefon, faks, teleks, vb. haberleşme araçlarını kendisi temin eder, tesis ücreti dâhil haberleşme masraflarını kendisi öder.

Kiracı, kiraladığı alanda kullanacağı elektrik ve su bedellerini, Bölgenin ortak temizlik, yeşillendirme, sulama, aydınlatma, vb. masraflarına ve bakım-onarım giderlerine katılmayı, bu bedelleri ilgili yönetime ve kiralayana zamanında ABD Doları olarak ödemeyi ve tarife şartlarına aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.

Kiracı, kiraladığı depoya giren-çıkan bütün mallardan ve buralarda çalıştırdığı işçi ve personelin hal ve davranışlarından ve bunların verdiği zararlardan ………. san. sitesi yönetimine ve kiralayana karşı sorumlu olacak ve meydana gelen tüm zararları tazmine yükümlü olacaktır. Ayrıca gereğinde bu merciiler tarafından açıklanması istenilen hususlar hakkında gerekli bilgi ve belgeleri verecektir.

Kiracı, kiraladığı depoyu yangın ve diğer tehlikelere karşı korumak için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla, kiraladığı depoyu Site yönetiminin ve kiralayanın uygun göreceği değer üzerinden ve içindeki mallarını yangına ve diğer tehlikelere karşı kira süresince “ALL RİSK” sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Kiracı kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde poliçeyi kiralayana verecektir. Aksi durum tek taraflı fesih sebebi sayılacaktır. Bu sürede doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olacaktır. Sigorta bedelini kiracı öder.

Bu kira sözleşmesinin sona ermesiyle, daha önce kiracıdan peşin olarak tahsil edilmiş kira bedeli ve depozitodan, işleyen süreye ait kira bedeli ile kiralanan deponun eski haline getirilmesi için yapılan onarım, bakım ve sair giderler, kiralanana, kiralayana veya üçüncü şahıslara bizzat kendisi veya yanında çalışanlar tarafından verilen zararların tahsilinden sonra indirilerek, bakiye kalan miktar kiracıya iade edilecektir. Kiracının borçlu kalması halinde kiralayan borçların tahsili için gerekli kanuni yollara başvurur.

Kiracı, haklı gerekçelere dayanması ve bu gerekçelerin de Serbest Bölge Müdürlüğünce kabulü halinde sözleşmenin bitim tarihinden önce fesih talebinde bulunabilir. Kira tutarı fesih talep tarihinden itibaren 1 ay sonrasına kadar hesaplanır ve tahsil edilir.

Taraflar bu sözleşme şartlarının yerine getirilmemiş olmasını ileriye sürerek, sözleşmesinin feshi için karşı tarafa ihbarda bulunabilir. Tarafların fesih taleplerini karşılıklı olarak kabul etmeleri halinde, kira tutarı fesih talep tarihinden bir ay sonrasına göre hesaplanır ve tahsil edilir.

Kiracı kiralanan depoda istihdam edeceği şahısların ücret, SSK ve her türlü yasal haklarının sağlanmasından sorumludur.

Kiracı, Site yönetimi veya üst mercilerince çıkarılacak genelgeler ile yazılı talimat ve emirlere uymakla yükümlü olacaktır.

Kiracı, iş bu sözleşmede öngörülen borç ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesinin sözleşme şartlarına aykırılık teşkil edeceğini, bu hallerde kiralayanın her türlü zarar ve ziyanını kendisinden ayrıca talep edeceğini ve kiralayanın dava haklarının saklı kalacağını önceden kabul eder.

Bu kira sözleşmesinin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde, ………. Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili olacaktır.

Kiracının tebligata esas adresi ………. olup, bu adrese yapılan tebligatlar kendisine yapılmış sayılacaktır. Adresin değişmesi halinde, kiracı yeni adresini kiralayana yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Bu kira sözleşmesinin imzalı ve onaylı bir nüshası kiralayanda ve bir nüshası da kiracıda kalacaktır.

Bu kira sözleşmesi tanzim tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girer. ../../….

Kiraya Veren                                                                             Kiracı

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat