DENEY HİZMET SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DENEY HİZMET SÖZLEŞMESİ

  1. Genel Şartlar

Bu doküman … A.Ş. ELEKTRİK LABORATUVARI ile Müşteri arasında hizmet sözleşmesi niteliğindedir.

A.Ş. ELEKTRİK LABORATUVARI’dan hizmet talebinde bulunan resmi ya da özel firma, kurum ve kuruluşlar ile şahıslar “Müşteri” olarak, … A.Ş ELEKTRİK LABORATUVARI ise “LABORATUVAR” adlandırılmıştır. 1.3 Talep edilen her türlü hizmetin verilmesi yazılı olarak yapılan başvurusunun, laboratuvar tarafından kabulü ile mümkündür. Bu amaçla, müşteri ilgili “Deney Başvuru Formunu (02 FR 001)” doldurup laboratuvara ulaştırmakla yükümlüdür. 1.4 Laboratuvar, yukarıda sözü geçen başvuru formunda yer alan hizmet taleplerini, kendi imkânları dâhilinde karşılamaktan sorumludur. Hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanmasından sorumlu tutulamaz. Bu amaçla bu hususu müşteriye yazılı olarak bildirmekle sorumludur. 1.5 Laboratuvar, aksi belirtilmedikçe talep edilen deney hizmetlerini TSE, ISO, IEC vb. uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilmiş standartlara ve standart hükmündeki kılavuzlara uygun olarak sağlar. 1.6 Standart olmayan metodlara göre karşılanacak deney taleplerinde; müşteri ile mutabakat sağlanır ve bu durum “Deney Raporu”nda belirtilir. 1.7 Deney raporları bir ürünün onayı anlamını taşımaz, başka bir amaç için yorumlanıp kullanılamaz. 1.8 Deney hizmeti süresince, numunenin laboratuara kabulünden, müşteri veya temsilcisine iadesine kadar olan süreçte müşteri malında oluşacak hasarlarda laboratuvar, müşterinin zararını karşılamakla yükümlüdür.

  1. Deney Hizmetlerine İlişkin Açıklamalar ve Başvuru Şartları

Deney süreci, “Deney Başvuru Formu (02 FR 001)” nun doldurulup, laboratuvara gönderilmesiyle başlar. 2.2 Deney numunesi hasar görmeyecek şekilde ambalajlanarak, laboratuvara gönderilmelidir. 2.3 Müşteri Deney numunesini laboratuvar adresine ücretlerini karşılamak üzere, kargo, posta vb. ile gönderebilir. Kargo veya posta ile gönderim sırasında olabilecek hasarlardan laboratuvar sorumlu değildir. 2.4 Numune Kabul Tarihi ve Deneye Başlama Tarihi, Deney Başvuru Formu ile laboratuvar tarafından müşteriye bildirilir. 2.5 Numunenin laboratuara gönderiminde oluşacak herhangi bir gecikmeyi müşteri; laboratuvara bildirmekle yükümlüdür. Numune kabul tarihi belirlenen tarihi geçtiği taktirde ve laboratuarın programını aksatmayacaksa, geciken süre teslim tarihine eklenir. Şayet laboratuarın programını aksatması durumunda, teslim tarihi daha sonra belirlenir ve müşteriye yazılı olarak bildirilir.

  1. Numune, Deney Raporu ve Faturanın Müşteriye Teslimi

Deneyi yapılan numune, rapor ve fatura müşteriye “Deney Başvuru Formu (02 FR 001)” nda belirtilen şekilde gönderilir. Şayet formda müşteri tarafından belirtilmemişse, deney numunesi ve rapor laboratuvar tarafından kargo veya posta ile gönderilir. Gönderim ücretleri müşteriye aittir. Deney numunesin müşteriye gönderimi sırasında meydana gelecek hasarlardan ve kayıplardan laboratuvar sorumlu değildir. Deney sırasında oluşan olumsuz (numunenin hasara uğraması vb.) durumlar ve Deney Raporunun hazırlanmasında oluşacak herhangi bir gecikmeyi laboratuvar müşteriye bildirmekle yükümlüdür.

  1. Ödeme Şartları Hizmet bedeli numune kabulünden hemen sonra, deney başlamadan önce müşteri tarafından yatırılır. Ücreti yatırılmayan deneyler yapılmaz. Hizmet bedelleri, firma banka hesaplarına yatırılabileceği gibi, nakden de ödenebilir.
  2. Müşteri Beyanı Deney yapılan numuneye laboratuvar sorumlusunun izni olmadan bir müdahale yapamaz. 5Deney esnasında gözlemci olarak katılan kişi deneyleri sadece gözlemler, laboratuvar personeline müdahale edemez. Teklifte belirtilen esaslar dışında uygulanan metotlar hakkında herhangi bir talepte bulunamaz… A.Ş. Elektrik Laboratuvarları’nda deneyi gözlemci olarak izlerken, edinilen bilgi ve teknikleri üçüncü taraflarla paylaşamaz. Diğer müşterilere ait bilgileri üçüncü taraflarla paylaşamaz.

Müşteri

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat