DENETİM VE TASDİK SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DENETİM VE TASDİK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ….. (aşağıda Yeminli mali Müşavir olarak geçecektir ve YMM kısaltması kullanılacaktır), diğer taraftan ….. (aşağıda iş sahibi olarak geçecektir) aralarında, aşağıdaki şartlarda, bu denetim ve tasdik sözleşmesini yapmışlardır.

Bu sözleşme, ilgili kanunların emredici kurallarına aykırı bir biçimde yorumlanamaz ve icra edilemez taraflara ancak yazılı olarak değiştirilebilir.

1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşmenin tarafları, tarafların adresleri, vergi daireleri sicil numaraları ile iletişim araçları şöyledir:

Yeminli Mali Müşavir

Adı Soyadı                   :    …..

Adresi                          :    …..

Bağlı Bulunduğu Oda    :    …..

Oda Sicil No                :    …..

Mühür No                    :    …..

Vergi Dairesi ve Sicil No   :           …..

İletişim Araçları             :    Tel. …..           Faks: …..

İş Sahibi

Adı soyadı / Ünvanı      :    …..

Adresi                          :    …..

Vergi Dairesi ve Sicil No   :           …..

İletişim Araçları             :    Tel. …..           Faks: …..

Sözleşmenin

Tarihi                            :    .. / .. / ….

Sayısı                           :    …..

Dönemi                        :    …..

Tasdik Konusu             :    …..

Sözleşmenin tarafları bu maddede yer alan verilerdeki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde birbirlerine bildireceklerdir. Bildirme yapılmaması, bildirmeyi yapmayan taraf genel hükümlere göre sorumlu olacaktır.

Müşteri yukarıda gösterilen adresi, kanuni adres olarak kabul etmiştir. Meslek mensubum müşteriye yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılır. Müşteri, adres değişikliklerini 3 gün içinde meslek mensubuna bildirmekle yükümlü olup, adres değişikliği dolayısıyla müşteriye ulaşamayan bildirimlerde meslek mensubuna sorumluluk yüklenemez.

2- Sözleşmenin Amacı ve Kapsamı

Sözleşmenin amacı:

Sözleşmenin amacı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik işlerinin, 3568 sayılı Kanun ve ilgili diğer Kanunlara ve mevzuata göre yapılmasıdır.

Sözleşmenin kapsamı:

Sözleşmenin kapsamı 3568 sayılı kanunun belirlediği anlamda gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ile bildirimlerin doğruluğunun tasdik işlerini kapsar.

Denetimsiz tasdik işi yapılamaz.Tasdik, ilgili Bakanlığı veya ilgili mercilerin hukuki düzenlemelerini ve tebliğine göre yapılır.

3- Tarafların Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

1-  YMM’nin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

Meslek mensubu sözleşmede belirtilen işleri mevzuat ve meslek ahlak kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe prensipleri uyarınca yerine getirilecektir.

Bu işi kendisi yapabileceği gibi gözetimi altında başka meslektaşlarla işbirliği yaparak da yerine getirilebilir. Ancak bu durumda müşteriden ek ücret istenmez ve sorumluluk YMM’de kalır. Müşteri meslek mensubunun yazılı olurunu almadan bu işi başkasına yaptıramaz. Aksine davranması halinde meslek mensubuna ücretin tamamını öder.

YMM’nin kusuru halinde iş sahibine olan mali sorumlulukları mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Ancak YMM’lerin yaptıkları denetim ve tasdik işlemleri sırasında mesleğin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermelerine rağmen ortaya çıkmamış veya çıkartılmamış (Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması halleri gibi) YMM’nin bilgisi dışında veya hata, hile ve kasıt ile gizlenmiş olan olaylardan dolayı YMM’nin kamu kişilerine, özel kişilere ve üçüncü kişilere karşı mali sorumlulukları (Vergi para cezaları dahil) iş sahibince karşılanır.

YMM’nin denetim ve tasdik işlemleri sırasında öğrendiği her türlü bilgi ve belgeleri kanuni zorunluluklar dışında gizli tutmakta sorumludur.

2-  İş Sahibinin Yükümlülük ve Sorumlulukları

İlgili mevzuata göre, hesap tutma ve hesap çıkarma iş sahibinin yükümlülük sorumluluğundadır. Olaylar ve belgelerin yaşamın doğal akışı göre, iş sahibinin bilgisi içinde olduğu kabul edilir.

Yapılacak tüm denetim ve tasdik işlemlerinde iş sahibi ve yetkili kıldığı muhasebeci, hesapların olaylara uygun olarak tutulduğunu ve çıkarıldığını, hesapların dayanağı belgelerin gerçek olduğunu kabul etmiş sayılır, bunları olaylara uygunluk ve belgelerde doğruluk beyanını, yazılı olarak YMM’ye verme yükümlülüğü altındadır.

Müşteri meslek mensubu tarafından sözleşmede anılan işlerle ilgili olarak mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işler nedeniyle yapılacak her uyarı ve öneriyi yerine getirmekle yükümlüdür Müşterinin aksine davranışı nedeniyle yerine getirilmeyen yükümlülüklerden meslek mensubu sorumlu tutulamaz.

Sözleşmede konusu işlerle ilgili olarak meslek mensubuna sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve meslek mensubunun belirttiği tarihe kadar meslel’ mensubuna teslim edilmemesinden doğacak risklerden, müşteri sorumludur. Bilgi ve belgelerin teslim tarihi ve şekli taraflar arasında yapılacak ek protokolle belirlenebilir.

Bu maddede (3.2) yazılı iş sahibi yükümlülüklerinin ihlali halinde iş sahil YMM’e karşı umumi hükümlere göre sorumluluk taşır.

4- Ücret ve Giderler

1-  Ücretin ödenmesi

Meslek mensubu için sözleşmede belirtilen işlerden dolayı kararlaştırılan ücret …..-TL olup, ….. şeklinde ödenecektir.

Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi …..-TL Şekilde ödenecektir.

Ücrete KDV Dahil değildir.

İş için yapılacak bütün giderler iş sahibince karşılanacaktır.

Ücret sözleşmede belirtilen şekilde ödenmediği takdirde meslek mensubu işi bırakır. Alacakları için kanuni takibe geçer, ayrıca kayıtlı olduğu oday bildirerek başka meslek mensubunun iş almaması konusunda tavsiyede bulunur.

2-  Giderler

YMM’nin işle ilgili harcamaları (Şehirlerarası yol giderleri, konaklama giderler şehirlerarası ve uluslar arası iletişim giderleri) YMM’e ayrıca ödenir.

5- Sözleşmenin Sona Ermesi

Bu sözleşme süre maddesine göre sona erer.

Bu sözleşmede 3568 Sayılı Kanun’un ve kanuna ilişkin mevzuatın taraflara tanıdığı nedenler ile bir aylık yazılı ihbar müddeti verilmek ve yazılı olarak bildirmek koşulu ile her zaman fesih edilebilir.

6- Sözleşmede Yer Almayan Hükümler

Bu sözleşmede yer almayan konularda, 3568 Sayılı Kanunu’nun ve bu kanun ile ilgili mevzuatın, Türk Ticaret Kanunu’nun, Türk Vergi Kanunlarının ve Borçlar Kanunu’nun vekalet akdi hükümleri sistematik yorum ile birlikte uygulanır.

7- Uyuşmazlıklar

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar Hakem Kurulunca karara bağlanır. Hakem Kurulu ….. Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’nda Odanın seçeceği bir üye ile taraflarca seçilecek birer üye olmak üzere 3 kişiden oluşur.

Hakem Kurulu kararlarının tasdik mercii ….. Mahkemelerdir.

İcra mercii ….. İcra Daireleridir.

8- Sözleşmenin Süresi, Yeri, Tarihi

1-  Süre

Bu sözleşme .. / .. / …. tarihinden itibaren en az bir yıl süreli ile geçerli olmak üzere düzenlenmiştir. Sözleşme tarihi takip eden her yılın sonunda en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunulmaması halinde sözleşme bir yıl daha kendiliğinden uzar. Ancak (5.2) maddesi hükmü yeni yıl için mahfuzdur. Bu durumda yeni yılın ücreti ek sözleşme ile belirlenir.

2-  Yer

Bu sözleşme ….. iş sahibinin /YMM’nin iş yerinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

3-  Tarih

Bu sözleşme .. / .. / …. tarihinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

9- Sözleşme Nüshaları

Bu sözleşme tek asıl olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Bu nüsha YMM’de bırakılmıştı Bu sözleşmenin YMM tarafından onaylanan bir sureti iş sahibine verilmiştir.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat