Denetim Görevini İhmal Suçu Nedir? Unsurları Nelerdir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Denetim Görevini İhmal Suçu Nedir? Unsurları Nelerdir?

Suçun Tipiklik Unsuru

Türk Ceza Kanunu’nun 251. maddesine göre, “Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesi­ne kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi” ve “Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi cezalandırılır. ”

Böylece kanun yukarıdaki hükümlerle zim­met ve irtikap suçları yönünden iki özel görevi ihmal suçunu öngörmüştür.

Korunan Hukuki Yarar, Fail ve Mağdur

Bu suçla da amaçlanan kamu idaresinin iti­barının korunmasıdır. Zira denetim görevini ihmal eden kişi; zimmet veya irtikap suçunun işlenme­sine kasten göz yummak veya irtikap suçlarının işlenmesi için elverişli bir ortam oluşturmak su­retiyle bir yandan halkın kamu görevlilerine karşı duyması gereken inanç ve itimadı sarsmakta, diğer taraftan da kamu görevlisinin sadakat mü­kellefiyetine aykırı hareket etmektedir.

Suçun faili denetim görevini ihmal eden kamu görevlisidir. Dolayısıyla bu suç da özgü suçlardandır. Ancak bu kamu görevlisinin, zim­met veya irtikap suçunu işleyen kimseyi denetle­me görevi bulunmalıdır. Ancak bu kişinin ayrıca zimmet veya irtikap suçunu işleyen kamu görev­lisinin sıralı amiri olması gerekmez.

Suçun mağduru, tıpkı zimmet ve irtikap suç­larında olduğu gibi kamu idaresi (devlet)tir. Ayrı­ca doktrinde suçun mağdurunun toplumu oluştu­ran herkes olacağı da belirtilmektedir.

Suçun Maddi Unsuru

Suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Zira 251. madde iki fıkra hâlinde suçun işlenebileceği ha­reket şekillerini düzenlemiştir.

Söz konusu hareketlerden ilki “göz yumma”, İkincisi “olanak sağlama”dır.

İlk durumda fail, maiyetinde bulunan ve kendisini denetlemekle görevli olduğu kimsenin işlediği zimmet veya irtikap suçundan haberdar­dır. Buna rağmen, gerekli önlemleri almak veya suçun işlenmesine engel olmak konusundaki gö­revini kasten ihmal etmektedir.

İkinci durumda ise denetim görevinin kasten ihmal edilmesi, bağımsız bir suç olarak tanımlan­mıştır. Buna göre, denetimle yükümlü kamu gö­revlisinin bu görevini ihmal etmesi, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkân sağlamışsa, fail denetim görevini ihmalden cezalandırılır.

Suçun Manevi Unsuru

Suçun gerek 250. maddenin birinci fıkrasın­da düzenlenen ilk hâli gerekse de ikinci fıkrasın­da düzenlenen hâli ancak kasten işlenebilir. Failin kasten gerçekleştirmiş olduğu ihmal neticesinde maiyetindeki kamu görevlisi zimmet veya irtikap suçunu kolaylıkla gerçekleştirmiş olmaktadır.

Denetim Görevini İhmal Suçuna İştirak

Kanun, zimmet veya irtikap suçu­nun işlenmesine kasten göz yu­man, bunları görmezlikten gelen, yani denetim görevini yapmayan faili, işlenen zimmet veya irtikap suçunun müşterek faili olarak ce­zalandırırken, denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irti­kap suçunun işlenmesine imkân sağlayan faili daha az bir ceza ile cezalandırmaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat