DELİL TESPİTİ TALEBİ – İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN İŞİN MİKTARI VE DEĞERİ İÇİN

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DELİL TESPİTİ TALEBİ – İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN İŞİN MİKTARI VE DEĞERİ İÇİN

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TESPİT TALEP EDEN       :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ALEYHİNE TESPİT TALEP EDİLEN                                 :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yapılmış Olan İşin Miktar ve Değerinin Tespiti Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. ……….. ilçesi, ……………. Mah., ……… ada ….. parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılacak inşaatın kalıp ve inşaat işçiliğini yapma konusunda davalılarla yazılı anlaşma yapılmıştır.
  2. Sözleşme koşullarına göre işin ifası hususunda davalılar sözleşmeye aykırı davranmışlardır. Yapılan iş karşılığında sözleşme koşulları kapsamında davalılara toplam ……………… TL ödeme yapılmış olup, iş süresinde bitirilmemiş; sözleşme koşulları ifa edilmemiştir. Bu sebeple müvekkil tarafından akdin haklı sebeple feshi yoluna gidilmiştir. Açılacak davalara esas olmak üzere davalılar tarafından yapılan işin miktarını ve bedelinin tespitini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Yazılı sözleşme, keşif, bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK, HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, mahallinde yapılacak inceleme neticesinde sözleşme koşullarına göre işin ifa edilip edilmediği, yapılan işin miktarı ve bedelinin tespit edilmesini bilvekale saygılarımla talep ederim.

 

Tespit Talep Eden Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat