DELİL TESPİTİNE İTİRAZ – TAŞINMAZ MÜLKİYETİNE TECAVÜZ İDDİASI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DELİL TESPİTİNE İTİRAZ – TAŞINMAZ MÜLKİYETİNE TECAVÜZ İDDİASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO         :………/……….. D. İş
DOSYA KARAR NO     :…………/…………. D. İş
TESPİTE İTİRAZ EDEN    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF                :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yapılmış Olan Tespite İtirazlarımızdan İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

Davacının tespitini yaptırdığı gayrimenkul, müvekkilin vefat etmiş olan babasına aittir. Müvekkilin babası sağlığında, tespiti yaptırmış olan ……….. aleyhine ……….. Sulh Hukuk Mahkemesinin ……../.. Değişik İş E. , ……./…. Değişik İş.K. Sayılı dosyasıyla tespit yaptırmış ve tespit yaptıran ………………..’nın müvekkilin vefat etmiş olan babasına ait arazide ………. m2 tecavüzde bulunduğu sabit olmuştur. Davacının tespite konu yer üzerindeki mülkiyet iddiası haksız ve yersizdir.

TALEP SONUCU                :  Davacının yaptırdığı tespite konu arazinin tamamı müvekkilin vefat etmiş olan babasına ait olduğundan, tespit dosyasına ve bilirkişi raporuna itirazlarımızın kabulünü ve davacının yaptırdığı bu tespitin delil olarak nazara alınmamasını saygıyla bilvekale talep ederiz.

İtiraz Eden Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat