DELİL TESPİTİ DİLEKÇESİ – 1

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

DELİL TESPİTİ DİLEKÇESİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :  Delil tespiti talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ……. tarihinde Bağ-kur’a ………..numarası ile kayıtlı iken ……. tarihinde rahatsızlandığı için askerlikten muaf tutulmuştur ve Bağ-kur primini yatırmaya devam etmiştir. Ancak müvekkilim şu an çalışamayacak durumdadır. Bu durum …./…./….. tarihli ………. Üniversitesi psikiyatri raporu ile de sabittir.
  2. Dava dilekçemiz ile sunduğumuz fotokopi belgelerin asılları Bağ-Kur’daki dosyadadır. Müvekkilimin öncelikle …………. no.lu Bağ-kur dosyasının SGK’dan celbine ve daha sonra müvekkilimin çalışma gücünü kaybedip kaybetmediğinin, malul olup olmadığının tespiti açısından müvekkilimin doktora sevkine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 400-405 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere delil listemizi sunar. Gereğinin yapılmasını vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

Ek: Bağ-kur için müzekkere masrafı.

Davacı Vekili
Av.

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat