DELİL BİLDİRME DİLEKÇESİ – EK DELİL 2

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

DELİL BİLDİRME DİLEKÇESİ – EK DELİL 2

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Tapu Kaydındaki İşyerinin Meskene Dönüştürülmesi Talebimizdir
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkilim, tapunun ….. İli, ….. İlçesi, ….. mahallesi, ….. sokakta ….. pafta ….. ada ….. parsel …/…/… tarih ….. kütükte kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ……. no.lu dairenin sahibidir. Davalı da …… aynı apartmandaki ……… no.lu bağımsız bölümün sahibidir.
  2. Davalı tapu kaydında mesken olarak gösterilen yerini …….. olarak işyerine çevirerek ticarete başlamıştır. Bu tür bir işletmenin müvekkilin dairesinin karşısında faaliyet göstermesinden, gelen gidenlerin çokluğundan, gürültüden son derece huzursuz olduğundan taşınmazın eski haline getirilmesi suretiyle uyarı yapılması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kaydı, kat malikleri kurulu kararı, keşif bilirkişi incelemesi, tanıklar vs.

HUKUKİ SEBEPLER          :  KMK. m. 24, 33 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen hususlar ile duruşma sırasında sunulacak delillerde göz önüne alınarak ….. no.lu dairenin eski hale dönüştürülmesi için uyarı yapılması ile birlikte yargılama gideri ve masraflarının, vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesine saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat