DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Sözleşmesi’nin “Çerçeve Sözleşme” eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki hükümler dairesinde işbu Değişken Faizli Konut Kredisi Sözleşmesi (”Sözleşme“) akdedilmiştir. Çerçeve Sözleşme’de yapılan tanımlar, aksi belirtilmedikçe işbu Sözleşme için de aynen geçerlidir.

1-  İşbu Sözleşme tahtında tahsis edilecek Kredi, Müşteri’nin satın alacağı hazır veya inşa halindeki konut veya tatil amaçlı taşınmaz malın finansmanında kullanılmak üzere veya başka finans kuruluşlarınca Müşteri’ye kullandırılan konut kredisinden kaynaklanan borçlarının yeniden finansmanı amacıyla tesis edilecek olup, Müşteri bu Kredi’yi amacı dışında kullanamaz. İşbu Kredi’nin kullanım amacı konut edinimi olup, Müşteri tarafından satın alınacak/satın alınan bu gayrimenkul konut olarak kullanılacak ve bu nedenle Banka tarafından Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu “KKDF” ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden “BSMV” istisna edilecek, işbu Kredi’nin konut kredisi kapsamında değerlendirilmemesi veya benzer herhangi bir nedenle Banka aleyhine KKDF ve BSMV müeyyidesi uygulanması halinde, istisna edilen KKDF ile BSMV tutarı ve cezaları Müşteri’ye ait olacak, Banka’nın bu hususta herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

2-  Banka, işbu Sözleşme ve ekli Ödeme Planı’nda yazılı şartlarla ve Müşteri’nin Çerçeve Sözleşme’yi, işbu Sözleşme’yi, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Ödeme Planı’nı imzalaması ve 4.maddede özellikleri gösterilen taşınmaz üzerine Banka lehine ipotek tesis edilmesi koşulu ile Müşteri’ye Kredi açacak, Müşteri de aynı şartlarla Kredi’yi kullanacaktır.

3-  Banka, Kredi tesisinden önce masrafları Müşteri’ye ait olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22.maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişilere ve kurumlara, satın alınacak taşınmaz hakkında ekspertiz yaptıracaktır. Kredi’den kaynaklanan rehin ile temin edilmiş Banka alacaklarının takibinde, Kredi’nin Teminatı olan taşınmaz için kıymet takdiri veya bilirkişi incelemesi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22.maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kurumların yanı sıra diğer uzman bilirkişiler marifetiyle de yapılabilir.

4-  Aşağıda tapu kaydı bilgileri yer alan taşınmaz üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilecek, işbu Sözleşme’nin akdi esnasında ipoteğe konu olan taşınmazın tapuya kaydının henüz yapılmadığı hallerde, tapu kaydı yapılır yapılmaz bu durum Müşteri tarafından Banka’ya ihbar edilecek ve Banka tapu senedi üzerinde yer alan bilgilere göre, Sözleşme’ye tapu kaydı bilgilerini tek taraflı olarak ekleyebilecek, tapu kaydı yapılan taşınmaz Müşteri adına tescil edildiği anda Müşteri söz konusu taşınmaz üzerinde Banka lehine ve Banka’nın kabul edeceği şartlarda ipotek tesis ettirecektir.

5-  İşbu Sözleşme’nin ekinde bulunan (EK-1) Ödeme Planı, Çerçeve Sözleşme’nin ve işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup Kredi Banka tarafından, Ödeme Planı tahtında aşağıdaki koşullarda Müşteri’ye konut alımının finansmanı amacıyla kullandırılmış, Müşteri de bu amaçla Kredi’yi kullanmıştır.

6-  Sözleşme’nin birden fazla Müşteri tarafından borçlu sıfatıyla imzalanması halinde, Taraflar, Banka tarafından kullandırılacak Kredi tutarının Müşteriler’den herhangi birinin hesabına yatırılmasına muvafakat ederler.

İli   :           …..

İlçesi         :           …..

Bucağı/Bölgesi       :           …..

Mahallesi   :           …..

Pafta         :           …..

Ada           :           …..

Parsel        :           …..

Bağımsız Bölüm     :           …..

7-  İşbu sözleşme’nin ekinde bulunan (Ek-1) Ödeme Planı, Çerçeve Sözleşme’nin ve işbu sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup Kredi Banka tarafından, Ödeme Planı tahtında aşağıdaki koşullarda Müşteri’ye konut alımının finansmanı amacıyla kullandırılmış, Müşteri’de bu amaçla Kredi’yi kullanmıştır.

8-  Sözleşme’nin birden fazla müşteri tarafından borçlu sıfatıyla imzalanması halinde, taraflar, banka tarafından kullandırılacak kredi tutarının müşteriler’den herhangi birin hesabına yatırılmasına muvafakat ederler.

9- Faiz Tipi            :           …..

10-            İşbu sözleşme’nin sonunda imzası bulunan kefil ve/veya kefiller, Müşteri’nin işbu sözleşme ile borçlandığı ve borçlanacağı bütün meblağları, belirttikleri azami miktara kadar kefil sıfatıyla üstlenmiş olup, işbu sözleşme’de yer alan kefaletin azami miktarını, kefalet tarihini, kefil olma beyanını kendi el yazısı ile yazarak imzalamışlardır.

İşbu Sözleşme ve ekleri, özellikle ücret ve masraflara ilişkin hükümleri de dahil olmak üzere, tüm şartları Müşteri/Müşteriler ve Kefil/Kefiller tarafından tamamıyla okunmuş olup Banka ile müzakere edilerek tam bir mutabakatla imzalanmıştır. .. / .. / ….

Banka’nın kredi süreciyle ilgili memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla yaptıracağı araştırmalar dahilinde, Müşteri bilgileri Banka’nın mutabakata vardığı ölçümlemeyi yapacak şirket ile paylaşılabilecek ve söz konusu şirketi tarafından aranabilecektir.

1.Müşteri

Adı Soyadı            :           …..

Adresi       :           …..

İmzası        :           …..

2.Müşteri

Adı Soyadı            :           …..

Adresi       :           …..

İmzası        :           …..

3.Müşteri

Adı Soyadı            :           …..

Adresi       :           …..

İmzası        :           …..

1.Kefil

Adı Soyadı            :           …..

Adresi       :           …..

Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz

“İşbu sözleşme çerçevesinde .. / .. / …. tarihi itibariyle azami …..’ye kadar kefil olduğumu ve yükümlülük altına girdiğimi kabul ve beyan ederim.”

Kefil Beyanı : …..

…..

…..

İmza          :           …..

2.Kefil

Adı Soyadı            :           …..

Adresi       :           …..

Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz

“İşbu sözleşme çerçevesinde .. / .. / …. tarihi itibariyle azami …..’ye kadar kefil olduğumu ve yükümlülük altına girdiğimi kabul ve beyan ederim”.

Kefil Beyanı          :           …..

…..

…..

İmza          :           …..

Türkiye ….. Bankası A.Ş.

….. Şubesi

1.Yetkili Adı Soyadı          :           …..

İmzası        :           …..

2.Yetkili Adı Soyadı          :           …..

İmzası        :           …..

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat