Davanın Yenilenmesi Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Davanın Yenilenmesi Dilekçesi

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE/BAŞKANLIĞI’NA;

DOSYA NO                          : …/… E. 

YENİLEME İSTEMİNDE

BULUNAN DAVACI          :  

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :  

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

DAVALI                                :  

ADRESİ                                :  

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

KONU                                   : Mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan davada …/…/… tarihli kararı ile işlemden kaldırılan dava dosyasının yenilenmesi istemimizi içerir.

 

DAVA DEĞERİ                   :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan davada, davacı vekili olarak görev almış ve fakat …/…/… tarihli duruşmaya, beklenmedik bir engel çıkması nedeniyle katılamamış idim. Durumun özelliği veçhile, mazeret dilekçesi sunmam da mümkün olmamıştır.

2-) Söz konusu duruşmada karşı taraf da davayı takip etmeyeceğini bildirdiğinden, mahkemenizin aynı günlü kararı ile dava dosyası işlemden kaldırılmıştır.

3-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, işlemden kaldırılmasına karar verilen dava dosyasının yenilenmesi isteminde bulunmak zorunluluğu doğmuştur. Yenileme istemimizi işlemden kaldırma kararından itibaren 1 ay geçtikten sonra yapmak zorunda kaldığımızdan, yeniden dava harcı yatırmak zorunda kalmamız veçhile, harcın yatırıldığına dair makbuz, dilekçemizin ekinde (EK 1) sunulmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6100 S. K. m. 150.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davamızın kaldığı yerden devam etmek üzere yenilenmesine, duruşma günü verilerek taraflara tebliğ edilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim.  …/…/…

EK: 1- Harç makbuzu.

 

      Yenileme İsteminde Bulunan Davacı Vekili

 

Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat