Davanın Kısmen Islahı Nedir? Dava Nasıl Kısmen Islah Edilir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Davanın Kısmen Islahı Nedir? Dava Nasıl Kısmen Islah Edilir?

MADDE 181- (1) Kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usul işlemini yapması için bîr haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmaz­sa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir.

Kısmen ıslah Açıklama

Davanın kısmen ıslahı da mümkündür. Kısmen ıslah yoluna hem dava­cı hem de davalı başvurabilir. Davanın kısmen ıslahı ile, davada yapılmış olan belli bir usul işlemi düzeltilir ve bundan sonraki usul işlemlerinin (ıslah edi­len usul işlemi ile ilgili oldukları ölçüde) yapılmamış olması sağlanır (HMK md. 179/1). Örneğin talep sonucunun artırılması veya dava sebebinin değişti­rilmesi kısmen ıslah yolu ile mümkündür. Kısmen ıslaha uygulamada daha çok dava konusunun artırılması biçiminde rastlanmaktadır. Davalı kısmi ıs­lah yolu ile cevap dilekçesini tamamen değiştirse bile bu tamamen ıslah değil­dir. Zira, tamamen ıslah, yalnızca davacıya tanınmış bir imkandır.117

Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe, ön ince­leme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya sa­vunmalarını genişletebilir yahut değiştirilebilirler (HMKmd. 141/1). Dava­nın genişletilmesi kısmi ıslah ile mümkündür. Ön inceleme aşamasında da­vacı veya davalı taraf HMK’nun 141. maddesinin “ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir” hükmüne dayanarak da ıslah hakkını kullanabilir. Taraflar, karşı tarafın muvafakat etmemesi nedeniyle iddia veya savunmalarını ıslah yolu ile tah­kikat aşamasında değiştirebilir veya genişletebilir. Davalı, ıslah yolu ile ve­receği yeni cevap dilekçelesinde her türlü savunma sebeplerini ileri sürebi­lir, ancak ilk cevap dilekçesinde bildirmediği ilk itirazlarını (HMK md. 116, 117) ıslah yolu ile de yeni cevap dilekçesinde ileri süremez.

Kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usul işlemini yapması için bir haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir (HMK md. 181). Diğer bir deyişle, kısmen ıslah yoluna başvuran taraf,ıslah talebiyle birlikke, ıslah etmek iste­diği işlemi ve ne şekilde ıslah edeceğini de belirtirse dava buna göre görülür. Ancak kısmen ıslaha başvurmak isteyen taraf, ıslah istemiyle birlikte ıslah etmek istediği işlemi ve bu işlemi ne şekilde ıslah ettiğini belirtmezse kendi­sine, ıslah ettiğini usul işlemini yapması için bir haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat