Davalı Tanıklarının Usulüne Uygun Olarak Dinlenilmesi Gereği

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Davalı Tanıklarının Usulüne Uygun Olarak Dinlenilmesi Gereği

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2016 / 22603

Karar: 2017 / 8014

Karar Tarihi: 22.06.2017

ÖZET: Mahkemece davalı tanıkları dinlenilmeden karar verilmiştir. Davalı bildirdiği tanıkların dinlenilmesinden açıkça vazgeçmemiştir. O halde, davalı tanıklarının usulüne uygun olarak dinlenilmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir.(6100 S. K. m. 241, 243)

Boşanma Davası

Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 06/06/2016 gün ve 10661-11089 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.09.2014 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

Davalı Tanıkları Dinlenilmeden Karar Verildiği

1- Hüküm davalının temyizi üzerine Dairemizce 06.06.2016 tarihinde onanmış, onama ilamına karşı davalı süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunmuş, mahkemece, bu talep 20.09.2016 tarihli ek kararla “Karar düzeltme harcının ihtara rağmen ödenmediğinden” bahisle reddedilmiş, davalı bu ret kararını süresi içinde temyiz etmiştir. Karar düzeltme dilekçesinin süresinde verilip verilmediğini veya kararın düzeltilmesi istenebilecek kararlardan olup olmadığını inceleme ve bu hususlarda karar verme görevi mahalli mahkemeye ait değil Yargıtay’ın ilgili dairesine aittir. Bu sebeple mahalli mahkemenin karar düzeltme isteğini reddetmesi usule aykırıdır. Kaldı ki, 10.5.1965 tarihli 1/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında, karar düzeltme isteklerinden harç alınmayacağı da hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, davalının ek karara ilişkin temyiz itirazlarının kabulüne mahalli mahkemece verilen 20.09.2016 tarihli ek kararın bozularak kaldırılmasına, karar düzeltme talebinin incelenmesine karar verilmiştir.

Davalının Bildirdiği Tanıkların Dinlenilmesinden Açıkça Vazgeçmediği

2- Davalı erkeğin karar düzeltme talebinin incelenmesine gelince;

Mahkemece davacı kadının boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın lehine 7500 TL maddi ve 7500 TL manevi tazminata hükmedilmiş, bu karar erkeğin temyizi üzerine Dairemizin 06.06.2016 tarih ve 2016/10661 esas, 2016/11089 karar sayılı ilamı onanmasına karar verilmiştir. Davalı erkek tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. Dairemizce yapılan karar düzeltme incelemesi neticesinde dosyada yapılan incelemede, davalı erkeğin süresinde verdiği 16.06.2014 tarihli cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığı, 5 tanık ismi bildirdiği, yine 16.06.2014 tarih, 23516 sayılı tahsilat makbuzundan anlaşıldığı üzere tanıkların dinlenilmesi ve diğer masraflar için 250 TL gider avansı yatırmış olduğu anlaşılmıştır. Mahkemece davalı tanıkları dinlenilmeden karar verilmiştir. Davalı bildirdiği tanıkların dinlenilmesinden açıkça vazgeçmemiştir. Dosya kapsamından Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. madde koşullarının gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. O halde, davalı tanıklarının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243. ve devamı maddeleri uyarınca usulüne uygun olarak dinlenilmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. Ne var ki. bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından davalı erkeğin karar düzeltme isteğinin kabulüne Dairemizin 06.06.2016 tarih ve 2016/10661 esas, 2016/11089 karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, hükmün yukarıda açıklanan sebeple bozulmasına, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddeleri gereğince karar düzeltme isteğinin KABULÜNE, Dairemizin 06.06.2016 tarih ve 2016/10661 esas, 2016/11089 karar sayılı onama ilamının KALDIRILMASINA, mahkeme kararının yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, karar düzeltme harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 22.06.2017

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat