Ödeme Emri İptali Davası

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Ödeme Emri İptali Davası

T.C YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas: 2017 / 1064

Karar: 2017 / 5244

Karar Tarihi: 22.06.2017

ÖZET: Dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilebilmesi için, uyuşmazlık konusu çekişmenin ortadan kalkması, başka bir anlatımla; her iki tarafında davanın esası hakkında karar verilmesinde hukuki yararının kalmamış olması gerekir. Kurumdan gelen cevabi yazıdan, dava dışı şirketin yapmış olduğu yapılandırma başvurusunun taksitlerin ödenmemesi sebebiyle iptal edildiği ve 6736 sayılı kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmadığı anlaşıldığından borcun sona ermediği gözetildiğinde, davanın konusuz kaldığından bahsedilemeyeceğinin kabulü gerekir.(6183 S. K. m. 54, 58)

Kurumdan Gelen Cevabi Yazı

Dava, ödeme emri iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle dava konusuz kaldığından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

Hükmün, davacı…avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dava Dışı Şirketin Yapmış Olduğu Yapılandırma Başvurusunun Taksitlerin Ödenmemesi Sebebiyle İptal Edildiği

Davacı, dava dışı … Tekstil Konf. A.Ş borcundan dolayı yönetici sıfatıyla davalı…Kurum tarafından gönderilen ödeme emrinin iptalini talep ettiği, Mahkemece, prim borçlusu şirketin 6552 sayılı yasa doğrultusunda yapılandırma başvurusunda bulunduğu bildirildiğinden ödeme emri açısından davacı…yönünden de konusu kalmadığı gerekçesiyle hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

Mahkemece, dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilebilmesi için, uyuşmazlık konusu çekişmenin ortadan kalkması, başka bir anlatımla; her iki tarafında davanın esası hakkında karar verilmesinde hukuki yararının kalmamış olması gerekir. Kurumdan gelen cevabı yazıdan, dava dışı … Tekstil A.Ş’ nin yapmış olduğu yapılandırma başvurusunun taksitlerin ödenmemesi sebebiyle iptal edildiği ve 6736 sayılı kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmadığı anlaşıldığından borcun sona ermediği gözetildiğinde, davanın konusuz kaldığından bahsedilemez.

Davanın Konusuz Kaldığından Bahsedilemeyeceğinin Kabulü Gereği

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Mahkemece, ödeme emrine konu prim borcunun kapsadığı dönem gözetilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve hatalı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacı…vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde davacıya iadesine, 22.6.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat