Yargıtay Ceza Dairelerinde Görülen Davalarda Oluşan Hatalar

T.C YARGITAY

Büyük Genel Kurul

Esas: 1927 / 4

Karar: 1927 / 3

Karar Tarihi: 11.05.1927

ÖZET: Cumhuriyet başsavcısına tanınan itiraz hakkı, Yargıtay ceza dairelerinde oluşabilecek adli hataların düzeltilmesini sağlamak amacıyla tanınmıştır.Bu hakkın kullanılması sonucu yapıla gelecek incelemede itirazın yöneldiği hususlar kabul edilirse, kararın kaldırılması ile yetinilmez, esas da karar bağlanır.

(4721 S. K. m. 683, 737) (743 S. K. m. 618, 661)  (1412 S. K.  m. 322)

İtirazın Kabulü Halinde Kararı Kaldırılması

Dava: Mahkemei Temyiz Birinci Ceza Dairesi riyaseti aliyesinden verilen 19 kanunuevvel 926 tarih ve 139/592 numaralı müzekkerede : Dairei hususuyeden nakız ve tasdika mütedair sudur eden mukarreta karşı Başmüddeiumumilik memuriyeti aliyesinden vaki itiraz üzerine Temyiz Ceza Heyeti Umumiyesince bittetkik itirazı vaki şayanı kabul görüldüğü halde kararı muterizünbihin ref’iyle yeniden tetkikatı temyiziye icrası zımnında evrakın dairei hususiyeye tevdiine karar verilmesi üzerine şimdiye kadar Heyeti Umumiye kararına tebaen tekrar tetkikatı temyiziye ifa edilegelmekte iken ahiren Mahkemei Temyiz Teşkilatının Tevsiine Dair olan Kanunun ahkamı umumiyesinden istinbat olunduğuna göre Heyeti Umumiye yalnız kararı muterizübihin ref’iyle iktifa etmeyip esasının da karara raptiyle intacı lazım geleceğine ve Dairei Hususiyece tekrar tetkiki halinde dairece müttehaz kararı sabıktan rücuu müstelzim ve binaenaleyh hakkı içtihat ve kazayı muhil ve teşettütatı mucip olacağına nazaran şekli mezkürda Heyeti Umumiye Kararlarının Dairei Hususiyece vacibülimtisal olduğu hakkında ihtilafı içtihat tahassul etmiş olduğundan salifüzzikir Mahkemei Temyiz Teşkilatının Tevsiine Dair olan kanunun maddei mahsusasına tevfikan ihtilafı vakıın Heyeti Umumiyece halli talep edilmekle şehri halin 11. Çarşamba günü Heyeti Umumiye içtimaa davet olunarak Başmüddeiumumi Nihat Beyefendi hazır olduğu halde müzakereye otuziki zatın iştirak ettiği anlaşıldıktan ve nisabı müzakere tahakkuk ettikten sonra icra kılınan tetkikat ve müzakere üzerine neticede :

Esasın Karara Bağlanacak Olması

Ceza Daireleri kararlarında vukubulacak hatayı adlilerin tashihi imkanını temin eden ve mensup oldukları mahkemeye karşı müddeiumumilerin haiz oldukları itiraz hakkını Başmüddeiumumiliğe veren Tevsii Teşkilat Kanunun beşinci maddesi mucibince Ceza Heyeti Umumiyesinde icra kılınacak tetkikat itiraz edilen nukat ve esbaba münhasır olmakla tetkikatı temyiziye mahiyetinde olmadığı cihetle itirazı vaki kabul olunduğu takdirde kararı muterizünbihin refi ile iktifa ve keyfiyet tekrar dairei Hususiyeye havale ve tevdi olunmayarak itiraz olunan cihetlerin bittetkik netayici hasılaya göre esasının da karara raptı ahkamı usuliye ve kavaidi nazariyeye daha muvafık olacağı on reyi muhalife karşı yirmiki reyle ve mevcudun üçte ikisinin ittifakiyle 11.5.1927 gününde karargir olmuştur.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat