DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

Teklif Birim Fiyat/Götürü Bedel Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi

 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta … (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta … (bundan sonra Danışman olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2-Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin adresi … olup,

Tel no                                                 : …

Faks no                                              : …

Elektronik-posta adresi (varsa)          : …dir.

2.2. Danışmanın tebligata esas adresi … olup,

Tel no                                                 : …

Faks no                                              : …

Elektronik-posta adresi (varsa)         :  ‘dir.

Madde 3- Sözleşmenin ve Yazışmaların Dili

Sözleşme ve ekleri ile yazışmaların dili Türkçe’dir.

Madde 4- Bildirimler

4.1. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

4.2. Yazılı tebligatın, daha sonra süresi içinde yapılması kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunulabilir.

Madde 5- Tanımlar

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan tanımlara ek olarak;

İş: Danışmana ihale edilen ve Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmek üzere taahhütte bulunulan Danışmanlık hizmetlerini,

Danışman: Danışmanlık hizmeti veren hizmet sunucusunu,

Sözleşme Dokümanları: Sözleşme ile Sözleşmenin eki olan ihale dokümanlarını,

İşyeri: İşin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,

Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin kontrol ve denetimi için İdare içinden görevlendirilmiş bir kişi yahut heyeti veya İdare dışında bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek gerçek veya tüzel kişi/kişileri,

Danışmanın Ekipmanı: Danışmanlık Hizmetinin gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,

Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirtilen Danışmanlık hizmetinin yahut herhangi bir Bölümünün veya kısmının İdarece teslim alınmasının ardından tamamlanması gereken işlemleri,

Danışman Vekili: İdarenin kabulü üzerine Sözleşme konusu işle ilgili olarak Danışmanı temsil etmek üzere noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiyi,

Üçüncü Kişi: İdare, Kontrol Teşkilatı ve Danışman dışındaki kişi veya kişileri,

Gün: Takvim gününü;

Uygulama Ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerekleştirildiği ayı,

Yıl: Takvim yılını,

Alt yüklenici: İdarenin onayıyla Sözleşme konusu işin bir kısmını gerçekleştirmek üzere Danışman adına ve ona bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,

Ortak: Danışmanın ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturanlardan her birini,

Taraf: Duruma göre İdare veya Danışmanı, taraflar ise her ikisini;

Personel: Danışman ya da alt yüklenici tarafından, ücretli eleman olarak çalıştırılan ve Danışmanlık Hizmetlerinin ya da bu Hizmetlerin bir bölümünün ifası ile görevlendirilen kişileri;

Yabancı Personel: Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olmayan personeli;

Kilit Personel: Danışmanın hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştıracağı, teknik teklifte adı, unvanı, iş tanımı, niteliği belirtilen personeli

Hizmetler: İşi gerçekleştirmek amacıyla, Sözleşme uyarınca Danışman tarafından yerine getirilecek olan ve Sözleşme dokümanlarında tanımlanan işleri

Teknik Doküman: Sözleşme uyarınca İdare tarafından Danışmana verilen bütün proje, hesaplamalar ve benzeri teknik bilgi ve belgeler ile Danışman tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,

İş Bedeli: Sözleşmede belirtilen işlerle, öngörülmeyen durumlar nedeniyle 4735 sayılı Kanunun 24’üncü maddesine göre yapılan ilave işlerin sözleşme hükümlerine göre tamamlanıp, varsa kusur ve eksiklerinin giderilmesi için ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen ve yükleniciye ödenecek olan bedeli,

İşe Başlama Tarihi: Danışmanın İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin Danışmana teslim edildiği tarihi,

Tamamlanma Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen İşlerin veya herhangi bir Bölümünün bitirilmesi için varsa İdarece uzatılan süre de dahil olmak üzere belirlenmiş olan zaman aralığını,

Kabul Belgesi: İşlerin tamamlanıp Kabul Heyetinin incelemesi sonucu verilen belgeyi,

Bölüm: Sözleşmede açıkça bölüm veya kısım olarak belirtilmiş iş kısımlarını,

Ödemeye Esas Para Birimi                                      : Türk Lirası’nı,

Kurum                                                                        : Kamu İhale Kurumunu,

Kurul                                                                          : Kamu İhale Kurulunu,

….

ifade eder.

İşbu maddede tanımlanan terimlerin kapsam ve içeriğinin, 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda veya ona dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde kullanılan terimlerin kapsam veya içeriğine aykırı olduğu hallerde; ilgili terim, 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda veya ona dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde kullanılan terimlerin kapsam ve içeriğiyle uygulanır.

Madde 6- İş Tanımı

Sözleşme konusu iş; … olup, İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. (Eğer yüklenici konsorsiyum şeklinde bir ortak girişim ise, buraya ayrıca konsorsiyumda yer alan her bir ortağın işin hangi kısmını taahhüt ettiği açık bir şekilde yazılacaktır.)

Madde 7- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Madde 8- Sözleşmenin Ekleri

8.1. İhale dokümanında yer alan bütün belgeler Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Danışmanı bağlar. Ancak Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokumanı aşağıdaki belgelerden oluşmakta olup bu belgelerin öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1-İdari şartname,

2-Müzakereler sonucu kesinleşen mali teklif ve eki birim fiyat cetveli ile teknik teklif

3- Sözleşme Tasarısı,

4-Özel Teknik Şartnameler (varsa),

5- Genel Teknik Şartnameler (varsa),

6- Açıklamalar (varsa),

8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9- Sözleşmenin süresi

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren … takvim günüdür/aydır/yıldır.

Madde 10- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi

10.1. İşin yapılma yeri: …

10.2. İşyeri (varsa) teslim ve işe başlama tarihi: ….

Madde 11- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler

12.1. Kesin Teminat: Bu işin kesin teminat miktarı … (rakam ile) … (yazı ile) olup Danışman … olarak … (rakam ile) (yazı ile) teminat vermiştir.

12.2. Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesini gerektiren bir durum ortaya çıktığında, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin %6’sı oranında, hak edişlerden kesinti yapmak suretiyle veya teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır.

12.3. Danışman tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34’üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

12.4. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri verilmesi: Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Danışmanın bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı Danışmana iade edilecektir.

12.5. Danışmanın bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Danışmana geri verilir.

12.6. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları

13.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) …’de ve aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:…

13.2. Ödemelerin Kuru:..

13.3. Hakedişler ve Ödeme Şekli

13.3.1.

13.3.2. Destekleyici mahiyetteki belgeler İdareye ulaştıktan sonra İdare, hakedişleri düzenleyerek en geç otuz (30) gün içinde Danışmana gerekli ödemenin yapılmasını temin edecektir. Hakedişlerin sadece gerekli belgelerle yeterli ölçüde tevsik edilmeyen bölümüne ait ödemeler geciktirilebilir. Fiili ödeme ile yapılmasına yetki verilen harcamalar arasında herhangi bir tutarsızlık ortaya çıktığı takdirde, İdare, bu farkı sonraki ödemelerin herhangi birine ilave edecek veya bu ödemelerden düşecektir.

13.3.3. Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa Kontrol Teşkilatı, hakediş raporunu İdareye gönderir ve rapor Danışman tarafından imzalanıncaya kadar İdarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Danışman hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

Danışmanın geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, İdareye vereceği ve bir örneğini de hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen …tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer Danışmanın, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile İdareye bildirmek zorundadır. Danışman itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.

Her hakediş tutarına eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa Danışmanın İdareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş Raporu, Danışman veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere…. gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.

13.4. Danışmanın Başvuruda Bulunmaması

Danışman, hakediş başvurusunda bulunmadığı taktirde İdare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir.

Madde 14- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı

14.1. İşe başlanıldıktan ve iş programı İdarece onaylandıktan sonra, Danışmanın yazılı isteği üzerine sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olan ekipman, tesis, malzeme v.b. giderleri için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34’üncü maddesi uyarınca teminat olarak kabul edilebilecek değerler karşılığında, sözleşme bedelinin … kadar avans verilir. Verilen avans hiçbir surette başkalarına temlik edilemez.

14.2. Danışmanın avans karşılığı vereceği teminatın, teminat mektubu olması halinde bu teminat mektubu; İdarece kabul edilebilecek nitelikte, usulüne ve ihale dokümanı kapsamında verilen örneğe uygun olacaktır.

14.3. Danışmanın avans alması için İdareye yapacağı yazılı müracaatında bu avansın yukarıdaki amaca uygun olarak kullanacağını bu avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ve itfa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır.

14.4. Danışman aldığı bu avansı, bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura ve benzeri geçerli belgeleri en kısa zamanda İdareye verecektir. İdare, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya makul bir süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini bu halleri takip eden ilk hakedişten defaten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir

14.5. Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır:

Avans mahsup oranı, avans verilme oranının %… fazlasıdır. Avans, verildiği tarihten itibaren her bir hakediş tahakkuk tutarına avans mahsup oranı uygulanarak, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle mahsup edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir. Eğer varsa avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde oranına bakılmaksızın tamamen kesilir.

14.6. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, avans teminatından karşılanmak suretiyle mahsup edilir. İşin tasfiye edilmesi halinde, Danışman tasfiye kabul tarihinden itibaren bir ay içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu müddet sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans bakiyesi, avans teminatından karşılanmak suretiyle mahsup edilir.

14.7. İşin tasfiye edilmesi halinde Danışman, tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün içinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans bakiyesi, avans teminatından karşılanmak suretiyle mahsup edilir.

Madde 15- Fiyat Farkı

15.1. Danışman, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

15.2. ….

15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 16- Alt Yükleniciye İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar

16.1. ….

16.2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılması gerekenler, 11’inci maddesinde ihaleye katılamayacağı öngörülenler ile 58’inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53’üncü maddesinin (b) bendinin 8’inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin uyrukları ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesi uyarınca haklarında yasaklama kararı verilenler alt yüklenici olamazlar.

16.3. Danışman, alt yüklenici(ler)in seçimi hususunda basiretli bir tacir gibi davranmak ve halin icabı olarak kendisinden beklenen özen ve dikkati göstermek zorundadır. Danışman 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 15’inci maddesi uyarınca alt yüklenicinin işlem ve eylemlerinden sorumludur.

16.4. Alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin tamamının veya bir kısmının, işin devamı sırasında zorunlu nedenlerle başka alt yüklenicilere yaptırılabilmesi için, İdarenin bu yeni alt yüklenici adaylarını yeterli bularak kabul etmesi, çalışmaya başlamadan önce bu yeni alt yüklenicilerle Danışmanın noterde sözleşme yapması ve bunun bir örneğini İdareye vermesi gerekir. İdare, on beş gün içinde bu yeni alt yükleniciyi kabul edip etmediğini bildirerek, alt yükleniciyi değiştirilmesini veya işin bizzat Danışman tarafından yapılmasını talep edebilir.

İdarece uygun görülmesi kaydıyla alt yüklenicilere ait iş kısımlarında, işin yapımı sırasında değişiklik yapılabilir.

16.5. İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve eklerindeki hüküm ve şartlara uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya işin bizzat Danışman tarafından yapılmasını isteyebilir.

Madde 17- Cezalar ve Kesintiler

Sözleşme konusu iş, belirlenen zamanda tamamlanıp kabule elverişli bir durumda İdareye teslim edilecektir. Danışman, bu zorunluluğa herhangi bir şekilde uymazsa, geciktiği her takvim günü için Sözleşme bedelinin …’i oranında ceza ödeyecektir.

Madde 18- Süre Uzatımı Verilecek Haller ve Şartları

18.1. Mücbir Sebepler: Danışmandan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Danışmanın bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, engel halin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Danışmanın İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

 1. a) Doğal afetler,
 2. b) Kanuni grev,
 3. c) Genel salgın hastalık,
 4. d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
 5. e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Danışman, sürenin uzatılmasını gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından başlamak üzere yirmi gün içinde, olayların ayrıntılarını ve sonuçlarını ve iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda mümkün değilse nedenlerini belirten bir yazı ile İdareye başvuracak ve durumun açıklık kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir.

Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Danışman başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerin devamı sırasında yapılacak başvuru, mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihinden geçerli olmak üzere dikkate alınacaktır.

18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini Danışmanın kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurların verilmesi, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Danışmanın bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre gereği kadar uzatılabilir.

18.3.

Madde 19- Kontrol Teşkilatı ve Yetkileri

İşin, Sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, yapılan işlere ilişkin kayıtları tutar ve işlerin ilerleme durumu hakkında İdareye rapor verir.

Madde 20İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

….

Madde 21-İş Programı

21.1. Danışman, işe başlama tarihinden itibaren … takvim günü içinde, üstlenilen Danışmanlık hizmeti için İdarenin öngöreceği formda ayrıntılı bir İş Programı düzenler ve İdarenin onayına sunar. Verilen süre içinde Danışman iş Programını düzenleyerek İdarenin onayına sunmaz ise İdare, iş programını re’sen düzenleyecektir

İş Programlarında, hizmete ilişkin proje, rapor, teknik belgeler vb.nin İdareye hangi sıra ile, hangi tarihlerde verileceğinin belirtilmesi gereklidir.

21.2. Danışman İdarece onaylanmış İş Programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile İş Programında değişiklik yapılabilir.

Madde 22. – Revize Program

İşe ilişkin İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu veya herhangi bir zamanda Kontrol Teşkilatı, İşlerin fiili ilerlemesinin onay verilmiş bulunan programa uymadığı görüşüne vardığı takdirde, Danışman, İdarenin talebi üzerine on gün içinde İşlerin öngörülen Tamamlanma Süresi içinde bitirilmesini sağlamak üzere bir Revize Program hazırlayarak İdareye sunacaktır.

Madde 23. – Danışmanın Görev ve Sorumluluklarının Devam Etmesi

Yukarıda belirtilen programların İdareye sunulması ve bunlar hakkında İdarenin onayının alınması ya da yukarıda bahsi geçen genel açıklamaların verilmesi, Danışmanı Sözleşme gereği yüklendiği görev veya sorumluluklarından kurtarmaz.

Madde 24- İşin Süresinden Önce Bitirilmesi

Taahhüdün sözleşmede tespit edilmiş süreden önce tamamlanması halinde, Danışmanın isteği üzerine İdare, sözleşmedeki bitim tarihini beklemeksizin madde 42’de belirtilen usullere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

Madde 25- Fikri ve Sınai Mülkiyet Konusu Haklar

Bu haklar, yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak, ürünün mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran ihaleyi yapan İdareye ait olacaktır.

Danışmanın, Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Danışmana aittir. Danışman bu konuda İdareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Danışmana rücu edecektir.

Danışman, hizmet sonucu ortaya çıkan fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki haklarına ilişkin devir ve/veya muvafakatnameleri İdarenin talebi doğrultusunda verecektir.

Madde 26- Danışmanın Genel Yükümlülükleri

Danışman, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken ve Hizmetleri ifa ederken genel kabul görmüş teknik ve uygulamalara uygun azami itinayı gösterecek, randımanlı çalışacak, ekonomi ilkeleriyle hareket edecek, sağlıklı yönetim ve ileri teknoloji ile birlikte güvenilir ve etkin malzeme, teçhizat, makine ve yöntemler kullanacaktır. Danışman, Sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin her konuda İdareye güvenilir Danışmanlar olarak hizmet verecek ve alt yüklenici ve üçüncü şahıslarla yürütülecek ilişkilerde İdarenin meşru menfaatlerini destekleyecek ve koruyacaktır.

Madde 27- Mevzuata Uygunluk

Danışman, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere;

İşlerin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve İşlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün ulusal mevzuata,

Malları veya hakları İşler dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kuruluşlarının tüzük ve yönetmeliklerine uyacak ve Danışman, İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalar ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir .

Madde 28- Diğer Danışman ve Yüklenicilere Olanakların Sağlanması

Danışman, İdarenin isteklerine uygun olarak;

 1. a) İdare tarafından istihdam edilen diğer bütün Danışman ve yüklenicilere ve onların işçilerine,
 2. b) İdarenin işçilerine ve
 3. c) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işlerle bağlantılı olarak ya da bu işlere yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir sözleşmenin, işyerinde veya yakınında yürütülmesinde görevlendirilen usulünce yetkilendirilmiş diğer kişilere ve onların personeline İşlerini yapmaları için gereken bütün makul imkanları sağlayacaktır.

Madde 29- Danışmanın Komisyon, İndirim ve Benzeri Yollarla Çıkar Sağlayamaması

29.1. Danışmana ödenecek olan bedel, Sözleşme ya da Hizmetlere ilişkin olarak Danışmana ödenecek olan yegane ödeme olup, Danışman, Sözleşmeye ilişkin olarak ya da bu Sözleşme kapsamındaki görev ve yükümlülüklerini yerine getirirken, kendisine menfaat sağlayacak şekilde bir davranışta bulunmayacak, ilgili komisyon ve indirimler ancak ihale lehine yapılacak ve Danışman bundan bir menfaat veya ek kazanç elde etmeyecek ve alt yüklenici personel ve temsilcilerinin de bu yolla ek kazanç elde etmelerini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır.

29.2. Hizmetlerin bir parçası olarak Danışmanın, mal alımı, yapım işleri veya hizmet temini konusunda İdareye önerilerde bulunmakla sorumlu olması durumunda Danışman, İdarenin uymakta tabii olduğu satın alma usullerine uyacak ve her zaman bu sorumluluklarını, İdarenin çıkarlarını koruyacak şekilde yerine getirecektir. Söz konusu ihale işleri ile ilgili görevlerini yerine getirirken Danışmanın elde edeceği her tür komisyon ya da indirimler, İdarenin hesabına gelir kaydedilecektir.

Madde 30- Çelişen Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

Danışman, Danışmanın Personeli, alt yüklenici ile bunların Personeli, doğrudan ya da dolaylı olarak Sözleşme kapsamında kendilerine verilmiş bulunan Hizmetler ile çıkar çelişkisi yaratabilecek herhangi bir ticari veya mesleki faaliyete giremezler.

Madde 31- Gizlilik

Danışman ve alt yükleniciler ile bunların Personeli, Türk Yargı Mercilerinin Kararları saklı kalmak kaydıyla hem bu Sözleşme süresince hem de Sözleşmenin sona ermesinden sonra, İdarenin yazılı izni olmaksızın, bu Sözleşmeye ilişkin hiçbir bilgiyi ve İdarenin ticari faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgileri açıklayamazlar.

Madde 32- Koruma Tedbirleri ve Sigorta

32.1. Danışman işin devamı süresince kaza, zarar, kayıpların meydana gelmesini önlemek amacıyla her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararların tazmininden Danışman sorumludur. Bu konularda gerek İdare tarafından istenen gerekse Danışmanın kendi isteği ile aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin giderlerin tümü Danışmana aittir.

Danışman, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve Kontrol Teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

32.2. Danışman sözleşme konusu, işlerin başlamasından kabul aşamasına kadar her türlü araç, malzeme, proje, rapor ve doküman v.b. ile yapılan hizmetin biten kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kaza ve benzeri tehlikelere karşı sigortalamaya yükümlüdür.

Kıymetlerin tam değer üzerinden sigorta ettirilmesi zorunlu olup düzenlenen poliçelerde; İdarenin işveren sıfatıyla, Danışmanın ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yüklenicilerin yer alması gereklidir.

Tüm sigorta limitleri işe başlama tarihinin yıldönümünde güncel değerlere yükseltilecektir.

32.3. Danışman, İdarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını iş fiili olarak başlamadan önce İdareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

32.4. Profesyonel Sorumluluk Sigortası

Madde 33- Rapor Verme Yükümlülüğü

Danışman, Teknik Şartnamede belirtilen, proje, rapor ve benzeri belgeleri, yine Teknik Şartnamede belirtilen şekil, sayı ve süre içerisinde hazırlayarak İdareye teslim edecektir.

Madde 34- İdare Tarafından Temin Edilen Ekipman ve Malzemeler

Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesi için gerek İdare tarafından Danışmana verilen, gerekse İdarenin sağladığı finansman ile Danışman tarafından satın alınan malzeme ve teçhizat, İdarenin mülkü olacak ve buna göre kayıtlara geçecektir. Bu Sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi üzerine Danışman, söz konusu malzeme ve teçhizata ilişkin bir envanteri İdareye verecek ve bu malzeme ve teçhizatı, İdarenin talimatları uyarınca İdareye teslim edecektir. Bu malzeme ve teçhizatın zilyetliğine sahip oldukları sürece Danışman, bu malzeme ve teçhizatı, ikame değerleri üzerinden sigorta ettirecekler ve sigorta masrafları da Danışman tarafından karşılanacaktır.

Madde 35- Personel Tanımı ….

Madde 36- Personelin Onaylanması

Madde 36’da hem isimleri hem de unvanları itibariyle belirtilen Kilit Personel, İdare tarafından onaylanmıştır. Danışman hizmetlerin ifasında çalıştırmak istediği diğer kilit personele ilişkin olarak, söz konusu personel öngörülen çalışmaya başlamadan önce, bu personelin özgeçmişlerini incelenmesi ve onaylanması için İdareye iletecektir. İdarenin söz konusu özgeçmişi aldıktan sonra yirmibir (21) takvim günü içinde gerekçeleriyle birlikte yazılı bir itirazda bulunmaması durumunda, söz konusu kilit personelin İdare tarafından onaylanmış olduğu kabul edilecektir.

Madde 37- Personelin Görevden Alınması ve/veya Değiştirilmesi

 1. a) İdarenin yazılı onayı alınmadıkça, kilit personelde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir. Danışmanın makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden ötürü Personelde değişikliğe gidilmesi gerektiği takdirde, Danışman bu elemanların yerine aynı ya da daha üstün niteliklere sahip elemanlar görevlendirecektir.
 2. b) İdare; personelin ciddi bir şekilde görevini suiistimal ettiğini ya da üstlenmiş olduğu görevini hakkıyla veya İdarenin güvenini sarsmadan yerine getirmesini engelleyecek bir suç iddiasıyla hakkında bir ceza kovuşturmasının sürdüğünü tespit ettiği veya Personelin performansından memnun olmamak için yeterli sebebe sahip olduğu takdirde, Danışman, İdarenin gerekçeli bildirimi üzerine söz konusu Personelin yerine İdarenin kabulüne şayan ve aynı ya da daha üstün niteliklere sahip bir elemanı görevlendirecektir.

Yukarıdaki (a) ve (b) fıkraları uyarınca değiştirilen personelin yerine atanacak Personele ödenecek ücretler İdarenin onayına tabi olacaktır. İdare tarafından aksi yönde bir mutabakata varılmadıkça,

Personelin değiştirilmesi ve/veya görevden alınmasına ilişkin bütün ilave seyahat masrafları ile diğer masraflar, Danışman tarafından üstlenecektir,

Yeni personele ödenecek olan ücret değiştirilen ya da görevden alınan Personele ödenen ücreti aşmayacaktır.

Yeni personele ödenecek olan ücret değiştirilen ya da görevden alınan Personele ödenen ücreti aşmayacaktır.

Madde 38- Sorumlu Müdür

Danışman, hizmetleri ifa ettikleri tüm süre boyunca İdarenin kabulüne şayan bir yerleşik Sorumlu Müdürün, bu hizmetlerin ifasından sorumlu olarak görev yapmasını temin edecektir.

Madde 39- Yardımlar ve Kolaylıklar

İdare aşağıdaki konularla ilgili olarak, ihtiyaç duyması halinde Danışmana gerekli yardım ve kolaylıkları sağlayacaktır:

Danışman, alt yüklenici ve personel için gerekli çalışma izinleri ile bunların Hizmetleri yerine getirebilmesi için gerekli diğer belgelerin elde edilmesi;

Yabancı Personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu şahıslardan uygun görülenler için Türkiye’ye giriş ve çıkış vizeleriyle, ikamet izinleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamaları için gerekli diğer izinlerin alınması;

Hizmetler için gerekli malzemeler ile Yabancı Personelin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu şahıslardan uygun görülenlerin şahsi eşyalarının gümrük işlemlerinin kısa sürede tamamlanabilmesi;

Danışman ve alt yüklenici ile bunların personeline, uygulanacak hukuka göre makul miktarda dövizi Hizmetlerin ifası maksadıyla ve kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları şahısların şahsi kullanımı için Türkiye Cumhuriyeti’ne getirebilme ve hizmetlerin ifası sırasında personelin kazanacağı paraları çekebilme kolaylığının tanınması;

….

Madde 40- Yer Teslimi

İdare, Danışmanın işlerin gereği gerekli olacak her yer ve sahaya ücretsiz ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın girebileceğini garanti eder. Danışmanın bu yer ve sahalara girmesi neticesinde, bu arazilerde veya arazilerde bulunan gayri menkullerde meydana gelebilecek her tür zarar ve ziyandan İdare sorumlu olacak ve söz konusu zarar veya ziyan, Danışman ile alt yüklenicinin veya bunların Personeli’nin kusur veya ihmalinden kaynaklanmadığı sürece İdare, Danışmanı ve Danışman personelini her türlü mali mesuliyete karşı tazmin edecektir.

Madde 41- Teslim, Muayene, Kabul İşlemleri ve Kesin Hesap

Sözleşme konusu iş tamamlandığında, Danışman, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile İdareye başvurur. Yapılan işler, İdarece verilecek talimat üzerine Kontrol Teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Bu inceleme sonucunda Kontrol Teşkilatı işlerin mevcut haliyle Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve İdarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu tespit ederse, İşin tamamlanmış veya listelenen eksiklikleri ile tamamlanmış sayılabilir olduğunu İdareye bildirir. Bu durumda İdare en az üç kişiden oluşan bir Kabul Komisyonu kurar ve kabul aşamasına geçilir. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren…. işgünü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

Danışmanın dilekçesi üzerine yapılan incelemede, İşte önemli ve işin fonksiyonelliğini engellediği için İdarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse bu durum İdareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmez. İdare bu bildirim üzerine işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için Danışmana nedenleri açıkça belirtilen … gün süreli bir ihtarda bulunarak işlerin tamamlanmasını isteyecektir. Bu ihtardan sonra Danışman işi süresi içinde kabul edilebilir hale getiremez ise Sözleşme feshedilir. Bu tamamlama süresi, Madde 9’da belirtilen sürenin aşılmasına neden olursa, aşan süre cezalı olarak çalışılır.

Verilen bu sürede eksikliklerin giderilerek teslim için ikinci başvurunun yapılmasını müteakip, Kontrol Teşkilatı tekrar bir inceleme yapar ve kusur ve eksiklikleri giderilmiş haliyle işin Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen İşte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve İdarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu, tespit ettiği eksiklikleri de gösteren bir liste ile İdareye bildirir. Danışman veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen Kabulde hazır bulunmazsa veya Kabul Tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.

Kabul Heyeti tarafından, Danışman veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemeden sonra İşin durumu uygun görüldüğü takdirde bir Kabul Tutanağı düzenlenir ve bunu Danışman veya vekili de imzalar. Kabul Heyeti işin kabulüne ilişkin kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, gördüğü kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler.

Kabul Heyetinin kabul esnasında tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede Danışman tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre Madde 17’de gecikme cezası olarak yazılan miktarın %….’i tutarında ceza uygulanır ve kabul tarihi eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme sözleşmede belirtilen süreyi geçtiği takdirde İdare, bu eksiklikleri üçüncü taraflara yaptırabilir. Bu işlerin bedeli, Danışmanın varsa alacaklarından veya teminatından kesilir. Bu takdirde eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

Kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, İşin kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu Kabul Heyeti tespit ederek tutanağa geçirir. Kabul işleminin tamamlanması sonucunda yapılmış işleri ayrıntılı olarak (gerekli durumlarda iş kalemlerini içeren bir liste halinde) gösteren bir Kabul Belgesi düzenlenir.

Madde 42- Kesin Hesap Raporu

Kabul Belgesinin düzenlenmesinden sonra en geç 60 gün içerisinde, Kabul Heyeti detaylı olarak, Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olan bütün İşlerin değerini gösteren tamamlayıcı dokümanlarla birlikte bir Kesin Hesap Raporu düzenleyecektir.

Kesin Hesap Raporu aşağıdaki asgari bilgileri içerecektir;

(a) Kabul heyetinin görüşüne göre Sözleşme gereği kesin olarak muaccel hale gelen ve ödenmesi gereken tutar,

(b) İdare tarafından daha önce ödenmiş bulunan bütün meblağlar ve İdarenin Sözleşme ile hak kazandığı bütün alacaklar indirildikten sonra, duruma göre İdarenin Danışmana ya da Danışmanın İdareye borçlu kaldığı bakiye (varsa).

Kesin Hesap aşamasında Danışmana ödenmesi gereken bir tutar öngörülmüşse bu tutar, Kesin Hesabın İdareye iletilmesinden itibaren 60 gün içerisinde İdare tarafından Danışmana ödenecektir.

Madde 43- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Danışmanın karşılıklı olarak anlaşması şartıyla,

(a) İşin yapılma veya teslim yeri.

(b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 44- Sözleşmenin Devri

44.1. Sözleşmenin devri, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla mümkündür İdare, Sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16’ncı maddesi kapsamında engel bir durumun olup olmadığını tespit edecektir. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından düzenlenecek ve notere onaylattırılacak devir Sözleşme ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16’ncı maddesinde belirtilen durumlarının olmadığına ilişkin beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz.

44.2. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu Sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak üç yıl içinde Danışman tarafından başka bir Sözleşmenin devredildiği veya devralındığının İdare tarafından belirlenmesi halinde, Sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20, 22 ve 26’ncı madde hükümleri uygulanır.

Madde 45- Danışmanın Ölümü, İflası, Ağır hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

Madde 46- Danışmanın Sözleşmeyi Feshetmesi

Danışmanın, Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 47- İdarenin Sözleşmeyi feshetmesi

Aşağıda belirtilen hallerde İdare Sözleşmeyi fesheder:

 1. a) Danışmanın taahhüdünü ihale dokümanı ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, Sözleşmede Bölümünde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
 2. b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Danışmanın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25’inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 48- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih

Danışmanın, ihale sürecinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun Sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Ancak, taahhüdün en az %80‘inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

 1. a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
 2. b) Taahhüdün başka bir Danışmana yaptırılmasının mümkün olmaması,
 3. c) Danışmanın yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare Sözleşmeyi feshetmeksizin Danışmandan taahhüdünü tamamlanmasını isteyebilir ve bu takdirde Danışman taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Danışman hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve Danışmandan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Madde 49- Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler

49.1. Danışmanın mali acz içinde bulunması nedeniyle Sözleşmenin feshi halinde Danışmanın fesih talebinin İdareye intikali, Danışmanın taahhüdünü ihale dokümanı ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi durumunda İdarenin noter aracılığı ile nedenleri ve sonuçlarını açıkça belirterek göndereceği ihtarnamede belirlenen ve Danışmana tebliğ edildiği tarihten başlayarak yirmi (20) günden aşağı olmamak üzere verilen ihtarlı sürenin bitimi (Verilen bu süre, Sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezası uygulanmasını da engellemez.), Sözleşmenin uygulanması sırasında Danışmanın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi ile ihale sürecinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun Sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi hallerinde ise tespit tarihi itibariyle, Sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Danışmana bildirilir.

49.2. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 19, 20 ve 21’inci maddelerine göre Sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Danışmandan tahsil edilir.

49.3. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınmış ise, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek Danışmandan tahsil edilir.

49.4. Sözleşmenin feshi halinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20’nci maddesine göre Danışmanın kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Danışmanın borcuna mahsup edilemez. Ayrıca Danışmanlar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin 26’ncı maddesine göre işlem yapılır ve Sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Danışmana tazmin ettirilir.

Feshedilen Sözleşme konusu işin tasfiyesi genel hükümlere göre yapılır.

Madde 50- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Danışman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Danışmanın mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 51- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

…..

Madde 52- Danışmanın Tazmin Sorumluluğu

(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G./51 md.) Danışman; bu Sözleşme ile taahhüt ettiği işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin İdarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur.

Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Danışmana ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca Danışman hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27’nci madde hükümleri uygulanır.

Madde 53- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve/veya 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 54 – Anlaşmazlıkların çözümü

Madde 55- Diğer Hususlar

Madde 56- Yürürlük

Bu Sözleşme; Sayıştay tescilinin Danışmana tebliğ edildiği, bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda Sözleşmenin noter tarafından onaylanıp tescil edildiği, tarihte yürürlüğe girer.

Maddeden ibaret olan bu Sözleşme; İdare ve Danışman tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/… tarihinde imza altına alınarak (….’er) nüshası taraflarca (İdare ve Danışmanda) alıkonulmuştur.

İDARE
Kaşe
İmza
DANIŞMAN
Kaşe
İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat