DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

TCK m. 192 nedir?

DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta …..  ile diğer tarafta ……..’nun sunduğu danışmanlık hizmetinden yararlanan ….. Eğitim Kurumu arasında aşağıda belirtilen şartlar ve esaslar dahilinde danışmanlık sözleşmesi yapılmıştır.

2- Tarafların Adresleri

….. Dış Ticaret ve Danışmanlık.

Müşteri: ….. Eğitim Kurumu …..

3- Sözleşmenin Konusu

MÜŞTERİ’nin yaptığı ve/veya yapacağı faaliyetlere ilişkin olarak alacağı çeşitli devlet yardımları ile ilgili olarak her türlü danışmanlık, dosya hazırlanması, fizibilite çalışması, dosya ve evrak takibi gibi işin neticelenmesi aşamasına kadar geçecek her aşamada danışmanlık yapmayı veya alınması halinde vekalet ile takibi ile bunun karşılığında MÜŞTERİ’nin ödeme yükümlülüğünün ne olduğu, hangi zamanda ve nasıl ödeneceği ve bunlarla ilişkin sair esaslar bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

4- Danışmanlık Hizmeti

….. Dış Ticaret ve Danışmanlık, aşağıda yazılı konularda MÜŞTERİ’ye danışmanlık hizmetinde bulunacaktır.

AR-GE yardımı.

Yurt dışı ofis, mağaza, şube, depo, temsilcilik ve marka tanıtım faaliyetleri yardımı.

Yurt dışı fuar yardımı.

Pazar araştırması yardımı.

Çevre yardımı

Patent, faydalı model belgesi ve endüstriyel tasarım harcamalarının desteklenmesi yardımı.

Yurt dışında marka tanıtım yardımı.

Devlet yatırım teşvikleri, yatırım teşvik belgesi (başlangıcından tamamlanmasına kadar ki işlerin takibi ve danışmanlık).

Kurumsal danışmanlık hizmeti.

Turizm teşvik başvurusu.

KOSGEB yardımları başvurusu

5- Tarafların Yükümlülükleri

….. Dış Ticaret ve Danışmanlık

Yapılacak danışmanlık işi ile ilgili olarak gerekli olan evrakların ….. Eğitim Kurumu’na verilmesinden itibaren gerekli olan belge ve evrakları hazırlama, başvuruları yapma, evrakların takibini yapma, kontrollerde bulunma, MÜŞTERİ’nin alacağı yardıma uygun organize olmasında yol gösterme ve bu işler ile ilgili gerekli diğer çalışmalarda danışmanlıklarda bulunacaktır. Bu konular ile ilgili resmi kurumlardan bilgi istenmesi halinde istenilen alanda da danışmanlık hizmetinde bulunulacaktır.

Alınacak devlet yardımlarında kontrol gerektiği durumlarda kontrol sırasında MÜŞTERİ’nin yanında bulunacak ve gerekli yardımları yapacaktır.

6- Müşteri

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren ……….’nun istediği tüm belge ve bilgileri gecikmeksizin hazırlayıp verecektir. İşin devamı sırasında gerekli olan tüm belge ve bilgiler gecikilmeksizin ………’ya verilecektir. Belgelerin zamanında verilmemesinin sonuçlarından MÜŞTERİ sorumludur. ………..’ya verilen belgelerin doğruluğundan, firma kayıtlarına uygunluğundan ve yasal belge olmasından tamamen MÜŞTERİ sorumludur.

7- Ücret ve ödeme Şekli

………’nun yapacağı işin niteliğine göre;

–    Tüm işlerde yapılabilirlik ön araştırma başvurusu için …..-TL.

–    Devlet yardımlarında her başvuru için (Ekli fiyat listesinde belirilen ücret).

–    AR-GE yardımı başvurusu proje hazırlama için (Ekli fiyat listesinde belirtilen ücret).

–    Uluslar arası projeler hazırlama için (Ekli fiyat listesinde belirtilen ücret).

–    Kurumsal danışmanlık hizmeti için başlangıçta …..-TL ve aylık …..-TL.

–    Yatırım ve teşvik belgesi ön araştırma için …..-TL, başvuru için …..-TL.

Ücret, sözleşmenin imzası anında peşin olarak ödenir. Sözleşme imzalanıp peşinatlar ödendikten sonra ……., yapacağı işin niteliği ne olursa olsun MÜŞTERİ’nin alacağı devlet yardımının (tahakkuk ettirilen ödeneğin) % 10’unu sözleşme ücreti olarak alır. Ödeme, devlet yardımının MÜŞTERİ’nin hesabına aktarıldığı günün ertesi günü mesai bitimine kadar ….. Bankası’nın ….. Merkez şubesi nezrinde bulunan ….. sayılı hesabına yatırılmak suretiyle yapılır. Ödeneklerin kısmi yapılması halinde her ödemenin % 10’u aynı hesaba yatırılmak suretiyle ödeme tamamlanır.

Katma Değer Vergisi fiyatlara dahil olmayıp fatura kesildiğinde MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

8- Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren iki yıldır. AR-GE yardımı başvurusunda ise proje süresinin iki katıdır. Taraflar sözleşmenin bitimine bir ay kala diğer tarafa yazılı olarak bildirilmek şartı ile feshi istemedikleri takdirde işbu sözleşme aynı şartlarda iki yıl süre ile uzamış sayılır.

MÜŞTERİ, sözleşme süresi içerisinde ……… tarafından gerekli dosya hazırlanmaya başladıktan sonra sözleşmeden tek taraflı olarak cayamaz. ……… tarafından doya hazırlanıp başvuru yapıldıktan sonra sözleşme feshedilse dahi ……. sözleşmede yazılı ücretin tamamına hak kazanır. MÜŞTERİ, sözleşmenin imzasından sonra başvurudan vazgeçmesi halinde yaptığı ödemeleri geri isteyemez.

9- Mücbir Nedenler

Bu sözleşmede taraflara yüklenen borç ve yükümlülüklerden her hangi biri, tarafların iradeleri dışında oluşan kaza, yangın, deprem, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan idari makamların her hangi bir davranışı, kanun veya her hangi bir yasal düzenleme yahut benzerleri nedeniyle yerine getirilememekteyse ortada mücbir sebebin varlığı kabul edilir. Söz konusu mücbir sebep ….. günden fazla sürer ve sözleşmenin ifasını imkansız kılarsa sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Sözleşme süresi içerisinde mücbir sebebin ortadan kalkması halinde taraflar durumu yeniden değerlendirerek sözleşmenin devamı karar verebilirler. Sözleşmenin feshi halinde mücbir sebebin ortaya çıkması anına kadar geçen süre içerisinde oluşan yükümlülükler devam eder. Taraflar mücbir sebebi bahane ederek önceki yükümlülüklerinden kurtulamazlar.

10- Tarafların Adresleri

Sözleşmenin giriş kısmında yazılı adresler tarafların yasal ikametgah adresleri olup, her türlü tebligat bu adreslere yapılacaktır. Adres değişikliği halinde ise yeni adres en geç bir ay içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilecektir.

11- Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden dolayı taraflar arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıklarda ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12- Yürürlük

İşbu 12 madde ve … sayfadan ibaret danışmanlık sözleşmesi tarafların huzuru ile iki nüsha olarak birlikte imza ve karşılıklı teati edilmiştir.

Hizmet Veren                                                                            Müşteri

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat