DAĞITICILIK SÖZLEŞMESİ

Taksir ne demek? Taksir çeşitleri nelerdir?

DAĞITICILIK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

……… (Bundan böyle sözleşmede şirket diye anılacaktır) …….. adresinde yerleşiktir.

…….. (Bundan böyle sözleşmede dağıtıcı diye anılacaktır) ….. adresinde yerleşiktir.

TANIMLAR

Ürünler;

Şirket tarafından lisans ya da doğrudan hak sahipliği ile üretilen, ürettirilen veya ithal edilen her türlü ürün,

Bayi bölgesi;

Dağıtıcı’nın şirket ürünlerini satabileceği/dağıtabileceği ve sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen bayiler.

Ürün listesi

Şirket ürünleri’ni belirten ve dağıtıcı’ya verilen stok listeleri.

Korsan nüshalar;

5846 sayılı Yasa uyarınca tanımlanan………vasfına sahip her türlü ürünlerin, “hak sahibinden yasal izinleri alınmadan çoğaltılmış veya ithal edilmiş nüshaları ile eserlerin her türlü korsan veya taklit nüshalarını veya paralel ithalat yorumu ile yurda sokulan nüshalarını veya yasalara aykırı nüshalarını” ifade eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme şirket ürünleri’nin sadece dağıtıcı bayilerinde alım ve satımına ilişkin bir sözleşmedir. Bu sözleşme dağıtıcı’ya hiçbir şekilde hisarilik, tekel hakkı veya bölge bayiliği vermez. Sözleşmenin tamamen veya kısmen dağıtıcı tarafından şiket’in yazılı izni olmaksızın 3.kişi ve kuruluşlara devredilmesi mümkün değildir. Şirket bu sözleşmeden doğan haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir, bu sözleşme ile ilgili olarak üçüncü kişilerle ortaklık kurabilir.

SİPARİŞLER VE TESLİM YERİ

Dağıtıcı, siparişlerini ürün listesi’nden belirleyerek şirket’e gönderecektir. Şirket’in stokları uygun olduğu sürece bu siparişleri haftanın………veya…………günleri saat…….-……….saatleri arasında dağıtıcı tarafından bildirecek olan depoya irsaliyeli fatura ile satışa uygun bir şekilde, ambalajın üzerinde üretici kodu ile birlikte teslim edecektir; teslim sırasında sayım, kontrol ve istifleme dağıtıcı tarafından yapılacaktır. Sayımda çıkacak eksiklikler en geç…….içinde şirket’e iade edilmeyecektir. Dağıtıcı ancak şirket’in geri almayı kabul ettiği ürünleri geri verebilecektir. İrsaliyeli Fatura’da, sipariş anında örenilecek Alım Sipariş numarası yazılacaktır.

BÖLGE

Dağıtıcı, ürünleri sadece bayilerinde ve sadece kendisine ait web sitesinde satacaktır.

Dağıtıcı belirtilen bu yerlerden başka yerlerde satış ya da toptan veya perakende dağıtım yapmayacak, ………….markaları veya grup isimleri altında faaliyet gösteren mağaza veya mağaza zincirlerine ve burada adı belirtilsin belirtilmesin diğer zincir mağazalara şirket’in yazılı onayı olmaksızın mal veya fiyat teklifi vermeyecektir.

ŞİRKET ÜRÜNLERİNİN BAYİ FİYATI ve ÖDEMELER

Şirket ürünleri’nin USD döviz kurundan KDV hariç şekilde dağıtıcı’ya satış fiyatı Ek-1’de bulunmaktadır. Şirket, bu fiyat listesinde yürürlük tarihinden en az ………. gün önce bildirerek her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Dağıtıcı faturaların düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınarak düzenlenen (irsaliyeli fatura ile kendisine teslim edilen ürünlerin) fatura bedellerini şu şekilde ödeyecektir: dağıtıcı her (…………………..-……………günleri arasında) teslim aldığı ürünler’in fatura bedellerini, teslim aldığı haftayı takip eden ……………. gününde nakit olarak ödeyecektir. Belirtilen günde dağıtıcı tarafından fatura bedelinin ödenmesinin yapılmaması halinde, dağıtıcı aylık olarak açıklanan tüketici enflasyon oranının yüzde ……. fazlası oranında vade farkını/temerrüt faizini şirket’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

DAĞITICI’NIN ÜRÜNLERİ SATIŞ FİYATI

Dağıtıcı’nın ürünler’i bayilerine satış fiyatı ve bu mağazaların tüketiciye satış fiyatı, her için şirket tarafından yürürlülük tarihinden en az…………gün önce yazılı olarak dağıtıcı’ya bildirilecektir. Dağıtıcı bu fiyatların altında veya üstünde satış yapmamaya ve kendi dağıtıcılarına da yaptırmamaya üst düzeyde özen göstermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

ÜRÜNLERİN KORSAN NÜSHALARI

Dağıtıcı ve hissedarlarının ortak olduğu/olacağı diğer şirketler, hiçbir şekilde; korsan nüshaların dağıtımını, üretimini yapmayacak, işyerinde, deposunda numune olarak dahi bulundurmayacaktır.

Dağıtıcı bu konuya çok büyük özen göstererek personelini eğitmeye taahhüt ve kabul eder. Dağıtıcı’nın bu maddeye aykırı olarak korsan nüshaların dağıtımını, üretimini, ithalini yaptığının ispat edilmesi halinde dağıtıcı her bir korsan ürün için…………USD cezai şartı itiraz etmeksizin ve mazeret belirtmeksizin şirket’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

ÜRÜNLERİN KİRALANMASI

Dağıtıcı ürünleri şirket ile özel anlaşma yapmadan hiçbir şekilde üçüncü kişilere kiralayamaz.

AYLIK FAALİYET RAPORLARININ ŞİRKET’E BİLDİRİLMESİ

Dağıtıcı her ay sonunda hangi üründen, hangi belediye sınırları içinde, kaç noktada, kaç adet sattığını, bir sonraki aya ilişkin bu konulardaki hedeflerini ve bu sözleşmenin hükümleri gereğince şirket tarafından talep edilecek raporları şirket’e bildirecektir.

GİZLİLİK

Sözleşme tarafından her biri, “diğer tarafa ait şirket bilgileri ile bu sözleşme ve eklerini”, diğer tarafın yazılı iznini almaksızın 3. kişi ve kuruluşlara açıklamayı ve belgeleri vermemeyi kabul ve taahhüt eder.

TEBLİGAT

Tarafların sözleşmede belirtilen adreslerine ve bu adreslerde bulunan şirket’in………….numaralı faks numarasına ve dağıtıcının ………………numaralı faks numarasına yapılan yazılı tebligatlar taraflar arasında geçerli tebligat olarak kabul edilecektir.

FESİH

Şirket ve dağıtıcı iş bu sözleşmeyi hiçbir sebep göstermeden en az…….önceden yazılı haber vermek kaydı ile, her zaman feshedebilir. Taraflardan birinin gerek bu sözleşme, gerekse aysal olarak yerine getirmesi gereken mükellefiyetlerini vaki yazılı uyarılara rağmen yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf bu sözleşmeyi derhal feshedebilir.

Sözleşme taraflarından birinin sözleşme maddelerinden birine uymamasından doğan her türlü maddi/manevi zarar sözleşme maddelerine uymayan tarafça karşılanır.

SÜRE

İşbu sözleşme ve ekleri ……….-……….. döneminde geçerli olup, sürenin bitimine en az ………… gün kala taraflardan biri yazılı olarak sözleşmeyi feshettiğini karşı tarafa bildirmez ise taraflar sürenin bir yıl daha uzamış olduğunu kabul ederler. Ancak tarafların birbirlerine ve son kullanıcıya karşı olan ödeme yükümlülükleri kanuni koşullar çerçevesinde devam eder.

YETKİ

İş bu 12 maddeden oluşan sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıklarda ………….mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. …/…/…

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat