Çocuk Teslimine Uymama Şikayet Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Çocuk Teslimine Uymama Şikayet Dilekçesi


………
………
………
 
 
İCRA CEZA YARGIÇLIĞI’ NA
 
ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI)   : ……… (TC.KİMLİK NO: ………) ………
VEKİLİ                                   : ……… ……… V.D.  ……… ……… ………
SANIK (BORÇLU)               : ……… (TC.KİMLİK NO: ………)………
SUÇ                                      : Çocuk Teslimine İlişkin İlama Aykırı Davranmak
SUÇ TARİHİ                         : [SUÇ TARİHİ]
TAKİP DOSYASI                 : ……… İcra Müdürlüğü ……… nolu dosyası
OLAYLAR                             :
[İLAMI VEREN MAHKEME-ESAS NO-KARAR NO-KARAR TARİHİ] tarihli kararı ile tarafların müşterek çocuklarının velayeti ve çocukla kişisel ilişki kurulması hususları karara bağlanmıştır. Bu karar yukarıda belirtilen icra dosyası ile takibe konulmuştur.
Takip kesinleşmiştir. Ancak sanık ilam hükmünü kendiliğinden yerine getirmediği gibi, icra yoluyla da ilamı yerine getirmek mümkün olamamıştır.
Sanığın bu eylemi, İcra ve İflas Yasası’ nın 25/a ve 341.maddelerine göre suç oluşturduğundan, sanığın cezalandırılması için Yargıçlığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER         : İcra ve İflas Yasası’ nın 25/a ve 341.md. ve ilgili mevzuat
DELİLLER                            : İcra dosyası ve diğer deliller
TALEP SONUCU                : Yukarıda sunulan sebeplerle, sanığın eylemine uyan İİK.341.maddesi uyarınca cezalandırılmasına, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin sanıktan tahsiline karar verilmesini saygılarımla dilerim.
 
Müşteki Vekili
………
 
EKİ :
– Vekaletname sureti

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat