Borç Ödemeden Aciz Vesikası

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Borç Ödemeden Aciz Vesikası


Örnek No : 28*
T.C.
………                                                             
Dosya No : ………
 
 
 

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

 
 

Alacaklının adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi
 
: ……… (TC.NO:………) ………
Borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi
 
: ……… (TC.NO:………) ……… ……… ………
Takibin hangi yolla yapıldığı
 
: @@[email protected]@
Yapılan işlemin sonucu
 
: Borcu karşılayacak taşınır ve taşınmaz mal yoktur.
Alacağın faiz ve gider ile birlikte miktarı
 
: ………
Aciz vesikasının ne miktar alacak için verildiği ve kanuni dayanağı
 
:
Takip iflâs yolu ile yapılmakta ise müflisin alacağı kabul veya reddettiği :
İşbu aciz vesikası İcra ve  İflas Kanununun (143), (251) inci maddeleri gereğince alacaklı ……… ‘ e verilmiştir.
 
(İİK m.143, 251)
………./……./……….
İcra Müdürü
Mühür ve İmza 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat