ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI

ÖNLEMLER

Ana ve babanın, velayetleri devam ettiği sürece hesap vermeksizin çocuklarının mallarını yönetme yetkisi bazı durumlarda sınırlandırılabi­lir veya tamamen kaldırılabilir. Ana ve baba, çocuğun mallarını yönet­mekte yeterince özen göstermezlerse, Aile Mahkemesi hakimi, malların korunması için uygun önlemleri alır. Malların yönetimi konusunda ana ve babaya talimat verip belirli zamanlarda onlardan hesap alabilir. Veri­len bilgi ve hesabı yeterli görmezse, bu malların mahkemece uygun gö­rülecek birine tevdi edilmesine ya da ana ve babanın güvence göstermesine karar verebilir, (md. 360)

YÖNETİMİN ANA VE BABADAN ALINMASI

Çocuğun mallarının korunması için alman Önlemlerden sonuç alın­mazsa, Aile Mahkemesi Hakimi bu malların yönetimini ana ve babadan alıp bir kayyıma devredebilir. Yönetimi ana ve babaya ait olmayan çocu­ğun diğer malları tehlikeye düştüğünde de hakim aynı önlemleri alabilir.

Ana ve babanın, çocuğa ait malların <<gelirlerinin>> veya bu mal­lardan ayrılmış belirli miktarların kanuna uygun sarfedileceklerinden kuşku duyulursa bunların yönetimi de bir kayyıma bırakılabilir, (md. 361)

Ana ve babanın çocuğun malları ve o malların gelirlerini yönetme konusunda yetersiz kalmaları halinde alınabilecek bu önlemler sırasında şu hususa dikkat edilmelidir: Malların çok olması, malların özellliği (ör­neğin işletilmesi gereken bir işyeri v. b.) gibi durumlarda şayet ana ve babanın başka bir ihmalleri yoksa malların kayyıma devredilmesiyle yetinilip velayetin kullanımında bir değişiklik yapılmayabilecektir. Eğer ana ve babanın çocuğun mallarını korumakta yetersiz kalmaları onların kasıtlı davranışlarından veya velayetin değiştirilmesini, kaldırılmasını gerektirecek bir durumdan kaynaklanıyorsa;sadece malların kayyıma devredilmesiyle yetinilmeyecek aynı zamanda duruma göre velayetin değiştirilmesi, kaldırılması yoluna da gidilebilecektir. Ana ve babanın her ikisinden de velayetin kaldırılmasına karar verilecek olursa çocuğa vasi atanabilecektir.

Aile Mahkemesi hakimi çocuğun mallarının, çocuğun haklarının ko­runmasına yönelik davalarda tarafların iddia ve savunmalarıyla bağlı değildir. Kendiliğinden gereken araştırma ve incelemeleri yapma uygun Önlemleri alma yetkisi vardır. Bu konuda tarafların uzlaşması, sulh ol­maları tek başına sonuca etkili değildir.

YÖNETİMİN SONA ERMESİ

Ana ve babanın çocuğun malları üzerindeki yönetim yetkileri; çocu­ğun ergin olması, velayet görevlerinin son bulması veya hakimin kendi­lerinden yönetim yetkisini almasıyla son bulur. Ana ve baba bu durum­da çocuğun tüm mallarını ve gelirlerini hesabıyla birlikte ergin çocuğa, vasisine veya kayyımına devretmekle yükümlüdürler, (md. 362)

ANA VE BABANIN SORUMLULUĞU

Çocuğun mallarının geri verilmesinde ana ve baba bir «vekil» gibi sorumludurlar. Dürüstlük kuralına uygun olarak başkalarına devrettikleri malların yerine sadece o mal karşılığı aldıklarını geri vermekle yü­kümlüdürler. Ana ve babanın çocuk ve aile için yaptıkları harcamalar kanuna uygun ise tazminat ödemeleri istenemez, (md. 363)

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat