Çocuk Malları Nelerdir?

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Çocuk Malları Nelerdir?

YÖNETİM VE KULLANMA HAKKI

Uygulamada çocuk mallarının ana ve baba tarafından kullanımı ko­nusunda duraksamalar olduğu, ana ve babanın hangi tasarrufu için Aile Mahkemesi hakiminin izni gerektiği yönünde kavram karışıklığının ya­şandığı gözlenmektedir.

Kural olarak ana ve baba; velayetleri devam ettiği sürece çocukları­nın mallarını «yönetme» hakkına sahiptirler ve bununla yükümlüdür­ler. Bu konuda hesap ve güvence verme zorunlulukları bulunmamakta­dır. Ancak; ana ve babanın bu malları yönetmeleri sırasında ihmalleri, yetersizlikleri görülürse Aile Mahkemesi hakiminin müdahalesi ve ge­rekli önlemleri alması sözkonusu olacaktır, (md. 352)

ÇOCUK MALLARI’NIN KULLANIMI VE SARFI

Ana ve baba velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını kul­lanabilirler. Bu malların «gelirlerini» öncelikle çocuğun bakımı, eğitimi ve yetiştirilmesi için; hakkaniyete uyduğu ölçüde de ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için sarfedebilirler. Gelirin artan kısmı çocuğun mallarına katılır, (md. 355)

Çocuğa sermaye biçiminde yapılan ödemeler, tazminatlar ve benze­ri edimler, olağan ihtiyaçlar gerektirdiği ölçüde çocuğun bakımı için kısmen kullanılabilir. Bazen çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitilmesi için onun mallarına başvurulması, örneğin satılması gerekebilir. İşte bu durumda Aile Mahkemesi Hakimi, zorunluluk varsa ana ve babaya ço­cuğun mallarına başvurma yetkisini tanıyabilir, (md. 356)

ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI

KAZANDIRIMLAR

Çocuğa ait bazı malların gelirleri ana ve baba tarafından kendi ya­rarlarına kullanılamaz.

Bunlar:

l)Ana ve babanın kullanmaması koşuluyla üçüncü kişilerin çocuk lehine yaptığı kazandırmalar,

2)Üçüncü kişilerin, çocuk yararına açtıkları tasarruf hesabı ve faiz getiren yatırımlardır. Bu mallarda ana ve babanın yönetim hakkı ancak; kazandırmada bulunanın kazandırma sırasında açıkça aksini öngörme­miş olması halinde mümkündür, (md. 357)

SAKLI PAY

Ölüme bağlı tasarruf yoluyla (örneğin vasiyetname) çocuğun saklı payı ana ve babanın yönetimi dışında bırakılabilir. Miras bırakan, yöne­timi üçüncü bir kişiye bırakmışsa, tasarrufunda bu kişinin belirli zaman­larda hakime hesap vermesinide kararlaştırabilir. Kanunumuzda (md. 358/2) hesap verilecek hakimin «sulh hakimi» olduğu belirtilmiş ise de; 4787 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle bu mahkemenin «Aile Mahkemesi» olarak anlaşılması gerektiği unutulmamalıdır.

MESLEK VEYA SANAT İÇİN VERİLEN MAL VE KİŞİSEL KAZANÇ

Çocuk, bazı mallarının yönetim ve onlardan yararlanma hakkına sahiptir.

Bunlar:

l)Ana ve baba tarafından bir meslek veya sanat ile uğraşması için çocuğa verilen malı,

2)Çocuğun kendi kişisel kazancıdır.

Çocuk, ana ve babasıyla birlikte yaşıyorsa, kendisinin bakımı için uygun bir katkıda bulunması ana ve babası tarafından istenebilir, (md.359)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat