CMK m. 140 Teknik Araçlarla İzleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

CMK m. 140 Teknik Araçlarla İzleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Yukarıda incelediğimiz iletişimin denetlen­mesi tedbirine benzer nitelikte bir tedbirdir. Bu­rada da kişilerin faaliyetleri, konuşmaları takip altına alınmaktadır ve bu genellikle ortam dinle­me şeklinde yapılır.[1] Ancak bu takip, telekomü­nikasyon yoluyla yapılan iletişimin dışındaki faa­liyetlerin ve sesin takibi şeklinde yapılmaktadır. O hâlde teknik araçlarla izleme, görme ve işitme duyusu yardımıyla elde edebileceğinin ötesinde bilgi elde edilebilmesi için özel düzenekler kulla­nılarak yapılan incelemedir.

Teknik araçlarla izleme koruma tedbiri ba­kımından da katalog sistemi geçerli olup, ka­talogda sayılan suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeple­ri bulunmalı ve başka suretle delil elde edileme imkânı olmamalıdır. Bu tedbire başvurulabilecek alan ise Kanun’da, kamuya açık alanlar ve işye­ri olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla şüpheli veya sanığın konutunun bu suretle izlenmesi mümkün değildir. Kaldı ki bu husus maddenin beşinci fıkrasında da açıkça zikredilmiştir.

Yasa koyucu, teknik araçlarla izleme koru­ma tedbiri bakımından bir süre sınırı öngörmüş ve kararın en çok üç hafta için verilebileceğini ifade etmiştir. Ancak bu süre gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilecektir. Örgütün faaliye­ti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak ise gerekli görülmesi hâlinde, mahkeme belirtmiş olduğumuz sürelere ek olarak her defasında bir haftadan fazla olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek üzere uzatılmasına karar verebile­cektir. Teknik araçlarla izleme tedbiri ile birlikte gizli soruşturmacı görevlendirilmesi halinde bu fıkrada belirtilen süreler bir kat artırılarak uygu­lanır.

Teknik araçlarla izleme kararı 6763 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik neticesinde, hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhu­riyet savcısı tarafından karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde hâkim onayına sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâ­linde kayıtlar derhâl imha edilir.”

Teknik araçlarla izleme koruma tedbiri ne­ticesinde elde edilen deliller, maddede sayılan suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma dışında kullanılamaz; ceza kovuşturması bakımından gerekli olmadığı takdirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl yok edilir (CMK m. 140/4).

Teknik araçlarla izleme tedbirinin kişinin konutunda uygulanamaya­cağı önemli bir kuraldır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat