T.C.

YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/6894
K. 2015/7301
T. 03.06.2015
 

CİNSEL SALDIRI SEBEBİYLE MAĞDURUN ANNE VE BABASININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

( Cinsel Taciz Eyleminin Zorla Gerçekleştirildiği – Davalının Eyleminin Rızaya Dayanmadığı Gözetildiğinde Davacılar Anne ve Baba Yönünden Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturacağı/Davalının Tazminat İle Sorumlu Tutulacağı )
 

ANNE VE BABANIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

(Çocuklarına Yapılan Cinsel Taciz Eyleminin Rızaya Dayanmadığı Gözetildiğinde Davacılar Anne ve Baba Yönünden Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturacağı – Davalının Tazminat İle Sorumlu Tutulması Gerektiği)
 

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

( Cinsel Saldırıya Uğrayan Mağdurun Anne ve Babasının Manevi Tazminat İstemi – Cinsel Taciz Eyleminin Zorla Gerçekleştirildiği Eyleminin Rızaya Dayanmadığı Davanın Kabul Edileceği )
6098/m. 58
ÖZET : Dava, cinsel saldırı eylemine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir.
Cinsel taciz eyleminin zorla gerçekleştiği iddia edilmektedir. Davalının eyleminin rızaya dayanmaması gözetildiğinde davacılar baba ve anne yönünden kişilik haklarına saldırı oluşturacağı benimsenerek, anılan davacılar yönünden davalının tazminat ile sorumlu tutulması gerekir. Davacı anne ve baba yönünden istemin reddi doğru değildir.
DAVA : Davacılar H. ve diğerleri vekili tarafından, davalı M. aleyhine 01/03/2012 gününde verilen dilekçe ile cinsel saldırı haksız fiiline dayalı manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 04/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-) Davacıların diğer temyiz itirazlarına gelince;
Dava, cinsel saldırı eylemine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya kapsamından, davacılardan anne ve baba ile kardeşlerin istemlerinin, haksız fiilin doğrudan zarar göreni olmadıkları şeklindeki gerekçe ile davalarının reddedildiği anlaşılmaktadır.
Davalının davacılardan N.’a yönelik cinsel taciz eylemini zorla gerçekleştirdiği iddia edilmektedir. Şu durumda, davalının eyleminin rızaya dayanmaması gözetildiğinde davacılar baba H., anne S. yönünden kişilik haklarına saldırı oluşturacağı benimsenerek, anılan davacılar yönünden davalının tazminat ile sorumlu tutulması gerekir. Mahkemece davacı anne ve baba yönünden istemin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA; diğer temyiz itirazlarının ilk bentte açıklanan nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 03.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat