Cezaların Ve Güvenlik Tedbirlerinin Düşürülmesi Nasıl Yapılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Cezaların Ve Güvenlik Tedbirlerinin Düşürülmesi Nasıl Yapılır?

Ceza mahkemelerince verilen ceza veya güvenlik tedbiri içeren kararlar, usu­lüne uygun bir şekilde kesinleşmesine rağmen, istisnai bazı hallerde infaz kabiliyeti ortadan kalkar. Kesinleşerek infaz amacıyla kendisine gönderilen Cumhuriyet sav­cısı, ilamın infazına girişmezden önce söz konusu istisnai hallerin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemekle yükümlüdür. Yapılan inceleme sonu­cunda aşağıda belirtilecek istisnai hallerden birinin gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde davetiye, yakalama veya ön ödeme önerisi gibi infaz işlemlerine girişil­memesi, ilamın bila infaz mahkemesine iade edilmesi gerekir.

İşte infaz bakımından önemli bir yere sahip olan cezanın düşürülmesi halleri­nin neler olduğu ve hangi şartların gerçekleşmesi gerektiği bu bölümde inceleme konusu yapılacaktır.

Ceza düşürülmesini gerektiren haller sınırlı sayı da olup; kıyas yoluyla azaltı­lıp çoğaltılamaz. Bir halin cezanın düşürülmesine gerekçe yapılabilmesi için kanu­ni bir dayanağının olması şarttır. Örneğin 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 6. maddesin de özel bir düzenleme getirilmemiş olsa idi, şikayetten vazgeçme halinde, genel hüküm niteliğinde bulunan 5237 sayılı TCK.nun 73. maddesi uyarınca cezanın dü­şürülmesine karar verilmez idi.

Cezanın düşürülmesi müessesesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun dördün­cü bölümde hükme bağlanmış olup; 64. maddede hükümlünün ölümü, 65. maddede af 68- 72. maddelerinde ceza zamanaşımı müessesi hükme bağlanmıştır. Genel ni­telikte bulunan 5237 sayılı Kanununda düzenlenen bu haller dışında, özel kanun­larda hükme bağlanan (örneğin 5941 sayılı Kanunun 6. maddesinde düzenlenen) cezanın düşürülmesi halleri de bu bölümde incelenecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat