Cezaevinde Disiplin Ceza Ve Tedbirleri, Ödüllendirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Cezaevinde Disiplin Ceza Ve Tedbirleri, Ödüllendirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Disiplin cezalarının niteliği ve uygulama koşulları

Hükümlü hakkında, kurumda, düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin ve disiplinin sağlanması bakımından kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin uyulmasını emrettiği veya gerekli kıldığı davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlâl ettiğinde, eyleminin niteliği ile ağırlık derecesine göre Kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır, (m. 37/1)

Suç oluşturan eylemlerden dolayı açılan kamu davası, disiplin soruşturması yapılmasını ve cezanın uygulanmasını engellemez, (m. 37/2)

Disiplin cezaları ve tedbirleri

5275 sayılı Kanunun 38.maddesinin 1. fıkrasında çocuk olmayan hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarının neler olduğuna dair açıkça hüküm bulunmaktadır. Bu hükme göre; çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygula­nabilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre şunlardır:

 • Kınama.
 • Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma.
 • Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma.
 • Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama.
 • Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma.
 • Hücreye koyma.

Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü cezalar disiplin cezası olarak uygulanamaz, (m. 38/2)

Kınama

Kınama cezası, hükümlüye eyleminin kötü niteliğinin ve uygunsuzluğunun açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir, (m. 39/1)

Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 • Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak.
 • Hükümlü ve tutuklulara karşı edep ve nezakete aykırı şekilde konuşmak veya davranışlarda bulunmak.
 • İdareden habersiz mektup göndermek.
 • Görevlilere hediye vermek veya buna kalkışmak.
 • Görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak.
 • İdarece belirtilen miktardan fazla para bulundurmak.
 • Hükümlü kimliğini yanında bulundurmamak.
 • Yatma plânına uymamak.
 • Ceza infaz kurumlannın duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya afiş yapıştırmak.
 • İdarece verilen eşya ve benzeri şeyleri kötü kullanmak.
 • Kişisel temizliğe veya çevre temizliğine dikkat etmemek.
 • İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak
 • Kurumda gereksiz gürültü yapmak

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar süreyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakıl­masıdır. (m. 40/1)

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezasını gerektiren eylemler şun­lardır:

 • İdarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek.
 • Eğitim yerini terk etmek.
 • Eğitimi savsaklamak.
 • Olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya neden olmak veya bu amaca yö­nelik gruba katılmak.
 • Kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf etmek veya davranışta bu­lunmak.
 • Çıkar sağlamak amacıyla hükümlülere veya kurum görevlilerine eşya ver­mek veya satmak.
 • Açlık grevi yapmak.

Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma

Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası, hükümlünün kurum yö­netiminde ücret karşılığı çalıştığı işten bir aydan üç aya kadar yoksun bırakılması­dır. (m. 41/1)

Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 • İş elbisesini giymemek.
 • İş yerini izinsiz terk etmek.
 • İş yerindeki çalışma yönergelerine uymamak.
 • İşte gerekli özeni göstermemek veya işin gereği olan özeni göstermemek.
 • Başkalarının ciddiyetle çalışmalarını engellemek.
 • İşte kullanılan aletleri ve gereçleri kasten bozmak.
 • İş yerini veya çalışanları dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarıyla tehlikeye düşürmek veya bunlara ağır zarar vermek.
 • İşi kasten kötü yapmak veya gerektiği hâlde çalışmamak.

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası hükümlünün bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve yollamaktan, televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer iletişim araçlarından yararlanmasından tamamen veya kısmen yoksun bırakılmasıdır, (m. 42/11)

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 • Protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama eylemine katılmak
 • Kurum işyurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamak.
 • Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye karşı toplu olarak sessiz direnişte bulunmak.
 • Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilâç ve gıda maddesi stoku yapmak.
 • Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak.

Hükümlüye gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezasının infazından sonra kendisine verilir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem yapılmadan başlanamaz. (m. 42/3)

Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları ile doğal afet hâllerinde yapılması gereken haberleşmeler ve avukat ile ilişkilerde bu madde hükmü uygulanmaz, (m. 42/4)

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar ziyaretçi görüşüne çıkarılmamasıdır, (m. 43/1)

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şun­lardır:

 • Sayım yapılmasına karşı çıkmak.
 • Aramaya karşı çıkmak.
 • Şevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak.
 • Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek ve­ya davranışta bulunmak.
 • Hükümlülerin haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat tayin etmelerini, mahkemelere veya Cum­huriyet Başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engellemek, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolda talimat vermek, mevzuatın hüküm­lü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanaklarını engellemek.
 • Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak.

Resmî ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle görüşmelerde bu madde hükmü uygulanmaz, (m. 43/3)

Hücreye koyma

Hücreye koyma cezası, hükümlünün eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre bir günden yirmi güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, geceli ve gündüzlü bir hücrede tek başına tutulması ve her türlü temastan yoksun bırakılmasıdır.(m. 44/1)

Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 • Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek.
 • Tünel kazmaya teşebbüs etmek.
 • Firara teşebbüs etmek.
 • Hükiimlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak veya isyana kalkışmak.
 • Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektiren şekilde kasten yaralamak.
 • Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan gruplara katılmak veya bunlarla dayanışma içinde olmak.
 • Üçüncü fıkranın (g) bendinde belirtilenler dışında kalıp da Kanuna uygun olarak yasaklanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumlarına sokmak, bulundurmak, kullanmak.
 • Sayım ve aramalar ile 43 üncü maddenin (e) bendinde belirtilen faaliyetlere şiddet kullanarak engel olmak veya buna kalkışmak.
 • Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet teklif etmek veya vermeye kalkışmak.
 • Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak.
 • Kuruma, kurum görevlilerine veya hükümlü ve tutuklulara ait şeyleri çal­mak veya bunlara kasten zarar vermek.
 • İzin süresini özürsüz olarak en fazla iki gün geçirmek.
 • Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve ölüm orucuna teşvik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek.

Onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren ey­lemler şunlardır:

 • İsyan çıkartmak.
 • Kuruma ağır zarar vermek.
 • Kasten yangın çıkarmak.
 • Adam öldürmek veya öldürmeye kalkışmak.
 • Hükümlü ve tutukluları kasten veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yarala­mak ile görevlileri her türlü kasten yaralamak.
 • Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak, bu suçla­ra kalkışmak veya cinsel tacizde bulunmak.
 • Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu ilâç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, kullanmak.
 • Görevlileri veya hükümlü ve tutukluları rehin almak.
 • Firar etmek veya tünel kazmak.
 • Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için nüfuz kullanarak grup oluşturmak.
 • Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez, afiş pankart, resim, sembol, işaret ve benzeri eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.
 • Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.

Hücre, yaşamsal gereksinmeleri karşılayacak biçimde düzenlenir, (m. 44/4)

Hücreye konulan hükümlünün, resmî ve yetkili merciler ve avukat ile görüş nesine engel olunmaz, (m. 44/5)

Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri

Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri, çocuğun disiplin cezası gerektiren eylemin gerçekleşme riskinin bulunması halinde bu riski ortadan kaldırmak veya soruşturma sürerken giderilmesi güç ve imkansız zararların doğmasını önlemek amacıyla uygulanan ve ceza niteliği taşımayan koruma ve önleme amaçlı tebirlerdir. (m. 45/1)

Çocuklar hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri şunlardır:

 • Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelemek.
 • Kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek.
 • Bulunduğu kurumun başka bir kısmına nakletmek.
 • Meslek eğitiminin bütünlüğünü ve sürekliliğini bozmayacak şekilde çalış­tığı işyerini veya atölyeyi değiştirmek.
 • Belli yerlere girmesini yasaklamak.
 • Bazı eşyaları bulundurmasını veya kullanmasını yasaklamak.

Bu tedbirlere karar vermek için, disiplin cezalarından farklı olarak disiplin so­ruşturması yapılmasına ve savunma alınmasına gerek yoktur. Bu karara karşı infaz hakimliğine itiraz edilebilir.

Bu tedbirleri almaya müdür teşkilatı bulunan kurumlarda cezaevi müdürü, müdürlük teşkilatı bulunmayan kurumlarda varsa idare memuru, idare memur yok­sa infaz ve koruma başmemuru yetkilidir.

Tedbirlerin uygulanması belirli bir süre ile sınırlandırılmadığı gibi; şatla tahli­yeye de engel teşkil etmez.

Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları:

Uyarma

Çocuğa eyleminin niteliğinin kötü ve uygunsuz olduğunun açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir.

Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 • Yatakhane, atölye, etüt salonu, kütüphane ve buna benzer yerlerde sigara içmek.
 • Aynı alanı veya etkinliği paylaştığı arkadaşlarının rahatsız olmasına neden olacak biçimde gürültü yapmak veya davranışlarda bulunmak.
 • Yattığı odayı ve yatma yerlerini izinsiz değiştirmek.
 • Yatma ve kalkma zamanına uymamak.
 • Sayımı geciktirmek veya geç çıkmak.
 • îzin alması gereken durumlarda diğer odalara izinsiz gitmek.
 • Yemek yeri varken odalarda yemek yemek, yiyecek bulundurmak.
 • Kurum görevlilerine, kurumu ziyaret eden kişilere, kurum dışında katıldığı faaliyetlerin görevlilerine ve arkadaşlarına kaba veya saygısız davranmak.
 • Kişisel durumu, adresi ve buna benzer konularda kurum görevlilerini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemek.
 • Kılık ve kıyafetine, kişisel temizliğine dikkat etmemek.
 • Katıldığı etkinlikler ve derslerle ilgili olarak bulundurması gereken araç ve gereçleri yanında bulundurmamak.
 • Kurum içinde katılması gereken faaliyetlere katılmamak, geç katılmak veya katıldıktan sonra izinsiz ayrılmak.
 • Siyasî partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara ait amblem, rozet, yazı, logo, bildiri, ilân, broşür ve buna benzer eşyaları bulundurmak, asmak, teşhir etmek yada üzerinde taşımak.

Kınama

Çocuğun, daha önce uyarı cezası verilmesine sebep olan davranışı ikinci kez tekrarlanması halinde, davranışının souçlarına ikinci kez dikkatinin çekilmesidir.

Onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme

Disiplin cezası gerektiren eylemin sonuçlarının, istekli olması koşulu ile çocuk tarafından onarma, tazmin etme veya eski hâle getirme suretiyle giderilmesidir.

Bu disiplin cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 • Başkasına ait eşyayı izinsiz almak, kullanmak.
 • İdarece alman sağlık önlemlerine uymamak.
 • Çevre temizliğine dikkat etmemek, kurumu ve çevresini kirletmek.
 • Kişisel temizliğini yapmamakta ısrar etmek.
 • Kurum içindeki iş ve eğitim yerini izinsiz terk etmek.
 • Kuruma ait eşyayı usulüne uygun olmayan şekilde almak veya kullanmak.
 • İşini kasten kötü yapmak veya çalışması gerekirken çalışmamak.
 • İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinde kendisine verilen ödev ve görevleri yapmamak.
 • Kurum kitaplığından, atölye ve derslik gibi yerlerden aldığı kitap, araç ve gereçleri zamanında geri vermemek, eksik vermek, zarar vermek.
 • Dikkatsizlikle kurumun bina, eklenti ve donanımları ile kuruma ait taşınır taşınmaz malları veya başkasına ait herhangi bir eşyayı yakmak, kırmak veya »ara uğratmak.
 • Üzerinde bulundurulmasına izin verilmeyen veya bulundurabileceğinden fazla eşya veya para bulundurmak.
 • Yasaklanmış her tür yayını kuruma veya kuruma bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak.
 • Kurum eşyasına, kendisinin veya arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlâki, ideolojik veya siyasî amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmak, yazı yazmak ve asmak.

Harcamalarına sınır koyma

Çocuğun daha önce onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme cezası verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde çalışması karşılığında aldığı ücret ve isinden gelen paranın haftalık harcama limitinin üçte birinin otuz gün süre ile kesilmesidir.

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma

Çocuğun otuz güne kadar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaktan yoksun bırakılmasıdır.

Bu disiplin cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 • Kumar oynamak.
 • Kavga etmek.
 • Dikkatsiz davranışı sonucu başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye düşürmek.
 • Katıldığı kurum dışı faaliyetlerden zamanında dönmemek ve uyması gere koşullara uymamak.
 • Kullanması için kendisine verilen bir şeyi salmak veya başkasına vermek.
 • Kurum veya dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.
 • suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzeri eşyayı kurumun herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.
 • Katıldığı faaliyetlerin akışını ve düzenini engelleyici ve bozucu nitelikte kastî davranışlarda bulunmak, faaliyeti yürüten kişinin uyarısına rağmen bu davra­nışlarına devam etmek.
 • Arkadaşlarının verilen görevleri yapmasına engel olmak.

Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma

Çocuğun daha önce bazı faaliyetlere katılmaktan alıkoyma cezası verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde, teşvik esaslı ayrıcalıkların otuz gün süre ile geri alınmasıdır.

İznin ertelenmesi

Disiplin cezasını gerektiren eylemin niteliğine ve ağırlık derecesine göre ço­cuğun izninin altmış güne kadar ertelenmesidir.

Bu disiplin cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 • Diğer çocuklar üzerinde nüfuz kurmak ve husumet hislerini tahrike çalış­mak, imtiyaz ve menfaat hırsları yaratmak.
 • Her türlü bağımlılık yapıcı maddeyi kuruma getirmek, kullanmak, bulun­durmak, satmak, kullanmış olarak kuruma gelmek.
 • Başkalarına ait para ve eşyayı almak için zor kullanmak, haraç almak.
 • Taarruz ve firara yarayacak ve gerektiğinde bu işler için kullanılabilecek madde ve aletleri yapmak, saklamak, bulundurmak.
 • İdareye ait olup kendisine verilmemiş bulunan yatak, battaniye, karyola ve dolap gibi eşyayı zapt etmek ve yeni gelenlere satmak.
 • Kurum görevlilerine hakaret etmek, karşı gelmek.
 • Başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye sokan davranışlarda bu­lunmak.
 • Mazeretsiz olarak izinden dönmesi gereken zamandan geç dönmek ve uy­ması gereken koşullara uymamak.
 • Kuruma yasak eşya sokmak, başkasına vermek veya satmak.
 • Okul, işyeri gibi gitmesi gereken bir yere gitmemek katılması gereken faa­liyetlere katılmamak.
 • Hakaret veya iftira etmek, alçaltıcı söz söylemek veya davranışta bulun­mak, başkalarını bu tür davranışlara kışkırtmak.
 • Suç örgütlerinin propaganda ve eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptır­mak,
 • Kurum dışına izinsiz çıkmak.
 • Kuramca verilen kimlik kartında veya kendisine verilen her tür belgede tahrifat yapmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak.
 • İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılmasına engel olmak, katılanları faaliyetleri terk etmeye zorlamak veya kışkırtmak.
 • Kasten başkasını yaralamak.

Kapalı ceza infaz kurumuna iade

Çocuğun, eyleminin nitelik ve ağırlığına göre çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına, bulunmadığı hallerde kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine altı ay süre ile iadesidir. Çocuk, bu fıkra dışında işlenen disiplin suçları ve disiplin cezalarından dolayı çocuk kapalı infaz kurumuna iade edilemez.

Kapalı ceza infaz kurumuna iadeyi gerektiren eylemler şunlardır:

 • Kurum içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü âlet, silâh ve pat­layıcı madde kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak.
 • Bir kimseyi rızası hilafına alıkoymak.
 • Şiddet ve tehdit ile kurum görevlilerinin görevini engellemek.
 • Firara teşebbüs etmek veya firar etmek.
 • Kasten kurumun bina, eklenti ve donanımları ile taşınır ve taşınmaz malla­rını yakmak veya yakmaya teşebbüs etmek, ağır hasar vermek.
 • Hükümlü ve tutuklulan idareye karşı kışkırtmak, isyan çıkartmak veya is­yana teşebbüs etmek.
 • Adam öldürmek veya öldürmeye teşebbüs.
 • Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve cinsel tacizde bulunmak veya bunlara teşebbüs ve bu tür davranışlara kışkırtmak.
 • Görevlilere, diğer çocuklara işkence yapmak veya yaptırmak.

Odaya kapatma cezası

hh bendinde belirtilen kapalı infaz kurumunda bulunan çocuğun, aynı bentte belirtilen eylemlerde bulunması hâlinde, beş güne kadar açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, gece ve gündüz tek başına bir odada tutulmasıdır. Bu ceza, ço­cuğun kurum görevlilerine istediği zaman ulaşmasına engel olunmayacak şekilde uygulanır. Çocuk, cezanın infazı öncesinde, sırasında ve sonrasında doktor kontrolünden geçirilir. Cezanın infazı sırasında çocuğun, ailesi, avukatı ve yasal temsilci­siyle görüşmesine izin verilir.

Disiplin soruşturması

Uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezaları kurumun en üst amiri tarafından verilir ve uygulanır, (m. 47/1)

Hükümlülerin diğer disiplin cezalarını gerektiren eylemlerinin öğrenilmesin den itibaren derhâl ve en geç iki gün içinde kurum en üst amirince atanan bir gö­revli tarafından soruşturmaya başlanır, (m. 47/2)

Soruşturma en geç yedi gün içerisinde tamamlanır ve düzenlenen rapor ve ek leri disiplin kuruluna sunulur. Soruşturma süresi eylemin ve soruşturmanın niteli ğine göre infaz hâkiminin yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilir, (m. 47/3)

Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Haklarında disiplin soruşturması yapılanlara, yüklenen eylemin niteliği ve sonuçları ile üç gün içinde savunmalarını vermeleri, aksi hâlde bu haklarından vazgeçmiş sayılacakları yazılı olarak bildirilir. Savunma yazılı olarak sunulabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü savunma tutanakla saptanır. Türkçe bilmeyenlerle, sağır ve dilsizlerin savunmaları tercüman aracılığıyla alınır, (m. 47/4)

Disiplin cezaları disiplin kurulunca evrak üzerinden görüşülerek en geç üç gün içinde karara bağlanır. Disiplin kurulu, yasada yazılı disiplin cezası uygulanmasına veya disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verebilir. Disiplin kurulu kararları gerekçeli olarak yazılır ve kararda şikâyet mercii ve süresi açıkça gösterilir, (m. 47/5)

Disiplin kurulu kararı, haklarında soruşturma yapılanlara yönelim tarafından derhal tebliğ edilir. (m.47/6)

Kurumun iç düzenini ve hükümlülerin yaşam ve beden bütünlüklerinin ciddi tehlike altında bulunması nedeniyle derhal tedbir alması nedeniyle derhal tedbir alınması zorunlu olan hallerde, kurumun en üst amiri 49 uncu maddede belirtilen tedbirleri almakla beraber soruş­turmayı başlatır. Bu hâlde infaz hâkimine bilgi verilir, (m. 47/7)

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve kaldırılması

Yukarda açıklanan ve disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tanımına uyma­yan ve kanunda tanımları yapılmamış olan eylemler, nitelik ve ağırlıkları bakımın­dan bunlara benzediklerinde, aynı maddelerdeki disiplin cezaları ile karşılanırlar, (m. 48/1)

Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası kesinleştikten sonra bu cezanın kaldırılması için gerekli süre içinde yeniden disiplin cezasını gerektiren bir eylem­de bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanır, (m. 48/2)

Disiplin cezalarının infazı;

 • Hücreye koyma cezasının infazına, infaz hâkiminin onayı ile başlanır. Hücreye koyma cezasına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak üzere, kesinleşen di­siplin cezalarının infazına derhâl başlanır. Birden fazla disiplin cezası verilmiş ol­ması hâlinde, bu cezalar kesinleşme tarihleri sırasına göre ayrı ayrı infaz edilir. Bir cezanın infazı tamamlanmadan diğerinin infazına başlanmaz.
 • Disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıveril­me işlemi yapılmaz, ancak bu süre hak ederek salıverme tarihini geçemez.
 • Hücreye koyma cezasına ilişkin disiplin cezalarının infazından önce ve in­fazı sırasında hükümlü, hekim tarafından muayene edilir. İlgilinin bu cezaya kaza­namayacağı anlaşılırsa cezanın infazı sonraya bırakılır veya hekiminin belirleyece­ği aralıklarla infaz edilir. Koşullu salıverilme tarihine kadar hükümlünün iyileşe­meyeceğinin tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesi sağlık kurulu raporu ile saptanması hâlinde hücreye koyma cezası infaz edilmez; yerine ziyaretçi kabu­lünden yoksun bırakma cezası iki katı süreyle uygulanır. Raporlar infaz dosyasına konulur, (m. 48/3)

İnfaz edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının kaldırılmasında ve iyi halin kazanılmasında aşağıda belirtilen süreler esas alınır:

 • Kınama cezası onbeş gün.
 • Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası bir ay.
 • Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası üç ay.
 • Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama ce­zası üç ay.
 • Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası üç ay.
 • Hücreye koyma cezası 44 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki hâllerde altı ay, üçüncü fıkrasındaki hâllerde bir yıl.
 • Hücre cezasına karşılık ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, (f) bendinde belirtilen süre.

Sonunda disiplin cezası almamak ve iyi hâili olmak koşuluyla (a) ve (b) bentlerinde  belirlilen cezalar kurum en üst amiri tarafından, diğer bentlerde belirtilen cezalar, kurumun en üst amirinin önerisi ve disiplin kurulu kararıyla kaldırılır. (m. 48/4)

Çocuk hükümlüler hakkında verilen disiplin cezaları;

 • Uyarma ve kınama cezaları kararla birlikte,
 • Onarma, tazmin etme ve eski hale getirme cezası yedi gün,
 • Harcamalarına sınır koyma cezası otuz gün,
 • Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası otuz gün,
 • Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma cezası otuz gün,
 • İznin ertelenmesi cezası altmış gün,
 • Kapalı ceza infaz kurumuna iade cezası altmış gün,
 • Odaya kapatma cezası doksan gün,

Sonunda kendiliğinden kalkmış sayılır. Uyarma ve kınama cezalarına ait süre­ler hariç, diğer süreler karar tarihinden, firar hâlinde infaz tarihinden itibaren baş­lar. (m. 48/5)

Disiplin kurulu, kurum kurallarına uyma, iyileştirme programında ilerleme veya verilen ceza ile amaçlanan sonucun gerçekleşmesi durumunda, çocuk hakkın­ca vermiş olduğu cezayı süre koşulu aranmaksızın her zaman kaldırabilir, (m. 48/6)

Yönetim tarafından alınabilecek tedbirler

Yönetim, disiplin soruşturması yapılan hükümlünün odasını, iş ve çalışma yerini değiştirebilir, hükümlüyü kurumun başka kesimine nakledebilir veya diğer hü­kümlülerden ayırabilir. Kurumun düzeninin ve kişilerin güvenliklerinin ciddî tehli­keyle karşı karşıya kalması hâlinde, asayiş ve düzeni sağlamak için Kanunda açık­ca belirtilmeyen diğer tedbirler de alınır. Tedbirlerin uygulanması, disiplin cezasının verilmesine engel olmaz, (m. 49)

Zorlayıcı araçların kullanılması

Hiçbir hâlde zincir ve demire vurmak tedbir olarak uygulanmaz. Kelepçe ve bedensel hareketleri kısıtlayıcı araçlar;

 • Yetkili makamın önüne getirildiğinde çıkarılmak kaydıyla, sevk ve nakil arasında kaçmayı önlemek için,
 • Hekimin talimat ve gözetiminde olmak üzere tıbbî nedenlerle,
 • Diğer kontrol usullerinin yetersizliği hâlinde hükümlünün kendisine veya jaşkalarına zarar vermesine veya eşyayı tahrip etmesine engel olmak için kurum en üst amirinin emriyle,

kullanılabilir, (m. 50/1)

Çocuk hükümlülere kelepçe ve bedensel hareketleri kısıtlayıcı araçlar kullanıamaz (m. 50/2).

Ödüllendirme

Kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, iyileştirme etkinliklerine ilgi eri ve uyumları, kurum düzenine karşı tutumları, kendilerine verilen işlerdeki gayretleri gibi beklenen davranış ve tutumları gösteren çocuk hükümlüler ile diğer hükümlülere teşvik esaslı ayrıcalıklar tanınır, (m. 51/1-2)

Şikâyet ve itiraz

Disiplin cezalarına ve tedbirlerine karşı şikâyet ve itiraz durumunda I6.5.2OOI arihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu hükümleri uygulanır. Diğer mevzuat an kaynaklanan dilekçe ve şikâyet hakkı saklıdır, (m. 52)