Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri Ve Kısıtlamalar Nelerdir?

TCK m. 136 nedir?

Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri Ve Kısıtlamalar Nelerdir?

SAVUNMA HAKLARININ KULLANILMASI, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE KATILMA, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Avukat ve noterle görüşme hakkı

Hükümlü, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları ile vekâletna­mesi olmaksızın en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir, (m. 59/1)

Avukat ve noter ile görüşme, meslek kimliklerinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulan­ların duyulamayacağı, ancak güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde yapılır, (m. 59/2)

Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü ile görüş­me yapamazlar, (m. 59/3)

Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptık­ları konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanu­nun 220 nci, İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğine, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet Baş­savcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bu­lundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişi­lere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer, 4675 sayılı Kanuna göre itiraz edebilirler, (m. 59/4)

Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve karşılıklılık esasına uygun olmak koşuluyla, yabancı ülkelerde haklarında soruşturma veya ko­vuşturma yapılmakta olan, yabancı ülke veya uluslararası yargı mercilerinde dava açmak isteyen, lehine veya aleyhine açılmış davası olan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlülerle yabancı uyruklu avukatları, bu soruşturma ve kovuşturma, açılacak veya açılmış davalarla sınırlı olmak ve vekâletname sunmak koşuluyla görüşebilirler. Vekâletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türk i ye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme yapabilirler, (m. 59/5)

Kültür ve sanat etkinliklerine katılma, ifade özgürlüğü

Hükümlülerin ifade yeteneklerini geliştirmelerini ve bilgilerini artırmalarını sağlamak amacıyla ceza infaz kurumlarında, olanaklar elverdiğince, kültürün ve sanatın çeşitli dallarını temsil eden programlar hazırlanır ve hükümlülerin bunlara katılmaları hususundaki usuller düzenlenir, (m. 60/1-2)

Kurumun kültür ve sanat programları, Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslara göre kurum en üst amiri tarafından düzenlenir. Bu maksatla Devletin kültür ve sanat işleriyle görevli kuruluşları gerekli yardımları yaparlar.(m.60/3)

Kütüphaneden yararlanma

Ceza infaz kurumlarında, kurumun büyüklüğüne göre, kütüphane veya kitap­lık oluşturulur. Kütüphanelerde veya kitaplıklarda verilen derslere kaynaklık ede­cek kitapların yanı sıra olanaklar ölçüsünde hükümlülerin boş zamanlarını değer­lendirmelerini, okuma alışkanlığı edinmelerini ve kültür bakımından ufuklarını ge­liştirmelerini sağlayacak kitaplar da bulundurulur. Hükümlüye kurum kütüphane­sinden yararlanma imkânı verilir. Bu hizmet, gezici kitaplıklarla da yerine getirile­bilir. (m. 61)

Süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı

Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir, (m. 62/1)

Resmî kurumlarla, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş­ları ile mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetime tâbi tutu­lamaz. (m. 62/2)

Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan her türlü yayın hükümlüye verilmez, (m. 62/3)

GÜNLÜK YAŞAMDA HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Hükümlünün Barındırılması Ve Yatırılması

Tehlikeli hâli bulunan hükümlü ancak bir veya üç kişilik odalarda, diğer hü­kümlüler ise kurumun fizik; yapısı, kapasite durumu ve güvenlik gerekleri göz önüne alınarak cezaevi yönetimi tarafından belirlenecek sayıda mahkûmun kalabi­leceği odalarda barındırılırlar, (m. 63/1)

Her hükümlüye yöresel iklime uygun nitelikte tek tip yatak ve yeterli sayıda yatak takımı verilir, (m. 63/2)

Kadınların erkeklerle, hükümlülerin tutuklularla, çocukların yetişkinlerle, ör­güt veya çıkar amaçlı örgüt suçluları ile terör suçlularının Kanunda sayılan hâller dışında bir araya gelmelerine ve bağlantı kurmalarına izin verilmez, (m. 63/3)

Oda ve kısımlarda iklim koşulları göz önüne alınarak yeterli yer, ışık, ısınma, havalandırma ve hijyen sağlanır, (m. 63/4)

Hükümlünün Giydirilmesi

Muhtaç hükümlülere talepleri hâlinde, idare tarafından iklime ve sağlığa uygun giysiler verilir. Hükümlülerin giysileri, iç ve dış güvenlik görevlilerinin giy­inmekte olduğu üniformalara benzer şekil ve renkte olamaz, (m. 64)

Hükümlünün Bakıma Muhtaç Çocuklarının Barındırılması

Anaları hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunma­yan sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar, analarının yanında kalabilirler. Bu çocuklar gündüzleri ceza infaz kurumu bünyesindeki veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir­geme Kurumu veya diğer kurum ve kuruluşlara ait kreş ve gündüz bakımevlerinde barındırılırlar. (m. 65/1)

Analarının yanında kalan çocuklara, yaş ve durumlarına ve ihtiyaçlarına göre yiyecek içecek verilir.(m. 65/2)

Üç yaşını doldurmuş çocuklar, hakim kararıyla çocuk yuvalarına veya yetiştirme yurtlarına yerleştirilebilirler. Bu çocukların belirlenecek bir program ve usule göre zaman zaman anneleriyle temas sağlanır. (m. 65/3)

Hükümlünün Telefon île Haberleşme Hakkı

Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler. Telefon görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt al­tına alınır. Bu hak, tehlikeli hâlde bulunan ve örgüt mensubu hükümlüler bakımın­dan kısıtlanabilir, (m. 66/1)

Açık ceza infaz kurumlan ile çocuk eğitimevlerinde hükümlüler, ücretli tele­fonlarla serbestçe görüşme yapabilirler, (m. 66/2)

Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılırlar. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tuta naklar özel bir dosyada saklanır. (66/3)

Hükümlüler açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında, çocuk eğitimevlerinde araç telefonu, telsiz telefon veya cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarını bulun duramaz ve kullanamazlar, (m. 66/4)

Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları İle İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı

Hükümlü, ceza infaz kurumlarında merkezî yayın sistemi bulunduğu takdirde bu sisteme bağlı olarak radyo ve televizyon yayınlarını izleme hakkına sahiptir, (m 67/1)

Merkezî yayın sistemi bulunmayan kurumlarda, yararlı olmayan yayınların izlenmesini ve dinlenmesini engelleyecek önlemler alınmak suretiyle bağımsız anten kullanılarak televizyon ve radyo izlenmesine ve dinlenmesine izin verilir. Bu cihazlar, bedeli kendisi tarafından ödenmek koşuluyla hükümlü adına kurumca salın alınır. Her ne biçimde olursa olsun dışardan gelenler tarafından getirilen radyo, televizyon ve bilgisayarlar kuruma alınmaz, (m. 67/2)

Kapalı ve açık ceza infaz kurumlan ile çocuk eğitimevlerinde ancak, eğitim ve iyileştirme programları çerçevesinde kurum yönetimince belirlenen yerlerde görsel ve işitsel eğitim araç ve gereçlerinin kullanımına izin verilebilir. Eğitim ve iyileştirme programları, gerekli kıldığı takdirde denetim altında internetten yararlanılabilir. Hükümlü, odasında bilgisayar bulunduramaz. Ancak, Adalet Bakanlığının uygun görmesi hâlinde eğitim ve kültürel amaçlı olarak bilgisayarın ceza infaz kurumuna alınmasına izin verilebilir, (m. 67/3)

Bu haklar, tehlikeli hâlde bulunan veya örgüt mensubu hükümlüler bakımın dan kısıtlanabilir, (m. 67/4)

Hükümlünün Mektup, Faks Ve Telgrafları Alma Ve Gönderme Hakkı

Hükümlü, aşağıda belirtilecek kısıtlamalar dışında, kendisine gönderilen mektup, faks ve telgrafları alma ve ücretleri kendisince karşılanmak koşuluyla gönderme hakkına sahiptir, (m. 68/1) Hükümlü tarafından resmî makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflar denetime tâbi değildir. (m. 68/4)

Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgraflaı mektup okuma komisyonu bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda kurumun en üst amirince denetlenir, (m. 68/2)

Kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri hedef gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmelerine neden olan, kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içeren mektup, faks ve telgraflar hükümlüye verilmez. Hü­kümlü tarafından yazılmış ise gönderilmez, (m. 68/3)

Hükümlüye Dışarıdan Gönderilen Hediyeyi Kabul Etme Hakkı

Kapalı ceza infaz kurulularındaki hükümlü, dinî bayram, yılbaşı veya kendi doğum günlerinde, dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir. Bunun esas ve usulleri tüzükte gösterilir, (m. 69)

Din Ve Vicdan Özgürlüğü

Hükümlü, ceza infaz kurumunda, mensup bulunduğu dinin ibadetlerini, düze­ni bozmayacak ve çalışmayı engellemeyecek biçimde serbestçe yerine getirebilir ve ibadette kullanılan eşyayı, dinî yaşamı bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve bulunduğu yerlerde muhafaza edebilir. Hükümlünün, mensup bulunduğu dinin görevlilerince ziyaret edilmesine ve onlarla iletişim kurmasına, kurum güven­liğini tehlikeye düşürmemek koşuluyla izin verilir, (m. 70)

Hükümlünün Muayene Ve Tedavi İstekleri

Hükümlü, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için mua­yene ve tedavi olanaklarından, tıbbî araçlardan yararlanma hakkına sahiptir. Bunun için hükümlü öncelikle kurum revirinde, mümkün olmaması hâlinde Devlet veya üniversite hastanelerinin mahkûm koğuşlarında tedavi ettirilir, (m 71)

Hükümlünün Beslenmesi

Hükümlüye Adalet ve Sağlık bakanlıklarınca birlikte belirlenecek kalori esasına göre, sağlıklı ve güçlü kalması için nitelik ve nicelik olarak besleyici, sağlık koşullarına uygun, makul çeşitlilikte, yaş, sağlık, çalıştığı işin özelliği, dinî ve kül­türel gerekleri göz önünde tutularak besin verilir ve içme suyu sağlanır, (m 72/1)

Hükümlü, kendisine verilen günlük besin ve ihtiyaç maddeleri dışındaki ihti­yaçlarını kurum kantininden sağlayabilir. Kantini bulunmayan kurumlarda, bu maddeler, idarenin izin ve kontrolü altında dışardan sağlanabilir, (m. 72/2)

Hasta hükümlüye, kurum hekiminin belirleyeceği besinler verilir, (m. 72/3)

Kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklara ve süt emziren annelere durumlarına uygun gıda verilir, (m. 72/4)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat