Hükümlüler İçin İyileştirme Çalışmaları Nasıl Yapılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Hükümlüler İçin İyileştirme Çalışmaları Nasıl Yapılır?

BİREYSELLEŞTİRME

İyileştirme Programlarının Belirlenmesi

Hükümlünün geçmişi, suçluluk nedenleri, suç sicili, fizik yeteneği ve ruhsal yapısı, kişisel doğası, arz edebileceği tehlike hâlleri, hapis cezasının süresi, salıverildikten sonraki beklentisi dikkate alınarak, toplumun hukuka uygun hareket eden 5 üretken bir üyesi olarak yaşamını sürdürmesini sağlayacak ve bireysel ihtiyaçlarına uygun bir biçimde iyileştirme programları uygulanır. Bu programların hazırlanması ve uygulanması amacıyla ceza infaz kurumlarında eğitim ve psiko-sosyal hizmet servisleri oluşturulur. Hükümlü, amaca uygun iyileştirme gereklerinin gerçekleştirilebileceği kurumlara veya bölümlere yerleştirilir, (m. 73)

Hükümlülerin Sayısı Ve Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri

Hükümlülerin yerleştirildikleri kurum veya bölümlerde bireyselleştirmeyi mümkün kılacak sayıda bulundurulmalarına özen gösterilir, (m. 74/1)

İyileştirme programları uygulanan grupların özelliklerine göre değişik güvenlik tedbirlerine yer verilir, (m. 74/2)

Tehlikeli hâlde oldukları saptanan hükümlüler, bireyselleştirilmeleri için yapılacak çalışmalarda on kişiyi aşacak biçimde gruplandırılamaz. (m. 74/3)

EĞİTİM

Eğitim Programları

Ceza infaz kurumlarında bulunduğu süre içinde hükümlüye, kişiliğini geliştirecek, eğitimini güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilimini yok etmeyi sağlayacak ve salıverilme sonrasına hazırlayacak programlar uygulanılanır.(m. 75/1)

Hükümlünün yaş, ceza süresi ve yeteneklerine öncelik verilerek ekonomik ve kültür durumuna uygun biçimde düzenlenen eğitim programları; temel eğitim, yüksek öğretim, meslek eğitimi, din eğitimi, beden eğitimi, kütüphane ve psiko-sosyal hizmet konularını kapsar, (m. 75/2)

Öğretimden Yararlanma

Açık ceza infaz kurumlan ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin gün ve yaygın, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır, (m. 76)

Dernekler, Vakıflar, Gönüllü Kuruluşlar ve Kamu Kurum ve Kum şiarı ile İlişkiler:

Hükümlülerin iyileştirilme çabalarında başarıya ulaşılması için dernekler, vakıflar ve gönüllü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları bu maksatla olanakları ölçüsünde, gerekli yardımları yapmakla yükümlüdürler (m. 77)

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE TIBBÎ MÜDAHÂLELER

Hükümlünün Muayene Ve Tedavisi

Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene ve tedavisi kurumun hekimi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasına saklanır.(m. 78/1)

Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler, (m. 78/2)

Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbî deney yapılamaz, (m. 78/3)

Sağlık Denetimi

Kurum hekimi, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek genel ve özel önlem alınması gereken hastalıklar ile kurumda sağlık koşulları yönünden alınması gere­ken önerileri içeren bir rapor düzenler ve kurum yönetimine verir, (m. 79)

Hastaneye Sevk

Hükümlünün sağlık nedeniyle hastaneye şevkine gerek duyulduğunda durum, kurum hekimi tarafından derhâl bir raporla ceza infaz kurumu yönetimine bildirilir, (m. 80)

İnfazı Engelleyecek Hastalık Hâli

Kurum hekimi veya görevli hekim tarafından yapılan muayene ve incelemeler sonucunda hükümlünün cezasını yerine getirmesine engel olabilecek hastalığı sap­tanırsa durum, kurum yönetimine bildirilir, (m. 81)

Hükümlünün Kendisine Verilen Yiyecek Ve İçecekleri Reddetmesi

Hükümlüler, hangi nedenle olursa olsun, kendilerine verilen yiyecek ve içe­cekleri sürekli olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin kötü sonuçları ile bı­rakacağı bedensel ve ruhsal hasarlar konusunda ceza infaz kurumu hekimince bilgi­lendirilirler. Psiko-sosyal hizmet birimince de bu hareketlerinden vazgeçmeleri yo­lunda çalışmalar yapılır ve sonuç alınamaması hâlinde, beslenmelerine kurum he­kimince belirlenen rejime göre uygun ortamda başlanır, (m. 82/1)

Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan hükümlüler­den, birinci fıkra gereğince alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen hayatî tehlikeye girdiği veya bilincinin bozulduğu hekim tarafından belirlenenler hakkın­da, isteklerine bakılmaksızın kurumda, olanak bulunmadığı takdirde derhâl hasta­neye kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhise yönelik tıbbî araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlık ve hayatları için tehlike oluşturmamak şartıyla uy­gulanır. (m. 82/2)

Yukarıda belirtilen hâller dışında, bir sağlık sorunu olup da muayene ve teda­viyi reddeden hükümlülerin sağlık veya hayatlarının ciddî tehlike içinde olması ve­ya ceza infaz kurumunda bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike oluşturan bir durumun varlığı hâlinde de ikinci fıkra hükümleri uygulanır, (m. 82/3)

Bu tedbirler, kurum hekiminin tavsiye ve yönetimi altında uygulanır. Ancak, kurum hekiminin zamanında müdahale edememesi veya gecikmesi, hükümlü için hayatî tehlike doğurabilecek ise, bu tedbirlere ikinci fıkrada belirtilen şartlar aran­maksızın başvurulur, (m. 82/4) Ayrıca hükümlülerin sağlıklarının korunması ve te­davilerine yönelik zorlayıcı tedbirler, onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygula­nır. (m. 82/5)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat