Ceza Davalarında Duruşma Tutanağı Nedir? İçerisinde Neler Bulunur?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Ceza Davalarında Duruşma Tutanağı Nedir? İçerisinde Neler Bulunur?

Duruşma Tutanağı

Duruşma için tutanak tutulur. Tutanak, mah­keme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tara­fından imzalanır. Duruşmada yapılan işlemlerin teknik araçlarla kayda alınması halinde, bu ka­yıtlar vakit geçirilmeksizin yazılı tutanağa dönüş­türülerek mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır.

Mahkeme başkanının mazereti bulunursa tutanak, üyelerin en kıdemlisi tarafından imzala­nır.

Duruşma Tutanağının Başlığı (CMK m. 220)

Duruşma tutanağının başlığında;

 1. Duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı,
 2. Oturum tarihleri,

Hâkimin, Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin adı ve soyadı,

Duruşma Tutanağının İçeriği (CMK m. 221)

Duruşma tutanağında;

 1. Oturumlara katılan sanığın, müdafiin, ka- tılanın, vekilinin, kanunî temsilcisinin, bi­lirkişinin, tercümanın, teknik danışmanın adı ve soyadı,
 2. Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yan­sıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsur­lar,
 3. Sanık açıklamaları,
 4. Tanık ifadeleri,
 5. Bilirkişi ve teknik danışman açıklamaları,
 6. Okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve yazılar,
 7. İstemler, reddi halinde gerekçesi,
 8. Verilen kararlar,
 9. Hüküm,

Yer alır.

Duruşma Tutanağının İspat Gücü (CMK m. 222)

Duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirti­len usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapıl­madığı, ancak tutanakla ispat olunabilir. Tutana­ğa karşı yalnız sahtecilik iddiası yöneltilebilir.

Suçun Niteliğinin Değişmesi (CMK m. 225, 226)

Hüküm, ancak iddianamede unsurları gös­terilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir. Bu hükmün konulmasının nedeni, ilk planda “dava- sız yargılama olmaz” ilkesidir. Sanığın iddiana­mede yasal unsurları gösterilen suçun değindiği yasa hükmünden başkasıyla mahkûm edilebil­mesi için ona “ek savunma” hakkının tanınması gerekir. Sanık, suçun hukukî niteliğinin değiş­mesinden önce haber verilip de savunmasını yapabilecek bir hâlde bulundurulmadıkça, iddi­anamede kanunî unsurları gösterilen suçun de­ğindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez. Zira sanığı sürprizlerle karşı karşıya bırakmamak gerekir. Örneğin hırsızlıktan dolayı hakkında dava açılan birinin yağmadan dolayı yazmaması CMK m. 220’ye aykırı bulunarak bozma gerekçesi olarak kabul edilmiştir.

cezalandırılabilmesi için kendisine bu hakkın ta­nınması icap eder.

Cezanın artırılmasını veya cezaya ek ola­rak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerekti­recek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır. Buna örnek olarak da tek bir hırsızlık suçundan dolayı açılan davada, ek savunma alınmadan zincirleme suç­tan hüküm kurulamaması durumunu verebiliriz. Yine örneğin teşebbüsten açılan bir davada ta­mamlanmış suçtan hüküm kurulabilmesi için de ek savunma hakkının tanınması zorunludur.

Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa ek savunmasını hazırlama­sı için süre verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafie yapılır. Müdafii sanığa tanınan haklar­dan onun gibi yararlanır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat