ÇEVİRİ SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

ÇEVİRİ SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, ….. adresinde yerleşik ….. (Çevirmen) ile ….. adresinde yerleşik ….. tarafından temsil edilen ….. (Yayınevi) arasında aşağıdaki şartlarla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri ve bu kanunun değiştirilmiş maddeleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

1- Konusu

Bu sözleşme, …..’in ….. adlı ve Türkçe yayın hakkı .. / .. / …. tarihinde ….. yayınevinden alınmış olan eserin Türkçe çevirisinin (Eser), mali haklarının ve bu mali haklara ilişkin kullanma ruhsatının (Lisans) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun hükümleri ve bu Sözleşme’nin şartları çerçevesinde Çevirmen tarafından Sözleşme süresince Yayınevi’ne devredilmesine ilişkindir.

2- Garanti Taahhüdü

Çevirmen, Eser’in kendisine ait olduğunu, üçüncü şahısların Eser üzerinde herhangi bir hakkı bulunmadığını ve üçüncü şahıslar tarafından aksi bir istemde bulunulması halinde kendisinin hukuken sorumlu olduğunu.

Eser’in mali haklarını başka şahıslara daha önceden devretmediğini ve bundan sonra da devretmeyeceğini ve yine Eser’i aynen veya değişik adla veya kısmi değişiklikler yaparak başkalarına kısmen de olsa devredemeyeceğini beyan ve kabul eder.

Buna. karşılık Yayınevi, bu Sözleşme ile Çevirmen’den devraldığı mali haklar dışında Eser üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmayacağını, ayrıca 5846 Sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde, Çevir-men’in eser sahibi olarak manevi haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

3- Devredilen Mali Hakların Hukuki Kapsamı

Çevirmen, Sözleşme süresince yer itibariyle sınırsız olarak, Eser’in yeniden ve gözden geçirilmiş basımları dahil, kitap olarak basım, dağıtım ve satışını kapsayan çoğaltma ve yayma haklarını Yayınevi’ne;

Çevirmen yukarıda belirtilen çoğaltma ve yayma haklarının yanında;

Eserin kitap kulübü ve promosyon basımlarını çoğaltma ve yayma haklarını,

Eser’in antoloji, derleme, külliyat gibi seçme ve toplama eserler tertibine katarak işleme ve bu işlenmeleri çoğaltma ve yayma haklarını,

Eser’i gazete dizisi ve dergi seri yazısı olarak işleme ve bu işlenmeleri çoğaltma ve yayma haklarını,

Eser’i tiyatro ve sahne gösterilerine uyarlayarak işleme ve bu işlenmeleri temsil haklarını,

Eser’in işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla halka iletim hakkını, sözleşme süresi ile sınırlı olarak Yayınevi’ne devretmiştir.

Kanuni kesintiler düşüldükten sonra ve telif tutarının tamamının tahsil edilmesini izleyen otuz (30) gün içinde Çevirmen’e ödeyecektir.

Yayınevi, bu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarının tamamını veya bir kısmını Çevirmen’in yazılı iznini alarak üçüncü kişilere temlik etme konusunda Çevirmen tarafından yetkilendirilmiştir.

4- Telif Ücreti Ödemesi ve Baskı Sayısı

Eser’in ilk baskı sayısı ……… adet olacaktır.

Satış fiyatını Yayınevi tek başına belirleyecektir.

Yayınevi, Çevirmen’e Eser’in her baskısı için, söz konusu baskının ilk satışa sunulduğu tarihteki “etiket fiyatı” ile “baskı adedinin” çarpımı üzerinden % …. net telif ücreti ödemeyi taahhüt eder.

Telif ücreti ödemeleri, Yayınevi tarafından Çevirmen’in bildirdiği ….. Bankasının ….. no. lu hesabına .. / .. / …. tarihlerinde havale edilecektir.

5- Avans Ödemesi

Telif ücretine mahsup edilmek üzere Yayınevi, Çevirmen’e .. / .. / …. ve .. / .. / …. tarihlerinde ….. –TL tutarında avans ödemeyi kabul eder.

Bu avans, telif ücretinin kısmi güvencesidir.

6- Ücretsiz Eser

Yayınevi, Çevirmen’e baskısı yapılan Eser’in ilk basımından ve sonraki basımlarından baskı adedinin %…. ‘ini ücretsiz olarak verecektir.

Çevirmen, bu sayıyı aşan istekte bulunursa, kitabı en az % …. indirimle alabilecektir.

7- Eser’in Yayınevine Teslimi

Çevirmen, Eser’in orijinalini ve çevirisini bu Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren …. ay içinde bilgisayar dosyası formatında Yayınevine teslim edecektir.

Bu süre içinde Eser’in mücbir/zorunlu sebepler dışında kalan sebeplerle teslim edilmemesi halinde, Çevirmen’e teslim için ….. günlük ek süre tanınır.

Yayınevi, Eser’in, orijinal eserin amacına, içeriğine ve üslubuna sadık ve ayrıca Yayınevi’nin ihtiyacına ve isteklerine yanıt verecek şekilde çevrilmediği görüşünde ise ve bu Sözleşme’ye uygun olmadığı kararına varırsa, bu kararı çevirinin tamamının teslim alındığı tarihten başlamak üzere en geç …… ay içinde Çevirmen’e bildirecektir. Aksi takdirde, çeviri kabul edilmiş sayılacaktır.

Eser’in Yayınevi tarafından tatmin edici bulunmadığı hallerde, Çevirmen bir “Hakem Kurulu”nun incelemesini isteyebilecektir.

Bu kurul, biri Yayınevi’nin, diğeri Çevirmenin, öteki de seçilen bu iki ismin belirlediği üç kişiden oluşacak; kurulun masrafları Yayınevi tarafından karşılanacak ve aldığı kararın kesin olduğu kabul edilecektir.

8- Ek Maddeler

Çevirmen’in adı Eser’in kapağında ve Eserle ilgili her türlü afiş, ilan, reklam metni ve benzerlerinde zikredilecektir.

Eser üzerinde Yayınevi’nin yapmak istediği tüm değişiklikler Çevirmen’in onayı alınarak yapılacak ve redaksiyonu bitmiş olan metin, yapılan değişikliklerin görülebileceği şekilde …… hafta içinde gözden geçirmesi için mutlaka Çevirmen’e gönderilecektir.

Eser, Çevirmen tarafından Yayınevi’ne teslim edildikten sonra en geç …. ay içinde basılacaktır.

Çevirmen’e yapılacak ödemeler, Eser hangi tarihte basılırsa basılsın, teslim tarihinden sonraki……ay içinde tamamlanacaktır.

Yayınevi, Eser’i Türkçe yayınlama hakkının yazardan ya da yazarın yetkili temsilcisinden alınmış olduğuna ilişkin garanti verir ve bu hakkın kaç yıllığına alınmış olduğunu Çevirmen’e bildirir.

Yayınevi, avans ve telif ödemelerini sözleşmede belirtilen süre dolmasına rağmen yapmamışsa Çevirmen’e kanuni faiz oranında ek ödeme yapacaktır.

Yayınevi, yılda bir kere Çevirmen’e, Eser’den kaç tane satıldığını yazılı olarak bildirecektir.

Hastalık, kaza ve zorlayıcı sebeplerle Eser’in tamamlanması imkansız hale gelirse, Çevirmen zaman kaybetmeden Yayınevi’ne haber verecek ve tamamlanmış Eser’e katkısı oranında, bu Sözleşme’nin IV.2. Maddesinde belirtilen meblağın bir bölümünü alma hakkı olacaktır.

Ayrıca, yine tamamlanmış Eser’e katkısı oranında, kendisinden sonraki çevirmenin yapacağı çalışmaya gerekli saygı gösterilmek kaydıyla Eser’de ve Eserle ilgili tanıtım malzemelerinde adı geçecektir.

9- Süre ve Fesih

Bu Sözleşme, .. / .. / …. tarihinde imzalanmış olup … yıl süreyle geçerlidir.

Yayınevi, Eser’in ilk baskısının tükendiği tarihten itibaren en geç … gün içinde durumu Çevirmen’e bildirecektir,

Eser’in tükenmesi halinde Yayınevi tarafından …. ay içinde yeni baskısı yapılacaktır.

Eser’in yeni baskılarının kaçar adet yapılacağı Çevirmen’e her baskıdan, önce – …. günden az olmamak kaydıyla – yazılı olarak bildirilecektir.

Çevirmen, Eser’in her yeni basımının yapılmasından sonraki …. ay içinde baskı sayısı x etiket fiyatı x %…. telif ücreti alacaktır.

Yayınevi …. ay içerisinde Eser’in yeni basımını yapamazsa, bu Sözleşme ile devredilen haklar Çevirmen’e geri dönecek ve Çevirmen için haklı sebeplerle fesih hakkı doğacaktır.

Bu sözleşme, Yayınevi’nin Eser’in baskılarını ve telif ödemelerini (zorlayıcı sebepler dışında kalan durumlarda) …… aydan fazla geciktirmesi durumunda, Çevirmen tarafından haklı sebeplerle feshedilebilir.

Çevirmen’in bu Sözleşme’yi haklı sebeplerle feshetmesi durumunda:

Yayınevi, daha önce yaptığı telif ödemelerine ilişkin Çevir-men’den herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

Yayınevi, fesih tarihine kadar .gerçekleşmiş telif alacaklarını sözleşmenin feshinden sonraki ….. ay içinde Çevirmen’e ödeyecektir.

Yayınevi, fesih tarihinde elinde bulunan kitap sayısını Çevirmen’e bildirecek ve onların satılması sonucu doğacak telif alacaklarını, bu sözleşmede öngörülen oran ve süreler çerçevesinde Çevirmen’e ödeyecektir.

10- Tebligat Adresleri

Tarafların yukarıda belirtilen adresleri, kanuni ikametgah adresleri olup, adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

Uyuşmazlıkların çözümünde ….. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ile Ceza Mahkemeleri ve ….. İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10 (on) madde ve … sayfadan oluşan bu Sözleşme .. / .. / …. tarihinde 2 (iki) örnek olarak düzenlenmiş ve taraflarca bütün hükümleri okunduktan sonra imzalanmıştır.

 

Çevirmen                                                                       Yayınevi

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat