Çalınan Araç İçin Sigorta Bedelinin Talebi Dava Dilekçesi

Çalınan Araç İçin Sigorta Bedelinin Talebi Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     : Sigortalı olan aracın çalınması sebebiyle araç bedeli olan … TL’nin davalı şirkete başvuru tarihi olan … tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1. Davalı sigorta şirketine ait … poliçe numarası ile kasko sigortası güvencesinde olan davacıya ait … plakalı araç … tarihinde  meçhul şahıslar tarafından çalınmıştır.

2. Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz … tarihli Oto Hırsızlığı Müracaat Tutanağından da anlaşılacağı üzere müvekkilim derhal durumu polis merkezine bildirmiş ve aracını çalan şahıslardan şikayetçi olmuştur.

3. Davacı … tarihinde kasko sigorta poliçesi ile sigortalı olan aracının kimliği belirlenemeyen şahıslarca çalınmasından dolayı davalı sigorta şirketine başvuruda bulunarak zararının karşılanmasını talep etmiştir. Davalı sigorta şirketi dayanaksız bir şekilde ve haksız olarak davacının zararını karşılamayı reddetmiştir.

HUKUKSAL NEDENLER  : TTK  m. 1409, 1459 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                            : Araca ait ruhsat fotokopisi, … numaralı kasko sigorta poliçesi, prim ödeme makbuzları, oto hırsızlığı müracaat tutanağı, davalı şirketin red cevabi yazıları, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her türlü yasal delil. 

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile; … kasko sigorta poliçesi ile sigortalı olan aracın çalınması sebebiyle araç bedeli olan … TL’nin davalı şirkete başvuru tarihi olan … tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili ile yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)