ÇAĞRI ÜZERİNE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ÇAĞRI ÜZERİNE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

1- İşverenin

Ünvanı                     :  …..

Adresi                     :  …..

SSK İşyeri Sicil No.   :      …..

2- İşçinin

Adı Soyadı              :  …..

SSK Sicil No           :  …..

Doğum Y. ve Yılı     :  …..

İkametgah Adresi     :  …..

Ev ve Cep Tel. No   :  …..

3- İş Sözleşmesinin

Ücret (Net)              :  …..

İşe Başlama Tarihi    :  .. / .. / ….

4- Sözleşmenin Konusu, Amacı ve İşyeri

  1. a) İşgören gerek bu sözleşmenin gerekse İş Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde ….. A.Ş. ….. adresinde kurulu işyerinde ….. Tic. Ltd. Şti. Şirketinde Tahmil-Tahliye işçisi olarak çalışmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak işveren yönetim ve organizasyon gereği iş göreni, işin yapılabilmesi için İş görenin ve sanatı ile ilgili veya yapabileceği bütün işlerde geçici veya devamlı çalıştırabilir. İş gören, işin kendisine uygun olmadığı bahanesi ile işin yapılmasından kaçınamaz.
  2. b) İş gören aynı işverene ait olan merkez, şantiye ve işyerlerinin herhangi birinde veya birkaçında devamlı yada geçici olarak çalışmayı, işverenin kurmuş olduğu ortaklıklarda ödünç iş ilişkisi kurulmuş olan üçüncü hakiki ve hükmi şahısların (özel ve tüzel kişilerin) işyerlerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile çalışmayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
  3. c) İşveren İş görenin iş gereği geçici bir süre için görevli olarak aynı adres ve işyeri sigorta dosyasına kayıtlı olmasına bakılmaksızın, kendisine bağlı başka işyerlerine gönderebilir. İş gören itiraz hakkına sahip olmaksızın bu görevi yerine getirmekle yükümlüdür. Nakil sebebiyle iş görenin haklarında indirim ve eksiltme yapılamaz.
  4. d) İşyerinin ya da bir işin bölümünün devri halinde, iş gören iş kollarında, ücret ve görevinde önemli değişiklikler olmadıkça , yeni işveren veya taşeronla çalışmayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu takdirde işverenle yeni işveren arasında veya işverenle taşeron arasında akt edilen sözleşme ile birlikte iş gören ile yeni iş veren arasında işbu hizmet sözleşme aynen akt olunur.
  5. e) İş gören işyerinde yüklenmiş olduğu görev ve sorumlulukları gereği, alt kadrosunda yer alan personelin tüm sosyal güvencesini yürütmek ve takip etmek yükümlülüğünü taşıdığını kabul ve taahhüt eder.

5- Deneme Süresi

Deneme süresi 2 ay olup taraflar, bu süre içinde işbu sözleşmeyi ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler. Çalışılan günlerin ücreti ve diğer hakları işverence ödenir.

6- İşin Kapsamı ve İşçinin Yükümlülükleri

İşveren, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yukarıda yer alan görevlerde sınırlı olmamak üzere ancak sözleşme konusu işle bağlı olarak, iş görenden çeşitli işlerin yerine getirilmesini talep edebilir. İş gören söz konusu ek görev ve işleri de asıl görevleri gibi tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

İş gören, iş tanımı kapsamında yer alan asıl görevleri ve işveren tarafından verilen ek görevleri yerine getirmekte dürüst ve iyi niyetli davranacağını ve her durumda işveren’in veya iştiraklerinin menfaatlerini koruyacağını kabul ve taahhüt eder.

İş gören, İşveren nezdindeki görevinden ayrı olarak İşverenin işlerini aksatmayacak şekilde ve aynı sektörde rakip firmalarda çalışmamak kaydıyla her türlü serbest zamanlarında başka bir işveren yanında çalışabilir. İş gören kendi kusuru ve ihmali neticesinde meydana gelen zararlardan sorumludur.

İş gören kendisine verilen işi eksdiksiz ve hatasız olarak zamanında yapmakla yükümlüdür. İş görenin , benzer bir iş görene kıyasla daha az iş üretmesi , performansının devamlı düşmesi halinde, performans ölçüleri sonucuna göre sözleşmede belirtilen görevi dışında gösterilen her türlü işte çalışmayı kabul ve taahhüt eder.

  1. e) İş gören, işveren tarafından işyerinde alınmış olan bütün emniyet tedbirlerine uymayı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanmayı, emniyet tedbirlerine uymamanın veya iş güvenliği araç ve gereçlrini kullanmamanın hizmet akdinin bildirimsiz fesih sebebi olduğunu, sebep olunan zararın cezai ve hukuki sorumluluğunu taşıdığını, emrinde iş görenleri de işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almalarından, almadıkları takdirde onlarında araç gereç kullanmamaktan, emniyet tedbirlerim almamaktan doğan cezai ve hukuki sorumluluklarını müştereken ve müteselsil sorumluluk kapsamında kabul, beyan ve taahhüt eder. Emrindeki iş görenlere yazılı ve sözlü uyarılarda bulunmanın kaçınılmaz görevi olduğunu peşinen kabul eder.

İş gören, işyerinin; personel ve/veya İç Yönetmeliklerine uymak, işyeri ile ilgili resmi mercilere ve/veya özel daire ve kuru’uşlar nezdinde işyeri yönetmeliklerinde yer alan kuralları ve ilkeleri göz önünde bulundurarak işveren yararına davranmakla yükümlüdür.

İş gören işi ile ilgili konularda iç ve dış eğitimlere katılmayı kabul eder.

Meslek ve sanatıyla ilgili olarak İş görenin doğrudan ve dolaylı olarak kullandığı alet, makine ve malzeme kendisine bir tutanakla teslim edilmemiş olsa bile, iş görene teslim edilmiş sayılacaktır. İş gören, mesleki bilgisizlik, usulüne uygun kullanmamak, özensizlik ve dikkatsizlik nedeniyle kendisine teslim edilen bu alet, ekipman, takım, demirbaş ve her türlü malzemelerde aşırı yıpranma, bozulma, kırılma, fazla kayıp v.s. gibi hallere neden olduğu takdirde bu zarar ve ziyanın işverence kendisinden talep edileceğini bilmektedir.

İş gören, işverenin talebi üzerine veya yasalarda belirtildiği şekilde, sağhk raporunu almak ve periyodik muayenelerini yaptırmak zorundadır.

İş gören; şahsi alet ve edevatını işyerine sokmamayı, üzerinde taşımamayı, işyerine giriş ve çıkışlarda üstünün ve yanındaki eşyaların aranmasına itiraz etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

İşveren, iş görenin günlük işe başlama, ara dinlenme, yemek molası ve paydos saatlerim yasal sürelere uymak şartı ve önceden tespit etmekte ve sonradan değiştirmekte serbesttir.

İş gören, işverenin yönetmeliklerine ve diğer yayınladığı her türlü duyuru ve tebigatları bilmek ve uynak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca yönetmeliklerde belirtilen tüm;

*   İş görenin yetersizliği nedeni ile fesih maddelerini,

*   İş görenin davranışı nedeni ile fesih maddelerini,

*   İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan o işyeri dışından kaynaklanan geçerli sebepler,

*   İşyeri dışında kaynaklanan geçerli kaynaklanan,

*   İşyeri için geçerli sebepleri okuyarak kabul ve taahhüt etmiştir.

  1. m) İş gören işin gereklilikleri nedeni ile işveren tarafından talep edildiği takdirde seyahat etmeye mani bir durumun bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

7- Ücret

İş görenin her 7,5 saati bir gün olmak üzere SGK’ya bildirilecektir. Saatlerin toplamının 7,5′ a bölünmesi sonucu bulunacak meblağ buçuk’u geçince tamam iblağ edilerek SGK’ ya bildirilecektir. Ancak ödemeleri ayda iki kez yapılır. Bu ücret içinde iş görene verilen oransal hafta tatili ücreti de vardır.

İş görenin aylık ücretine, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatilde çalışılmayan sürelerdeki ücretleri ile ücretli boş zamanlara ait ücretleri ve telafi çalışması ücretleri dahildir.

8- Çalışma Süresi ve Denkleştirme Esası

İş bu sözleşmeye göre haftalık çalışma süresi en az 20 (yirmi) saattir. Bu çalışma günlerinin günlere göre dağılımı, vardiya saatlerinin belirlenmesi ve değişimi, ara dinlenmelerinin belirlenmesi işveren tarafından yapılır. Ancak bir güne düşen çalışma süresi 11 saatten fazla olamaz.

İş görenin işe çağrıştı en az 4 (Dört) gün önceden iş bu sözleşmede yazdı telefon aranarak kendisine veya birlikte Olduğu yetişkine haber verilmek suretiyle yapılır. Telefonla uaşılameması halinde işbu sözleşmede yazılı adrese ace’e telgraf çekflerek yapılır. Bun’arın dışında işveren, (faks, doğrudan çağr, e-posta, vb…) dger yöntemlerle de çağrı yapabilir. İş görone çağrı yapılırken hangi saatte iş başı yapacağı hangi saatte işi bırakacağı kendisine bildirilmelidir.

9- Fazla Çalışma ve Serbest Zaman Kullanımı

İş gören, işverenin gerekli gördüğü hallerde fazla mesai yapmayı peşinen kabul eder. Fazla işverenin isteği üzerine ve işverenin belirleyebileceği gün ve zamanlarda yapılır. Haftalık 45 Saate kadar yapılacak faz’a çalışmalarda’ fazla süreli çahşma ücreti ödenir veya buna denk düşen serbest zaman kullandırılır. Fazla çaflşmanın karşılığının ücret olarak m serbest zaman olarak mı verileceği konusunda tarafların ortak kararı esas alınır. Tarafların bu konuda anlaşamaması halinde iş gören, serbest zaman kullanma isteğini fazla çalışma yaptığı aya ait ücretini alacağı günden bir hafta öncesine kadar işverene yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildrimi yapmayan veya bu süreyi geçiren iş görene, e ay yaptığı fazla çalışmanın ücreti aylık ücreti ile birlikte ödenir. Süresinde bildirim yapan iş görene istediği serbest zaman fazla çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde kullandırılır.

İş gören, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde işverenin talebi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder. İş görenin bu günlerde çalışmayı halinde, her gün için bir günlük ücreti aylık ücrete ek olarak ödenir.

10- Telafi Çalışması

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce ve sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi hallerinde bu durumların iş görene çağrı yapıldığı dönemlere gelmesi kaydıyla ya da çağrı yapılmasına rağmen iş görenin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması yaptırılacağı iş görene yapılacak çağrıda bildirilmek zorundadır. İşverenin talebi üzerine telafi çalışması yapılması gerekirken bundan kaçınan iş gören iki kez yapılan yazılı uyarıya rağmen telefi çalışmasını yapmazsa iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilir.

11- Yıllık Ücretli İzin

İşveren bünyesinde 4857 sayılı iş Kanunu’nun belirlediği şekilde en az bir sene çalışmış olmak koşuluyla, iş gören yıllık ücretli izne hak kazanır. Bir yılın hesabında iş görenin itibari çalışma süresi değil, fiili çalışma süresi dikkate alınır.

Ancak iş görene verilecek yıllık ücretli izin süresi çalışma izin süresine oranlı olarak belirlenir. Buna göre iş görenin yıllık ücretli izni, iş görenin kıdemine göre 4857 sayılı İş Kanunu’nun belirtilen asgari sürelere, fiili çalışma süresinin oranlanmasıyla bulunacak süredir. Yıllık ücretli izin kullanma zamanı işin gerekliliklerine göre işveren tarafından belirlenecektir

12- Sözleşmenin Feshi

Gerek iş gören tarafından ve gerekse de işveren tarafından yapılacak bildirimli fesihler 4857 sayılı Kanun’da yer alan şekil, şart ve niteliklere uygun olacaktır.

13- Sözleşme Eki Olan Düzenlemeler

İşverenin işyerlerinde uygulanan performans ve verimlilik standartları, işyeri yönetmelikleri, disiplin yönetmelikleri ve iş talimatları işbu sözleşmenin ekidir. İş gören ekli düzenlemeleri okuduğunu ve içeriğini kabul ettiğini ve ekli düzenlemelerde belirlenmiş kurallara uyacağım beyan ve taahhüt eder.

14- İşin Düzenlenmesi ve Özel Koşulları

İşyerine alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle gelmek ve işyerinde bu tür maddeleri kullanmak yasak olup, iş bu sözleşme süre verilmeksizin ve tazminatsız olarak feshedilir.

İş görenin, çalışmaya başlama saatini işverence uygun bulunmayan makul bir gerekçesi olmaksızın 15 dakika geçirmesi halinde işveren, o gün iş görene iş verip vermemekte serbesttir, iş verilmediği takdirde, iş gören öğün işe gelmemiş sayılır ve kendisine ücret tahakkuk ettirilmez.

İş gören;

Amirine karşı nezaket ve terbiye kuralları ile bağdaşmayacak tavır ve hareketlerde bulunmayacağını,

İş arkadaşları ile işyeri disiplinini bozacak şekilde geçimsizlik yapılmaması gerektiğini,

İş sırasında iş arkadaşlarını gereksiz yere işgal etmeyeceğini,

Görevini yerine getirmekte kayıtsızlık ve düzensizlik göstermeyeceğini,

Kendisine verilen işi sebepsiz yere geciktirmeyeceğini, kendi işinden başka bir işle ilgilenmeyeceğini,

İşin yapılması sırasında amirlerine ve arkadaşlarına zorluk göstermeyeceğini, VII. Mazeretsiz olarak işe devamsızlık etmeyeceğini, işe devamsızlık halinin meşru nedenini 24 saat içerisinde işverene bildireceğini,

İşyeri yönetmeliklerinin işbu sözleşmenin bir parçası olduğunu, görev alanına giren her türlü vs. sorumlulukları yapacağını, kabul ve taahhüt eder.

İş gören, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder. Aksi halde işbu sözleşme süre verilmeksizin ve tazminatsız olarak feshedilir.

İş gören, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı özenle kullanmayı ve usulüne uygun olarak görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder,

İş gören iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış tüm önlemlere ve kurallara uymayı, iş sağlığı ve güvenliği malzemesini kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

İş gören, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt ve kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

İşveren; iş göreni işin yürürünü, işçi sağlığı ve iş düzeni konularda işyeri disiplin yönetmeliği çerçevesinde cezalandırabilir, iş gören bu koşullarlı peşinen kabul ve taahhüt eder.

İş gören’in adres değişikliğini 6 iş günü içinde muhtardan alınan ikametgah senedi ile bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işverence, bu İş Sözleşmesinde yazılı olan adrese yapılacak tebligatın geçerliliğini kabul etmiş sayar ve hiçbir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

İşveren, İş gören tarafından dikkatsizlik veya savsama neticesi meydana gelecek herhangi bir malzeme hasarı için isterse iş gören’ den belirli bir depozito alma hakkına sahiptir. Alınan bu depozito iş gören’in İş Sözleşmesi sona erdiğinde işletmeye herhangi bir borcu yok ise kendisine aynen iade edilir.

Herhangi bir depozito alınmadıysa hasar ; ücretinden malzemenin yeni alış fiyatı üzerinden tazmin edilir.

İşverence; iş gören’in iş müracaat formunda yaptığı beyanların yanlış veya yanıltıcı olduğunun tespiti halinde iş sözleşmesinin işverence ihbarsız tazminatsız fesih edilmesini peşinen kabul eder. İş sözleşmeleri feshinde 4857 yazılı iş Yasasının 25 inci Maddesi hükümleri geçerlidir.

İşveren, iş gören’in; kanunlara, şirket veya işyeri yönetmelik hükümlerine veya amirlerinin emir ve talimatlarına aykırı hareketlerinin tespiti halinde, kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla işçiye suçun ağırlığına göre ihtar, para cezası ( en çok iki yevmiye ) ile ihraç cezalarından birini uygular. İşverenin ayrıca tazminat talep hakkı saklıdır.

İş bu İş sözleşmesinde yer almayan hususların çözümünde 4857 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu İş Sözleşmesinden doğacak her türlü davalara bakmaya ….. mahkemeleri yetkilidir.

15- Sözleşme Eki Olan Düzenlemeler

İş verenin işyerlerinde uygulanan performans ve verimlilik standartları, işyeri yönetmelikleri, disiplin yönetmelikleri ve iş talimatları işbu sözleşmenin ekidir. İş gören düzenlemeleri okuduğunu ve içeriğini kabul ettiğini ve düzenlemelerde belirlenmiş kurallara uyacağını beyan ve taahhüt eder.

İşbu akdin ilgili maddelerinde belirtilen tüm şartları ve akdin eklerini okudum. İşyeri yönetmeliğini okudum. Yönetmeliğin tüm hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt ederim. Bütün bu şartları kabul ederek, çağrı üzerine belirsiz süreli Hizmet Akdine tabi olarak çalışacağını kabul ve taahhüt ederin.

İşbu sözleşme tarafların serbest iradeleri ile .. / .. / …. tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

İşveren                                                               İş Gören

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat