BÖLGE ASLİYE MAHKEMESİ KARARINI TEMYİZ DİLEKÇESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

BÖLGE ASLİYE MAHKEMESİ KARARINI TEMYİZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                     :
DAVACI                          : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : …………….. Bölge Adliye (Hukuk) Mahkemesinin …/…/…… tarih ve …….E, …… K.  sayılı kararının bozulması istemi ile temyiz nedenlerimizin sunulması dileğidir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. …………. Aile Mahkemesine açmış olduğumuz dava soybağına ilişkin olduğu halde, ……….. Bölge Adliye Hukuk Mahkemesinin …/…/…… tarih ve E. ……/……, K. ……/…… sayılı kararı nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin bir dava olarak nitelendirilerek temyiz edilemeyeceğine karar vermiş ve talebimiz reddedilmiştir.
  2. Oysa dosya incelendiğinde davamızın soybağına ilişkin olduğu anlaşılacaktır. Bu nedenle verilen kararı temyiz etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 361, 371 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda belirtilen ve re’sen dikkate alınacak sair nedenlerle …………………….. Bölge Adliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. …/…, K. …/… sayılı usul ve yasaya aykırı kararının temyizen incelenerek bozulmasına ve dosyanın kararı veren yerel mahekemeye gönderilmesini saygılarımızla bilvekale talep ederiz.

 

Temyiz Eden Vekili
Av.

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat