Boşanma Sonrası Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

0
3

Boşanma Sonrası Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

………. 2. Aile Mahkemesinin 2010/477 E., 2010/598 sayılı Kararı Yargıtay’dan onanarak kesinleşmiştir. Bu karara göre, “…Dava konusu taşınmaza ait tapu kaydının tetkikinde taşınmazın davacı adına kayıtlı olduğu, aile konutu şerhinin evlilik birliği içinde davalı eşin talebi ile konulduğu, tarafların bilahare ……… 1.Aile Mahkemesinin 2007/265-917 E/K. Sayılı ilamı ile boşandıkları ve kararın 20/02/2008 tarihinde kesinleştiği, boşanma kararı ile birlikte aile konutu şerhi bulunan taşınmazın aile konutu olma vasfını yitirdiği davacının boşanma kararı veya …. kaydını ibrazı halinde ilgili tapu sicil müdürlüğünce kaydın silinmesi gerektiği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Tapu Müdürlüklerine gönderilen genelgede, boşanma halinde aile konutu şerhinin silineceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından tapu sicil müdürlüklerince, boşanma kararı ibrazına rağmen gerekli işlemi yapmamasının yasal sorumluluk gerektireceği, Mahkemelerce verilen kararların infaz ve gereğinin ilgili kurumlarca kendiliğinden yerine getirilmesi gerektiği, Mahkememizce boşanma kararının tabi sonuçlarının yerine getirilmesi konusunda ayrıca karar vermesine gerek bulunmadığı, aile konutu şerhinin terkininin boşanma kararının doğal sonucu olduğu, dosyada davalı olarak bildirilen Ş…….. …’ın dava tarihi itibariyle eş sıfatının bulunmadığı, davacı vekilinin ilgili tapu müdürlüğüne başvurması gerektiği kanaatine varıldığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir…”

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...