Borçtan Kurtulma Davası

 

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                             

DAVACI(BORÇLU)        :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI(ALACAKLI)     :

 

D.KONUSU                     :Borçtan Kurtulma  davasıdır.

 

OLAYLAR                       :

1-Davalı (alacaklı) Müvekkilim aleyhinde ………İcra Dairesinin …….Esas sayılı dosyası ile icra takibinde bulunmuştur. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen müvekkilim süresinde icra dairesine başvuruda bulunarak imza inkarında bulunmuş ve bunun üzerine hakkındaki icra takibi durmuştur.

2-Davalı (alacaklı)……… İcra tetkik Merciine başvuruda bulunarak …….. esas sayılı dosya ile  itirazın geçici kaldırılması isteminde bulunmuş İcra Tetkik Mercii Hakimi’ de ehliyetsiz bilirkişilere yaptırdığı yetersiz bilirkişi incelemesi neticesinde bilirkişilerin inkar edilen imzanın müvekkile ait olduğunu belirtmesi üzerine …….. tarihli duruşmada müvekkilin yapmış olduğu itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verilmiştir.

3-Müvekkilim kesinlikle davalıya (alacaklıya)borçlu değildir. Çünkü;

 

 

4-İmza incelemelerinde ehliyetli bilirkişilerin bulunduğu kurumdan seçilecek bilirkişilere yaptırılacak yeni bir bilirkişi incelemesi sonucunda imzanın kesinlikle müvekkile ait olmadığı ortaya çıkacaktır.

5-Tetkik Mercii Hakiminin ……….. tarihli kararı kesin hüküm teşkil etmediğinden ve takip konusu senetteki imza müvekkile ait olmadığından iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.69.mad.H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :…….İcra dairesinin …… esas sayılı dosyası,………İcra tetkik Merciinin ……..Esas sayılı dosyası,bilirkişi incelemesi …………ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Takip konusu ……… tarihli senet altındaki imzanın müvekkile ait olmadığının ve dolayısıyla müvekkilimin davalıya borçlu olmadığının tespitine,

2-Davalının % 40 tan aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesine;

3-Masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ                .:

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...