BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ YENİ BİR BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEBİ

Mağdur-Fail Arabuluculuğunun (Uzlaştırmasının) Sunduğu Faydalar

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ YENİ BİR BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                      :…………/………….. Esas
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :…./…./…….. tarihli Bilirkişi raporuna karşı itirazımızın kabulü ile yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Mahkemenizde görülmekte olan ……. Esas sayı nolu dava konusunun bilirkişi marifetiyle incelenmesine ara karar verilmiştir. Bilirkişi Raporunu …./…./20.. tarihinde mahkemeye vermiştir.
  2. Yukarıda bilgileri verilen mahkemeniz dosyasında alınan bilirkişi raporu, usul ve yasaya aykırı olduğundan itiraz etmek gerekmiştir. Zira, bilirkişi tarafından incelenen dava konusu ……. konusunda yeterli ve doyurucu gerekçeler ortaya konmadan eser niteliğinde kabul edilmiştir. Oysa bir ürünün eser niteliğinde olduğunun kabul edilebilmesi için varlığı gerekli Subjektif ve Objektif şartın dava konusu ürün bakımından varlığının somut göstergelerle açıklanması zorunludur. Sayın bilirkişiye ait, hiçbir somut veriye dayanmayan rapordaki değerlendirmelere itibar edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
  3. Dava konusu ……’nin eser olarak kabul edilebilmesi için davacının hususiyetini taşıması gerekir. Oysa dava konusu ……… davacının hususiyetini taşıdığını söylemek mümkün değildir. Levha sıradan bir levha olup, ayırdedici bir unsuru bulunamamaktadır. Buna rağmen Sayın Bilirkişinin FSEK kapsamında Eser nitelendirmesinde bulunması hatalıdır.
  4. Sayın bilirkişi tarafından orta kalite olduğu kabul edilen ve pek tercih edilmeyen kağıt ve kalemlerin kullanıldığı tespit edilen dava konusu ……. buna rağmen …………… TL civarında değer biçilmesi de hakkaniyete uygun değildir. Rapora bu yönden de itiraz etmek gerekmiştir.
  5. Mahkemece yeniden başka bir bilirkişi atanarak inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Bu talebimize ilişkin her türlü harç ve masrafı bilahare mahkeme veznesine yatıracağımızı bildiriyoruz.

TALEP SONUCU                : Yukarıda açıklanan sebeplerle, …./…./…….. tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızın kabulü ile, itirazlarımız doğrultusunda yeniden atanacak konusunda uzman bir bilirkişiden alınacak usule uygun yeni bir rapora istinaden hüküm kurulmasını bilvekale saygıyla talep ederim.

Davalı Vekili

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat