BİLİRKİŞİ RAPORUNA BEYAN DİLEKÇESİNE KARŞI BEYAN – İKRAH İDDİASINA DAYALI İSTİRDAT DAVASI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BİLİRKİŞİ RAPORUNA BEYAN DİLEKÇESİNE KARŞI BEYAN – İKRAH İDDİASINA DAYALI İSTİRDAT DAVASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

BEYANLARINI SUNAN (DAVALI)                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Davacı vekilinin …/…/…… tarihli duruşmada bilirkişi raporuna karşı sunduğu beyan dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacı taraf, müvekkil tarafından keşide edilen ihtarname üzerine icra tehdidi ile karşı karşıya kaldığı için ödeme yaptığını iddia etmektedir. Böyle bir iddia yasaların alacaklıya tanıdığı hak ve imkanları yok saymaktan başka bir şeyle ifade edilemez. Borçluya borcunu bildiren ve ödemesi için süre tanıyan ihtarnamenin tehdit içerdiğini söylemek, Borçlar Kanununu ve İcra İflas Kanununu kabul etmemek, yasaları görmezden gelmek demektir.
  2. Türk Borçlar Kanununun 38. maddesi tehdidin kapsamını belirlemiştir. Buna göre “Bir hakkın veya kanundan doğan bir yetkinin kullanılacağı korkutmasıyla sözleşme yapıldığında, bu hakkı veya yetkiyi kullanacağını açıklayanın, diğer tarafın zor durumda kalmasından aşırı bir menfaat sağlamış olması hâlinde, korkutmanın varlığı kabul edilir.” Anılan maddeden açıkça anlaşılacağı üzere tehdidin söz konusu olması için bir akdin yapılması şarttır. Yani tehdit bir sözleşmeyi imzalatmak için yapılmalıdır.
  3. Oysa davamızda ihtilaf konusu bir sözleşmenin yapılmasına yönelik baskı v.s. değildir. Bilakis davacının hür iradesiyle imzaladığı garanti sözleşmesine istinaden yapılan yasal işlemler söz konusudur. Ayrıca, davacı daha önceki dilekçelerimizde de bahsettiğimiz …/…/…… tarihli belgeyle borcunu ikrar ederek, ödeme yönünde taahhütte bulunmuştur. Olayımızda ne tehdit ne müzayaka söz konusudur. Yasanın verdiği haklar kullanılarak borcun tamamından müşterek ve müteselsil sorumlu olan garantöre ihtarname keşide edilerek icra takibine geçilmiştir.
  4. Bir başka husus; ……………… İcra Müdürlüğünün …./…. E. sayılı dosyasıyla senet kefili ……………… hakkında açılan icra takibi …./…/…… tarihinde kesinleşmiş olmasına rağmen ne hacze gidilmiş, ne de başka bir işlem yapılmıştır. Bu durum davacının ödediği meblağı asıl borçlu ……………..’den tahsil ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Anılan dosyanın incelenmesi davamıza ışık tutacaktır.

NETİCE VE TALEP            :  Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle davacının haksız ve mesnetsiz iddialarının reddiyle usul ve yasaya uygun bilirkişi raporu doğrultusunda davanın reddine karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

 

Davalı Vekili
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat