BİLİRKİŞİ BEYAN DİLEKÇESİNE KARŞI BEYANLARIN SUNULMASI DİLEKÇESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BİLİRKİŞİ BEYAN DİLEKÇESİNE KARŞI BEYANLARIN SUNULMASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

BEYANLARINI SUNAN (DAVALI)                             : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Davacı vekilinin …/…/…. tarihli duruşmada bilirkişi raporuna karşı sunduğu beyan dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır
AÇIKLAMALAR                :

 

1- Davacı taraf, müvekkil Banka tarafından keşide edilen ihtarname üzerine icra tehdidi ile karşı karşıya kaldığı için ödeme yaptığını iddia etmektedir. Böyle bir iddia yasaların alacaklıya tanıdığı hak ve imkânları yok saymaktan başka bir şeyle ifade edilemez. Borçluya borcunu bildiren ve ödemesi için süre tanıyan ihtarnamenin tehdit içerdiğini söylemek, Borçlar Kanununu ve İcra İflas Kanununu kabul etmemek, yasaları görmezden gelmek demektir.

2- Borçlar Kanununun 30. maddesi tehdidin kapsamını belirlemiştir. Buna göre “Bir hakkın veya kanuni salahiyetin isteneceği ve kullanılacağı tehdidi ile müzayakaya düçar olan kimsenin yaptığı akit, tehdit eden için fahiş menfaatler temin etmiyorsa; bu tehdit, ikrahı muteber olunamaz”. Anılan maddeden açıkça anlaşılacağı üzere tehdidin söz konusu olması için bir akdin yapılması şarttır. Yani tehdit bir sözleşmeyi imzalatmak için yapılmalıdır.

3- Oysa davamızda ihtilaf konusu bir sözleşmenin yapılmasına yönelik baskı v.s. değildir. Bilakis davacının hür iradesiyle imzaladığı garanti sözleşmesine istinaden yapılan yasal işlemler söz konusudur. Ayrıca, davacı daha önceki dilekçelerimizde de bahsettiğimiz …/…/….. ve …/…/…. tarihli belgelerle borcunu ikrar ederek, ödeme yönünde taahhütte bulunmuştur. Olayımızda ne tehdit ne müzayaka söz konusudur. Yasanın verdiği haklar kullanılarak borcun tamamından müşterek ve müteselsil sorumlu olan garantöre ihtarname keşide edilerek icra takibine geçilmiştir.

4- Sayın Mahkemeniz …/…/…. tarihli oturumda 5 no.lu ara kararında bilirkişi raporunda sözü edilen evrakın gönderilmesi için müvekkil Bankaya müzekkere yazılmasına karar vermiştir. Oysa …/…/…. tarihli dilekçemiz ile dava dışı-asıl borçlu İ. B.’ye Bankamızca verilen kredi kartlarının limitleri ve limit artırım tarihleri ile tutarları ayrıntılı olarak bildirilmiştir. Kısacası bilirkişinin rapor için gerekli gördüğü ve tamamlanmasını istediği hususlar ikmal edildiğinden tekrar müvekkil Banka Şubesine yazı yazılmasına gerek olmadığı düşüncesindeyiz.

5- Bir başka husus; ……………… İcra Müdürlüğünün …./…. E. sayılı dosyasıyla görülmekte olan takipte, senet kefilleri……………… ve ……………… hakkında …./…/…. tarihinde takip kesinleşmiş olmasına rağmen ne hacze gidilmiş ne de başka bir işlem yapılmıştır. Bu durum davacının ödediği meblağı kredi borçlusu ………….’den tahsil ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Anılan dosyanın incelenmesi davamıza ışık tutacaktır.

 

Davalı Vekili
Av.

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat