Bedelsiz Kalan Senedi Kullanma Suçu

Duruşmanın Gizli Yapılmasına İlişkin Dilekçe

Bedelsiz Kalan Senedi Kullanma Suçu

YARGITAY 23. Ceza Dairesi
Esas: 2015/6802
Karar: 2016/901

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Katılanın sanık ile akdetmiş olduğu 28/01/2006 tarihli satış sözleşmesi gereği sözleşme bedeli olan 52.000 TL’nin 30.000 TL’lik kısmı için sanığa kendisine ait aracı, 22.000 TL’lik kısmı için ise suça konu senedi verdiği, daha sonra taraflar arasındaki akdi ilişkinin sona ermesi sebebiyle tarafların birbirlerine edimlerini iade ettikleri, ancak sanığın katılana aracını iade ettiği halde senedi iade etmediği ve icra takibine koyduğu iddia ve kabul olunan olayda;

Sanığın senede konu borcun bahse konu satım ilişkisinden bağımsız bir borç ilişkisine dayandığı yönündeki savunması; katılanın, borcunu ödediğine dair yazılı delil ibraz edememesi ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 24.03.1989 gün ve 1988/1 Esas, 1989/2 Karar sayılı içtihadında, senedin bedelsiz kaldığı ya da anlaşmaya aykırı olarak kullanıldığının yazılı delille ispatlanmasının zorunlu olduğunun belirtilmiş olması karşısında, sanık hakkında atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden dosya kapsamına uygun olmayan gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 81/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 08.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat