Taahhüdü İhlal Suçunda Taksitle Ödeme Taahhüdünde Bulunmak

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Taahhüdü İhlal Suçunda Taksitle Ödeme Taahhüdünde Bulunmak

YARGITAY 19. Ceza Dairesi
ESAS: 2015/9563
KARAR: 2016/709

Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık …, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair, İcra Ceza Mahkemesinin 14/06/2013 tarihli ve … esas, … sayılı kararına yönelik sanık tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin, İcra Ceza Mahkemesinin 09/07/2013 tarihli ve…değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 13/01/2014 gün ve … sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27/01/2014 gün ve… sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, ödeme şartını ihlâl eylemi 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesinde, “111. madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlu, alacaklının şikayeti üzerine icra mahkemesi tarafından bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır” şeklindeki bir düzenleme ile yaptırım altına alınmış iken, 01.06.2005 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5358 Sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. maddesi ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesine “Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez” cümlesi eklenmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 29/09/2009 tarihli, …esas, …sayılı kararında da belirtildiği üzere, ilk taksitin ödenmemesi nedeniyle maddede öngörülen cezanın tamamının infazı halinde, yaptırım uygulama olanağı kalmadığından, diğer taksitlerin ödenmemesi ayrıca bir taahhüdü ihlal kabahatini oluşturmayacağından ilk taksidin ödenmemesi nedeniyle verilen hapsen tazyik kararının infaz edilip edilmediği araştırılarak ilk taksit ödememek suretiyle 3 aya kadar hapsen tazyikine ilişkin ilk hükmün infazı beklenerek borçlu, hapsen tazyik kararının yerine getirilmesinden sonra borcunu öderse ödenmeyen diğer taksit yönünden kalan süre kadar hapsen tazyik kararı verilmesi gerektiğinden; İcra Dairesinin …esas sayılı icra dosyasındaki 27/04/2012 ödeme taahhüdü nedeni ile sanık hakkında daha önce hükmolunan 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin İcra Ceza Mahkemesinin 07/03/2013 tarihli … esas, … sayılı kararındaki hapsen tazyik kararının infaz edilip edilmediği araştırılmadan verilen mahkûmiyet kararının itirazen kaldırılması gerekirken yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, İcra Ceza Mahkemesinin 09/07/2013 tarihli ve… değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, 21/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat