BAYİLİK VE ARİYET SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BAYİLİK VE ARİYET SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Ticari ikametgahı ………. olan ………. Petrolleri A.Ş. (bu anlaşmadan kısaca ………. diye anılacaktır) ile ticari ikametgahı ……….’da ………. sicil numarası ile kayıtlı bulunan ………. (bu anlaşmada kısaca “bayi” diye anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarla bir Bayilik Anlaşması akdedilmiştir. ………. ile bayi birlikte bahsedildiklerine “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- Satış Yeri

Taraflar, BAYİ’nin tasarrufundaki ………. Bucağı, ………. mevkiindeki kain ve Tapu Sicili’nde;

Pafta                   :

Ada                    :

Parsel                 :

Bağımsız Bölüm   :

sayıda kayıtlı gayrimenkulde kurulu ve toplam ……. m² (…………….) metrekare kapalı servis alanına sahip “… Servisi” (Bu anlaşmada kısaca “servis” diye anılacaktır.) münhasıran, ………. tarafından piyasaya “……………” marka ve amblemi ile satışa arz edilen madeni yağlar, sentetik yağlar, gresler ve diğer ürünlerin (Bu anlaşmada kısaca “ürün veya ürünler” diye anılacaktır.) kullanılması ve satılması hususunda aşağıdaki koşullarda anlaşmaya varmışlardır.

Servis terimi;

 1. a) Bayi’nin servis’i bir başka yere taşıması halinde taşınılan yerdeki servis,
 2. b) Bayi’nin ortaklarının yeni bir Yetkili Servis kurmaları halinde yeni yetkili servis ve/veya servisleri,
 3. c) Bayi’nin şubeler açması halinde yeni açılan şube servislerini de kapsamaktadır.

Taraflar, işbu anlaşma hükümlerinin bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte anılan yerler içinde geçerli olduğu hususunda karşılıklı mutabakata varmışlardır.

3- Satışlar

 1. a) Bayi, münhasıran ……….’den veya ……….’nin göstereceği yerden satın alacağı ürünler’i münhasıran servis’de kullanmayı, ürünler’in evsafını değiştirmeden satmayı, bulundurmayı ve teşhir etmeyi ve başka marka madeni yağları, sentetik yağları, gresleri ve diğer ürünleri satmamayı, bulundurmamayı ve teşhir etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
 2. b) Bayi, ürünler’in miktarında ve/veya niteliğinde gözle görülebilir herhangi bir noksan veya bozukluğu en geç teslim sırasında, ürünler’in niteliğinde gözle tespit edilemeyecek herhangi bir noksan veya bozukluğu ise tespit edildiği andan itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ……….’ye bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, anılan hususlara ilişkin ……….’den herhangi bir talepte bulunmamayı bayi kabul etmiştir. Bayi’nin işbu maddede açıklanan hususlara ilişkin ihbarı işbu maddede açıklanan süreler içinde olmak kaydıyla bayi ve ………. tarafından müştereken tutulacak bir tutanak ile tevsik ve tespit edilecektir. Ürünler’in niteliği ile ilgili bozuklukların laboratuarda tahlil ve tespit edilmesi için ihbar konusu üründen müştereken alınacak iki mühürlenmiş numunenin bir tutanak ile birlikte ……….’ye gönderilmesi gereklidir.
 3. c) Bayi’ye satışlar ……….’nin liste satış fiyatı üzerinden ve ………. tarafından belirlenen kredi, prim, vade gibi satış koşulları uyarınca yapılır. Bayi, bu satış koşullarının şartlar gerektirdikçe ………. tarafından tek yanlı her zaman değiştirilebileceğini peşinen kabul eder. ………., bayilerine uyguladığı cari satış koşulları ile ileride bu koşullarda yapacağı değişiklikleri yazılı olarak mümkün olan en kısa süre içinde bayi’ye bildirir ve yapılan bu yazılı bildirimler anlaşmanın eki ve ayrılmaz parçası haline gelir.
 4. d) Bayi’ye peşin bedelle satış yapılması esastır. Bayi’ye ………. tarafından uygun görülmesi sonucu kredili satış yapılması halinde; ……….’nin tayin ve tespit edeceği geri ödeme şart ve vadeleri uygulanacaktır.

Kredili satış yapılması halinde, bayi ile ………. arasında hesabı cari mevcut olacaktır. Hesaplar, ……….’nin muhasebe usul talimatına göre, bu hesabı cariye geçirilerek tasfiye edilir. ………. dilerse herhangi bir zamanda kredili satış ve hesabı cari usulüne yedi gün önceden bildirimde bulunmak sureti ile son vermek hakkını haizdir.

Bayi, ……….’nin gerekli gördüğü zamanlarda ………. ile en geç bir hafta içinde hesap mutabakatı yapmayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, ………. tarafından bildirilen miktar ve rakamları aynen kabul etmiş sayılacaktır. Bayi, ………. ile mutabık kalacağı faks numarasına ………. tarafından gönderilen cari hesap formlarının, kendisine yazılı olarak yapılmış bildirim sayılacağını ve bu formlarda yer alan bilgilerin (rakamların) kendisine yazılı olarak bildirilmiş sayılacağını şimdiden beyan ve kabul etmiştir.

 1. e) Bayi, ……….’den satın alacağı bilumum ürünler’i kendi nam ve hesabına satışa çıkaracağı cihetle, yürürlükte bulunan her türlü yasa ve ilgili mevzuata uyacak ve işbu ticari faaliyetinden kaynaklanabilecek her türlü yönetsel, hukuksal, mali ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır. Mevcut ürünler’in korunmasından münhasıran bayi sorumludur.

Bayi, ürünler’in kullanılması neticesinde bu ürünler’den ortaya çıkacak veya değiştirme nedeniyle bu ürünler’in yerini alacağı tüm atık motor, şanzıman ve diferansiyel yağlarını, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak toplamayı, muhafaza etmeyi ve tamamını ……….’ye veya ……….’nin göstereceği, Atık Yağların Yönetimi’nden sorumlu şahıs, şirket ya da kuruluşa bilabedel teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. f) Ürünler’in bayi’ye teslim şartları ………. tarafından belirlenecektir.
 2. g) Bayi, işbu anlaşma konusu ürünler’in marka ve logolarını, ……….’nin talimat ve tavsiyelerine uygun olarak servis’te bulunduracak ve teşhir edecektir. İşbu anlaşmanın herhangi bir nedenle sona ermesi veya feshedilmesi halinde; bayi, ……….’nin sahibi bulunduğu işbu anlaşma konusu marka ve logoları içeren tüm malzemeyi ……….’ye iade edecektir.
 3. h) Bayi, anlaşmadaki taahhütlerine uymaması veya aykırı davranması veya ödemelerini zamanında yapmaması halinde; ……….’nin ürün ikmalini durdurmak hakkını haiz olduğunu kabul eder.

4- Satın Alma Taahhüdü

BAYİ, işbu anlaşmanın imza tarihi başlangıç alınmak üzere, münhasıran ……….’den veya ……….’nin yazılı olarak göstereceği ikmal kaynaklarından mubayaa etmek kaydıyla, anlaşma süresince yılda asgari toplam-ton ürün satın almayı ve servis’te kullanmayı/satmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Bayi, yukarıda belirtilen satın alma taahhüdünü gerçekleştiremediği takdirde, eksik kalan miktar üzerinden ton başına ………. USD – (Amerikan Doları) cezai şartı, ödeme gününde uygulanmakta olan Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı olarak ……….’ye ödemeyi, anılan cezai şartı ve/veya ……….’den mubayaa edeceği ürün bedellerini ödemediği takdirde, ………. nezdinde bulunan banka teminat mektuplarından ve/veya ipoteklerinden söz konusu bedellerin tahsil edilmesine, ……….’nin cezai şart tutarını dilerse her anlaşma yılı sonunda, dilerse anlaşma süresi sonunda toplam olarak talep etmesine muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

5- Alat ve Vasıtalar

 1. a) ………. tarafından yatırım desteği olarak ve münhasıran servis’de kullanılmak üzere BAYİ’ye verilen, işbu anlaşmanın ekinde (Ek:l) yer alan listede belirtilen teçhizat, alet ve edevat (Bundan sonra “ekipman” diye anılacaktır.) ile daha sonra gerekli görülmesi veya ihtiyaç duyulması halinde ………. tarafından iare edilecek ekipman, servis’de münhasıran ürünler’in satılmasında kullanılacaktır.
 2. b) Bayi, kendisine teslim edilen işbu ekipman için teslim anında ……….’ye derhal iare senedi verecektir. Bu iare senetlerine yapıştırılacak olan damga pulu bedelleri bayi’ye aittir. Anılan iare senetlerinin içeriği işbu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Bayi, herhangi bir sebeple kendisine yöneltilebilecek tedbir, haciz gibi ekipman üzerinde üçüncü şahıslarca bulunulacak tasarruflarda, kendi teçhizatı dışında ……….’den iareten aldığı ekipman’ın ……….’ye ait olduğunun bilinci içerisinde bunların korunması için her türlü tedbiri alacaktır.

 1. c) ………., dilediği zamanlarda bayi’ye listeler göndererek bayi nezdindeki ekipman’ın mevcudiyetinin bildirilmesini isteyebilir. ………. tarafından gönderilen yazılı talep üzerine en geç 15 (onbeş) gün içinde bayi cevap vermediği takdirde, yazıda belirtilen ekipman’ın yerinde ve her bakımdan çalışmaya ve kullanmaya elverişli bir durumda olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

Bayi, işbu anlaşmanın süresi sonunda veya süresinin dolmasından önce herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, kendisine iareten verilen ekipman’ı eksiksiz, kullanılır ve sağlam bir şekilde derhal ……….’ye iade ve teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. d) ……….’nin bayi’ye iareten verdiği ekipman, gerek bayi gerekse personeli veya üçüncü kişilerin ihmal, dikkatsizlik veya kusuru ile hasara uğradığı veya tamamen yok olduğu takdirde, bu zarar ve ziyandan bayi sorumlu olacaktır. Bayi, tespit edilecek hasar ve mal bedelini ……….’ye ödemekle yükümlüdür. Bu bedel, hasara uğrayan veya zayi olan malzemenin olay tarihindeki rayiç ikame bedelidir.

6- Arıza ve Bakım

Servis’de mevcut ve gerektiğinde sonradan verilen ekipman’ın korunması, bakım ve tutumu ile bunlardan kaynaklanan tüm masraflardan münhasıran bayi sorumludur. Ekipman’a vaki olabilecek her türlü arıza ve aksaklıklar derhal ve zamanında bayi tarafından giderilecektir. Arıza ve bakım nedeniyle yapılacak her türlü parça, işçilik ve sair ‘masraflar bayi’ye aittir. Bayi’nin hu nedenle ……….’ye rücu hakkı yoktur, anılan hususlara bayi tarafından uyutmamasından doğacak her türlü hukuksal ve cezai sorumluluk bayi’ye ait olacaktır.

7- Süre

İşbu anlaşmanın süresi, imzalandığı tarihten itibaren ….. yıldır.

8- Teminat

İşbu Bayilik Anlaşmasından doğan borç, cezai şart, kar mahrumiyeti ve sair her türlü borç ve taahhüdünün garantisini teşkil etmek üzere, bayi aşağıda yazılı iki teminat çeşidinden birini ……….’ye temin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Buna göre bayi,

 1. a) – ……….’nin kabul edeceği bir veya birkaç bankaya ait,

–    ……….’nin kabul edeceği metne uygun olmak üzere,

–    ………. USD (……………………..Amerikan Doları) tutarında,

–    Her türlü masrafı kendisi tarafından karşılanmak üzere,

süresiz banka teminat mektubu veya mektuplarını ……….’ye vermeyi veya

 1. b) İşbu Anlaşmadan doğan borç, cezai şart, kar mahrumiyeti ile sair her türlü borç ve taahhüdünün garantisini teşkil etmek ve her türlü masrafı uhdesinde kalmak üzere bayi, …… İli, …… İlçesi, …… Mahallesi, …………. mevkiinde kain ve Tapu Sicili’nde …. Pafta, … Ada, … Parsel sayıda kayıtlı…..metrekare mesahalı taşınmaz üzerinde ………. lehine ………. TL (……….Türk Lirası) tutarında, birinci derece ve birinci sırada ipotek tesis etmeyi,

kabul ve taahhüt etmiştir.

Bayi, gerek işbu madde nedeniyle doğan harç ve komisyonları, gerekse işbu anlaşma nedeniyle doğan Damga Vergisi veya sair mali yükümlülükleri ödemeyi kabul etmiştir.

9- Devir Hakkı

………., işbu anlaşmayı bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte kendi sermaye iştiraki olan kuruluş, firma ve şirketler ile ortak girişim (Joint Venture) veya sair şekilde ortaklık tesis edeceği firma veya ortaklıklar ile ……….’de hissesi bulunan ortaklara devretmek hakkını haizdir.

Bayi, işbu anlaşmayı ……….’nin yazılı onayını almadığı takdirde üçüncü kişi, firma veya ortaklıklar ile şirketlere devredemez.

Bayi, ticari unvanında ve/veya işbu anlaşmanın imzası tarihindeki ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişiklikleri, ……….’ye yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Gerçek kişi olan bayi’nin; iflas, konkordato, vefat, ya da hukuki işlem ehliyetinin kısıtlanması, Tüzel kişi olan bayi’nin; iflas, konkordato ya da şirket varlıkları üzerine tedbir vaz’ı gibi ticari faaliyete devamını engelleyen ya da kısıtlayan hallerin varlığı ile bayilik yapamayacak hale gelmesi durumunda, ………. işbu anlaşmayı fesli etmek veya bayi’nin halefleri ya da varisleri ile bayilik ilişkisini sürdürüp sürdürmemekte muhtardır.

10- Anlaşma Hükümlerinin İhlali ve Fesih Hakkı

I- BAYİ, işbu anlaşmanın ve/veya eki protokol veya anlaşmaların herhangi bir hükmünü kısmen veya tamamen ihlal ettiği veya ürün bedelleri ve/veya borcunu ödemediği takdirde, ……….’nin işbu Bayilik Anlaşmasını veya eklerini derhal feshetmek hakkı saklı kalmak üzere, bayi;

 1. a) Mubayaa ettiği ÜRÜN bedellerinden dolayı ……….’ye borcunun olması durumunda ÜRÜN’ü teslim aldığı tarihten itibaren başlamak ve bedellerinin ödendiği tarihe kadar devam etmek şartıyla ödeme tarihinde Akbank T.A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve İş Bankası A.Ş.’nin l ay vadeli ticari krediler için uygulamakta oldukları kredi faizi ortalamasına 30 (otuz) puan ilave edilmesiyle bulunacak faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte ÜRÜN bedellerini ……….’ye ödemeyi,
 2. b) ……….’ye, ……….’nin işbu anlaşmadan kaynaklanan tüm hakları saklı kalmak kaydıyla fesih tarihinde USD ………. (………. Amerikan Doları) tutarında cezai şartı, ……….’nin 3. maddedeki hakkına halel gelmemek kaydı ile, ifa tarihinde uygulanmakta olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı olarak ……….’ye ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

II- Bayi, ……….’nin işbu maddede yazılı olduğu üzere fesih hakkını kullanması halinde, ……….’nin yukarıdaki 1. fıkrada yazılı hakları saklı kalmak üzere;

 1. a) ……….’nin fesih sebebiyle maraz kalacağı bilcümle zarar ve ziyanı karşılamayı,
 2. b) Kendisine iareten verilen ekipman’ı eksiksiz, kullanılır ve sağlam bir şekilde derhal ……….’ye iade ve teslim etmeyi,
 3. c) …………. marka ve logolarını servis’ten kaldırmayı, servis’in ………….. bayi olduğu kanısını uyandıracak marka, logo veya renkleri kullanmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

11- Fesih

Bayi’nin anlaşma hükümlerine aykırı davranması veya anlaşmadaki taahhütlerine uymaması halinde, ………. işbu anlaşmayı herhangi bir tazminat ödemeden feshi ihbarda bulunarak derhal feshetmek hakkını haizdir.

………. ayrıca, herhangi bir neden ileri sürmeksizin 2 (iki) ay önceden bildirmek sureti ile işbu anlaşmayı herhangi bir zamanda feshetmek hakkını haizdir.

12- Mücbir Sebepler

Aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla ………., işbu anlaşma ahkamını tamamen veya kısmen yerine getiremediği taktirde mes’ul ve zamin olmayacaktır.

 1. a) Herhangi bir makamın emir ve talebi dolayısıyla veya harp, muhasemat. dâhili kargaşalık, düşman harekatı, sabotaj, grev, lokavt, işçi veya memur ihtilafları, yangın da dâhil her türlü tabii ve semai aletlerden dolayı veya akreditif açılmaması, döviz tahsisi yapılmaması gibi hükümetçe konacak bilcümle tahdidat ile kendi ihtiyarında olmayan sair sebeplerden dolayı stok, istihsal, imal, sevk, nakil, ithal ve tevziden kısmen veya tamamen mahrum kalması,
 2. b) Herhangi bir sebeple müşterilerinin bütün ihtiyaçlarını karşılamak imkânının bulunmadığı bir zamanda, elde mevcut stokları kendi takdir edeceği ihtiyaç derecelerine göre müşterilerine tevzi eylemesi,
 3. c) Kanunen veya teamülen mücbir sebep sayılan diğer bilcümle hallerin hadis olması.

13- Kayıtlar

İşbu anlaşmadan kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle bayi’nin ……….’deki borç ve alacağının miktarı ……….’nin defter ve bilgisayar kayıtlarına göre taayyün edecektir. Bu bakımdan ……….’nin defter ve bilgisayar kayıtlarının kesin kanıt oluşturduğunu bayi şimdiden kabul etmiştir.

14- İkmal

Bayi, ……….’nin yasada yazılı mücbir sebeplerle hammadde veya katık temininde karşılaşabileceği zorluklar nedeniyle, imalatta veya ithalatta vuku bulacak kısıtlamalarda ikmali tamamen durdurabileceğine, işbu anlaşmanın imzası tarihinde tamamen muttali bulunmaktadır. Dolayısıyla bayi, anlaşmadan bahisle kendisine eksik ikmal yapıldığı veya hiç yapılmadığı gerekçesiyle, ……….’den hiçbir talepte bulunmamayı ve kendi müşterileri ile yapacağı anlaşmalarda bu esası dikkate almayı kabul ve taahhüt etmiştir.

15- İş Ahlakı İlkeleri

Bayi, işbu anlaşma konusu faaliyetlerinde, en az ……….’nin “İş Ahlakı İlkeleri” kadar sıkı bir iş ahlakı politikası oluşturmayı, bu anlaşma çerçevesindeki faaliyetlerinde ……….’nin ekteki “İş Ahlakı İlkeler’inde yer alan beklentilere tam anlamıyla uymayı ve bu ilkelerin herhangi bir şekilde ihlal edildiğine dair bir kanaate vardığı veya kendisine bu konuda bilgi ulaştığı takdirde derhal ……….’yi haberdar etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

16- İhtilafların Halli

Taraflar, işbu anlaşmanın yorumundan ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde yetkili yargı mercilerinin ……….. Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

17- Tebligat

Taraflar, işbu anlaşmada yer alan adreslerinin tebligata açık adresleri okluğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelecek değişikliklerin ……. gün zarfında Taraflara yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların Tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

İşbu anlaşma ../../…. tarihinde, Tarafların yetkili temsilcileri tarafından tek nüsha olarak imzalanmıştır.

………. Bayi                                                  ……….. Petrolleri A.Ş.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat