BAYİLİK SÖZLEŞMESİ – LPG DAĞITIM

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ – LPG DAĞITIM

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

                                             (LPG DAĞITIM )

TARAFLAR :

İş bu Tüplü LPG bayilik anlaşması; Ticari ikametgahı İstanbul, … (Bundan böyle kısaca … diye anılacaktır. ile … adresinde mukim … (bundan böyle kısaca BAYİ diye anılacaktır.) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarla akdedilmiştir.

ANLAŞMANIN KONUSU :

İşbu anlaşma; … (şirket) …’in, Tüplü LPG bayiliğini BAYİ’ye vermesi, … (şirket) …’in “Marka adı”,”Marka Adı” markasını, işaret ve rengini taşıyan kaplarda satışa sunulan ve bu anlaşmada kısaca “Tüplü LPG diye anılan Tüplü Likit Petrol Gazının, yetkili makam ve mercilerce çıkarılmış ve çıkarılacak kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere uymak şartı ile BAYİ tarafından işbu anlaşmada belirlenen …adresindeki mahalde tanıtılması, tüketiciye satılması, bununla ilgili servis hizmetlerinin yapılması ve Tüplü LPG ‘nin kullanılması için gerekli her türlü malzeme, teçhizat ve emtianın satışı ve dağıtımı şartlarını içermektedir.

GENEL ŞARTLAR :

MADDE 1 – …(şirket)…, Tüplü LPG bayiliğini, BAYİ’ ye vermeyi kabul etmiştir. Bayi, sadece …(şirket)… ‘in tescilli markası ve unvanı ile rengini taşıyan standartlara uygun LPG tüplerini işyerinde etkin olarak dağıtmayı, satmayı ve pazarlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. İşbu anlaşma ile BAYİ ‘ ye tekel hakkı tanınmamış olduğundan …(şirket)…, dilediklerine mallarını satmakta ve sattırmakta, dilediği yerde bayilik vermekte serbesttir. …(şirket)…, Bayi’ nin ticari faaliyet alanı dahilinde de olsa haklı gerekçelerle dilediği her müşteriyi re’sen abone kaydedebilir, o aboneye tüp ve emtia satışı yapabilir. Bu takdirde BAYİ, herhangi bir hak iddia edemeyeceği gibi, …(şirket)… bu aboneyi ikmal etmesini talep ettiği takdirde, BAYİ bunu yapmakla mükelleftir.

Taraflar, işbu anlaşma hükümlerinin bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte, BAYİ’ nin işyerini … (şirket) …’in yazılı rızası / oluru ile başka yere taşıması halinde taşınan yerdeki işyeri için de geçerli olduğu, BAYİ ‘nin …(şirket)…’in yazılı rızası / oluru ile başka şubeler açması halinde yeni açılan şube işyerleri için de geçerli olduğu hususunda karşılıklı mutabakata varmışlardır.

MADDE 2 – BAYİ, bu anlaşma konusu tüplü LPG ‘yi yalnızca …(şirket)…’den satın almayı ve fakat bir başka firma tarafından üretilen, dağıtılan, herhangi bir tüplü LPG ‘yi sözü geçen işyerinde asla bulundurmamayı ve satmamayı ; ayrıca işyerinde ve müştemilatında yalnızca yukarıda tanımlanan …(şirket)…’e ait tüplü LPG ‘nin tanıtımına yarayan reklam ve sair tanıtıcı malzemelere yer vermeyi ve fakat bir başka firma tarafından üretilen, dağıtılan herhangi bir tüplü LPG’ nin tanıtımına yarayan hiçbir reklam ve tanıtım malzemesini bulundurmamayı kabul ve taahhüt eder.

…(şirket)…, dağıtımını yaptığı tüplü LPG ‘den hangi cins ve ölçülerden olanlarını BAYİ ‘nin satacağını; BAYİ ‘ye reklam ve tanıtım malzemeleri verip vermeyeceğini, verecek ise ne zaman, ne miktar ve sayıda, ne tür ve boyutlarda, hangi koşullara bağlı olarak ve hangi bedel karşılığında vereceğini, bunların işyerinin nerelerinde bulundurulacağını, nasıl ve ne suretle kullanılacağını tek başına ve serbestçe kararlaştırır. Bayi …(şirket)…’in konulardaki seçim, karar ve uygulamalarına hiçbir itirazda bulunamaz. Bu madde hükmü, …(şirket)…’ in Bayi ‘ye herhangi bir reklam veya tanıtım malzemesi vermeyi şimdiden kabul ettiği yada buna mecbur kılındığı anlamına gelmez ve …(şirket)…’in bu malzemelerden hiç vermemesi sözleşmeye aykırılık sayılmaz.

Ayrıca … (şirket) … anlaşma süresinin bitiminden önce ve nedeni ne olursa olsun herhangi bir suretle sözü geçen ışıklı tabela, pano veya logoları hiçbir merasim gerekmeksizin, bizzat ve doğrudan yerlerinden söküp geri almak hakkına haizdir.

MADDE 3 – a) BAYİ, … (şirket) …’in önceden yazılı onayını almadan, işbu anlaşmayı ve onun ve oluşmuşsa eklerinin kapsam ve uygulanması nedeniyle doğmuş ya da doğacak olan herhangi bir hak veya yükümlülüğünü (alacak ya da borcunu) veya işyerini tamamen ya da kısmen üçüncü bir kişiye devir ve temlik etmemeyi, satmamayı, kiralamamayı, rehin veya ipotek etmemeyi ve sair bir surette teminat olarak göstermemeyi yahut bu sonuçlardan birini yaratacak şekilde (yanına veya şirketine yeni ortak alma, ortaklıktan çıkma – çıkarılma, sermaye vaz’ı, dönüşüm, birleşme vb. işlemler dahil) herhangi bir fiili ve hukuki tasarrufta bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Ancak …(şirket)…, işbu anlaşmadan doğan hak ve yükümlülüklerini, BAYİ’ nin izni olmaksızın üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.

b) BAYİ ‘nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına mani olacak sebeplerin zuhurunda mirasçıları veya diğer yakınları ile anlaşmayı devam ettirip ettirmemekte …(şirket)… serbesttir.

MADDE 4 – a) BAYİ, … (şirket) …’in tüplü LPG’ sinin satışını, dağıtımını ve pazarlamasını yaptığı işyerleri ve depolarının yerlerini, adreslerini ve yine …(şirket)… ‘in tüplü LPG’ sinin satışını, dağıtımını ve pazarlamasını yaptığı, aboneler nezdinde bilinen telefon numara veya numaralarını, mücbir sebepler haricinde … (şirket) …’in yazılı izni olmaksızın değiştiremez ve üçüncü kişilere devredemez.

b) BAYİ, mücbir sebepler neticesinde veya … (şirket) …’ in yazılı izni ile değiştirebileceği, … (şirket) …’in tüplü LPG’ sinin satışını, dağıtımını ve pazarlamasını yaptığı işyerleri ve depolarının yerlerindeki, adreslerindeki ve yine … (şirket) …’ in tüplü LPG’ sinin satışını, dağıtımını ve pazarlamasını yaptığı, aboneler nezdinde bilinen telefon numara veya numaralarındaki değişiklikleri, en geç 1(bir) gün içerisinde … (şirket) …’e yazılı olarak bildirecektir.

MADDE 5 – a) BAYİ, …(şirket)…’in “marka”, “marka” markasını taşıyan çeşitli hacimde depozitolu LPG tüplerinden başka bir LPG kabını kullanamaz, bu tüplerden başka tüplerde LPG tevzii ve satışı yapamaz, tüplerini …(şirket)…’in tesislerinden başka bir dolum tesisinde veyahut dolum tesisi hüviyeti taşımayan yerlerde doldurtamaz, kendisi dolum yapamaz.

b) BAYİ, LPG depozitolu tüp ve diğer emtianın …(şirket)…’ de bulunmadığı veya yeteri kadar verilmediği ve benzeri gerekçelerle de başka firmaların gazını, gaz tüpü ve emtiasını satamaz, sattıramaz, aracılığı yapamaz.

MADDE 6 – BAYİ, işbu anlaşma süresince, kendisi ve eşi ve usul füru da dahil, işbu anlaşmada belirtilen işyerinde veya aynı ilçe sınırları içinde başka bir işyerinde başka bir LPG dağıtım şirketinin bayiliğini alamaz, faaliyette bulunamaz.

MADDE 7 – BAYİ, “marka”,”marka” …(şirket)…’in tescilli markaları olduklarını bu anlaşma ve oluşmuş ise ekleri nedeniyle işbu tescilli markalar ve onların kullandıkları tüp, ambalaj, etiket veya benzerleri üzerinde hiçbir hakkı doğmadığını ve bunlarda herhangi bir değişiklik yapmamayı, anılan markaların içerdiği isim, renk, biçim, desen, işaret ve diğer öğeleri, faturası, antetli kağıdı, iş mektubu, kartviziti ve benzeri matbu belgesi üzerinde dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir amaç ve surette kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8 – BAYİ, bu anlaşmanın uygulanmasında tamamen bağımsız ve anlaşmayla yüklendiği borçları ve ilgili mevzuatı ihlal etmemek şartı ile kendi namına serbestçe hareket etmek hakkını haiz bir tacirdir. BAYİ ‘nin , müşteri ve yardımcıları ile olabilecek muamele ve ihtilaflarda muhatap ve mesul şahıs münhasıran BAYİ ve temsilcileri olup, bu ihtilaf ve mesuliyete …(şirket)… muhatap değildir. Bu sebeplerle BAYİ’ nin akdedeceği hizmet, sigorta ve diğer anlaşmalardan ötürü …(şirket)… hiç kimseye karşı sorumlu değildir.

MADDE 9 – Harp, dahili kargaşalık, yolların kapanması, trafiğin kesilmesi veya aksaması, lokavt, grev veya grev ihtimali ve direnme, hükümetin emir veya tahditleri, hammadde veya her türlü emtia temin edememe gibi mücbir sebeplerden dolayı taahhütlerini yerine getiremeyen …(şirket)…’e herhangi bir sorumluluk yüklemez.

MADDE 10 – BAYİ, LPG ve bununla ilgili emtia ve malzemenin satış, tevzi ve kullanılmasında …(şirket)… tarafından uygulanan ve uygulanacak teknik şartlarla diğer usul, esas ve prensipler dairesinde çalışmayı kabul eder.

MADDE 11 – a) BAYİ, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı maddeler hakkında mevcut (Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası gibi) çıkmış veya çıkacak kanun, nizamname, talimatname, emir ve tebliğlere riayet ve bunların gerektiği tedbirleri almakla da mükelleftir. Riayetsizlik ve tedbirsizlikten ve bunun neticesi doğacak her türlü hasar, zarar – ziyan, tazminat ve sairden BAYİ sorumludur. Ve ayrıca BAYİ yukarıdaki hususlara riayet etmediği takdirde, …(şirket)… iş bu anlaşmayı tek taraflı olarak, tazminatsız ve herhangi bir merasime gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

b) Kanun ve mevzuata, teknik ve fenni şartlara, resmi mercilerin yayınlayıp ilan edeceği tebliğlere veya tamimlere, belirtilen şirket prensiplerine uymayan, dolayısıyla kendisinin veya yanında çalıştırdığı kimselerin ihmalinden veya fiili hareketlerinden meydana gelecek kazalarda her türlü zarar, ziyan maddi ve manevi tazminat ile cezai sorumluluklar, …(şirket)…’e rücu edilmemek üzere BAYİ’ ye aittir.

c) Bayi, Hükümet ve Belediye gibi resmi mercilerin ve rafinerilerin, LPG ve emtia ticareti, satışı, nakliyesi, dağıtımı ile servisi ve depolanması hakkında yayımladıkları ve yayımlayacakları kararname, yönetmelik, tamim, tebliğ ve kararlara aynen uymak zorundadır. BAYİ, aksine hareketten dolayı yetkili makamlara, …(şirket)…’e ve üçüncü şahıslara, bütün gerçek ve tüzel kişilere karşı sorumludur. Ayrıca aksine hareket edilmesi, …(şirket)…’e hiçbir ihtara gerek kalmaksızın bayilik anlaşmasını fesih hakkını verir.

MADDE 12 – TÜPLÜ LPG ‘nin motorlu vasıtalarda ve her türlü sair motorlarda muharrik kuvvet olarak doğrudan doğruya veya akaryakıta katılarak kullanılması veya kullandırılması yasaktır. BAYİ, LPG ‘ nı bu şekilde kullandığı veya kullandırdığı ve kullanımına muttali olduğu halde mani olmadığı takdirde, …(şirket)…’e kullanımının devam ettiği beher gün için 1.000.- USD (BinAmerikanDoları) cezai şart ödemeyi taahhüt eder. Bu durumda üçüncü şahıslara karşı verdiği verdiği zararlardan BAYİ sorumludur. …(şirket)… anlaşmayı bu şekilde ihlal eden BAYİ ‘nin anlaşmasını tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

MADDE 13 – a) BAYİ, ticari faaliyet alanı dahilinde …(şirket)…’e müracaat edip yazılı müsaade almak şartı ile, metni …(şirket)… ’ ce kabul edilecek bir tali bayilik veya satıcılık anlaşması yaparak tali bayi veya tali satıcılık ihdas edebilir, şube açabilir ancak, tali bayi veya tali satıcının …(şirket)…’in onay verdiği durumlar hariç tek bir BAYİ ile çalışması şarttır. …(şirket)…, tali bayilik veya satıcılık için verdiği müsaadeyi geri almakta veya tali bayi veya satıcıları bayi haline getirmekte serbest olup, BAYİ bu hususta …(şirket)…’den bir hak, alacak ve tazminat talep edemez.

 1. b) Tali bayilik veya şube açması için BAYİ nezdinde …(şirket)…’in yapacağı teşebbüs ve isteğe BAYİ uymakla mükelleftir ve tali bayilik anlaşmasının bir suretini …(şirket)…’e göndermeye mecburdur.

  c) Tali bayilerin fiil ve işlemlerinden dolayı BAYİ, …(şirket)…’e karşı sorumludur. …(şirket)…, faaliyetlerini beğenmediği tali bayinin değiştirilmesini istemekte serbesttir ve BAYİ, …(şirket)…’in bu talebini yerine getirmekle mükelleftir. Bu hallerde tali bayi herhangi bir hak, tazminat vesaire talebinde bulunamaz. Keza BAYİ, bu gibi talepleri gerek tali bayi adına, gerekse kendi açısından …(şirket)…’ e karşı dermeyan ve rücu edemez.

  Tali bayi yüzünden …(şirket)…üçüncü şahıslara bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalırsa, bu meblağın ödenmesinde BAYİ, tali bayi ile beraber …(şirket)…’ e karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaktır. BAYİ, tali bayilerle yazılı bir anlaşma yaparken bu hususları tali BAYİ’ ye kabul ettirmeyi taahhüt eder.

  MADDE 14 – a) BAYİ ‘ye bir depozito bedeli karşılığında verilecek çeşitli ölçülerde tüplerin (Tüp ifadesi tüp ve valfini birlikte ifade eder) mülkiyeti …(şirket)… ‘dedir. Tüplerin tamiri sadece …(şirket)… veya yetkili kılacağı şahıslar tarafından yapılır. Aksine hareketten doğacak her türlü sorumluluk tamamıyla BAYİ’ ye aittir.

  b) BAYİ ‘nin sadece …(şirket)…’den sağlayacağı ve mülkiyeti …(şirket)… ‘e ait tüplerin depozito bedelleri …(şirket)…tarafından veya resmi makamlarca tespit edilir. Tüplerin mülkiyeti …(şirket)…’ e ait olduğundan, bayi bunları hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü şahsa satamaz, içindeki gaz tüketimi süresince abonelerin yararlanması dışında, başka bir kimseye kullandıramaz, kiraya veremez, rehin ve işletme rehnine ve hacze konu edemez.

  MADDE 15 – BAYİ, …(şirket)…’den depozito faturası ile temin ettiği ve sattığı gazın tüketilmesi süresince kullanılmak ve boşaldığında iade edilmek üzere kullanılan tüpleri müşterilere teslim ederken tüplerin …(şirket)…’ e aidiyeti, hukuki durumu ile kullanma talimatını ihtiva eden “Depozito Makbuzu” düzenleyerek, müşteriye (Aboneye) imzalatarak, bir nüshasını …(şirket)…’in yazılı talebi halinde …(şirket)…’ın bu anlaşmada yazılı tebligat adresine gönderecek, bir nüshasını da kendi ticari belgeleri arasında muhafaza edecektir.

  MADDE 16 – Resmi mercilerce yapılacak bildirilere ve tebliğlere uygun olarak 10 kg veya daha fazla LPG ihtiva eden tüplerin tüketim yerine kadar götürülmesini ve cihazlara bağlanmasını bizzat BAYİ’ nin kendisi veya sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, yanında çalıştırdığı kimseler vasıtası ile yapar. BAYİ, tali bayi ve yanında çalıştırdığı personeli ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat ile belirlenmiş kurum ve/veya kuruluşlardan LPG kurs belgesi almak zorundadır. BAYİ LPG kurs belgesi olmayan personel çalıştıramaz, aksi takdirde tüm sorumluluk BAYİ ‘ye aittir.

  MADDE 17 – …(şirket)…, dolu tüpleri BAYİ ‘ye kendi dolum ve/veya depolama tesislerinde teslim eder. …(şirket)…’ in göstereceği dolum mahallinde dolu tüplerin BAYİ’ nin taşıma aracına fiilen teslimi ile mülkiyet ve hür türlü riziko BAYİ’ ye intikal etmiş olacaktır. Boş tüplerin …(şirket)…’ in göstereceği dolum mahalline getirilmesi sorumluluğu da BAYİ ‘ye aittir. …(şirket)… dolu tüplerin teslim yeri, şekli ve miktarını ve boş tüplerin teslim alınma yeri, şekli ve miktarını zaman zaman BAYİ’ ye sözlü veya yazılı olarak bildirmek suretiyle değiştirebilir. BAYİ bu hususlara karşı herhangi bir itirazda bulunmamayı ve bu hususlardan dolayı …(şirket)…’ e karşı herhangi bir talep ve iddiada bulunmamayı peşinen kabul eder.

…(şirket)…, tüp teslimatı sistemini, kendi dolum ve/veya depolama tesislerinden BAYİ ‘ye teslim şeklinden, dolu tüplerin BAYİ’ nin işyerine teslimi ve boş tüplerin BAYİ’ nin işyerinden alınıp dolum mahalline getirilmesi şeklinde çevirmekte serbest olup, BAYİ de buna uymakla mükelleftir.

Emtia satışlarında ise, teslimat yeri …(şirket)…’in deposu veya …(şirket)…’in belirleyeceği depodur. Bu, deponun tayininde …(şirket)… tamamıyla serbesttir. Depoda veya ambarda teslimden itibaren nakliye, hasar ve diğer hür türlü sorumluluk BAYİ’ ye aittir.

MADDE 18 – …(şirket)…, BAYİ ‘ nin sattığı tüplü LPG fiyatlarını azami satış fiyatı veya tavsiye edilen fiyat olarak tayin ve tespit etmeye her zaman yetkilidir. BAYİ, …(şirket)… tarafından belirlenen veya değiştirilen azami satış fiyatının üstünde satış yapamayacaktır.

MADDE 19 – a) BAYİ, bu anlaşmanın imzalanmasını takip eden en geç 30 gün içerisinde, bu anlaşma ve ekleri hükümlerine uygun davranmasının, anlaşmadaki taahhütlerinin teminatı, bir başka anlatımla anlaşma ve eklerindeki hükümlere aykırı davranması halinde …(şirket)…’in, hem bu anlaşmanın ilgili maddelerinde doğacağı kararlaştırılan cezai şart vb. hak ve alacaklarını, hem de LPG tüp ve emtia bedellerinden, boş tüp gibi malzemelerin ve emtiaların aynen iadesinden, yine …(şirket)…’in BAYİ’ nin işyeri için ödediği veya harcadığı reklam ve tanıtım katkı payı iadesinden ve sair hususlardan doğacak bilumum alacakları ile bunların cümlesinin işlemiş ve işleyecek gecikme faizlerine, dava-takip giderlerine, harçlara ve avukatlık ücretlerine ilişkin diğer fer’i alacakları toplamını tamamen tahsil edebilmesinin bir garantisi ve teminatı olarak … (yalnız … TL) Türk Lirası tutarında limit içi ve vadesiz banka teminat mektubu veya birinci derece birinci sırada muteber gayrimenkul ipoteğini vesair teminatını …(şirket)…’ e tevdi ya da …(şirket)… lehine usulünce tesis etmekle yükümlü olur. BAYİ ‘nin sözü geçen teminat türlerinden hangisini tevdi veya tesis edeceğine …(şirket)… tek başına ve serbestçe karar verir, BAYİ bu seçime karşı itirazda bulunamaz. Bundan başka …(şirket)…, bu anlaşma ve eklerinin uygulanması sürecinde, tüplü LPG fiyatları ve/veya BAYİ ‘nin faaliyet gösterdiği yerdeki tüplü LPG satış potansiyelindeki artışları ve diğer bazı faktörleri gözeterek, dilediği zaman aralıklarında, önceden verilmiş teminatlara ilaveten BAYİ’ den yeni ve munzam teminatlar vermesini isteyebilir. …(şirket)…’ in keza tek başına ve serbestçe kararlaştıracağı munzam teminatları kendisine yapılan bildirimi izleyen en geç 30 gün içerisinde …(şirket)…’ e tevdi veya onun lehine usulünce tesis etmekle yükümlü olur. …(şirket)…, dilerse, türü ve sebebi olursa olsun muaccel haldeki tüm alacaklarını ve onların fer’ilerini, bu hususta önceden ihtarda bulunması, herhangi bir merasim uygulaması veya Mahkeme’ den hüküm alması asla gerekmeksizin BAYİ ‘ nin teminat ya da teminatlarını paraya çevirerek tahsil ve böylece tahsil ettiği miktarı alacaklarına mahsup etmek hak ve yetkisini taşır.Ancak, bu hükmün varlığı, …(şirket)…’in BAYİ ‘ den olan alacaklarını alabilmek için öncelikle ve illa teminatın paraya çevrilmesi işlemine başlaması, onun sonuçlarını beklemesi gerektiği ve ondan sonra alacaklarının ödenmesi konusunda dava ya da takip açabileceği anlam ve neticesini doğurmaz; eş anlatımla …(şirket)…, herhangi bir teminatın paraya çevrilmesi muamelesine girişmeksizin dahi, doğmuş alacaklarının tahsili için anlaşma yürürlükte olsun ya da olmasın BAYİ aleyhine her zaman takip veya dava açabilir. BAYİ, …(şirket)…lehine daha önce vermiş olduğu her nev’i teminatın işbu anlaşma için de geçerli olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

b) BAYİ, işbu anlaşma uyarınca satın aldığı ürün bedellerini ve sair hukuki ilişkilerinden doğmuş veya doğacak borçlarını …(şirket)…’in belirlediği şekilde sözleşme, fatura, senet veya çeklerde gösterilen vadelerinde ve aksatmaksızın ödeyecektir. Ödememe, eksik veya geç ödeme hallerinde …(şirket)… işbu sözleşmeyi feshedip etmemekte serbesttir.

Her üç halde de …(şirket)…alacakları için aylık % … (6) oranında gecikme faizi talep etmeye, her türlü takipte bulunmaya ve verilmiş olan teminatları paraya çevirmeye yetkilidir. BAYİ, borçlar hakkında uygulanacak aylık % …(6) gecikme faiz haddinin ekonomik koşullar doğrultusunda …(şirket)… tarafından arttırılıp, eksiltilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

c) BAYİ, nakdi teminat ve depozitolar için herhangi bir şekilde faiz talebinde bulunamayacaktır.

d) BAYİ, alacak ve borç miktarlarının tespitinde …(şirket)…’ in kayıt ve defterlerinin muteber olacağını, münhasıran …(şirket)… kayıt ve defterlerinin delil olacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 20 – BAYİ, …(şirket)…’ ce bildirilen çalışma talimatı ile …(şirket)…’in kuruluşundan itibaren muhtelif tarihlerde sıra numarasıyla çıkarılan bütün tamim ve tebliğlerin kendisine verildiğini, bu anlaşmanın ayrılmaz bir cüzü olduğunu, bu nevi tamimlerle tebliğ edilecek satış şartlarını, satış fiyat ve tediye usullerini aynen kabul ettiğini ve edeceğini, bunlara harfiyen ve itirazsız riayete mecbur olduğunu ve abonelerle bu esaslar dahilinde ticari ve hizmet münasebetlerinde bulunacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 21 – a) BAYİ, mağazanın bir kısmını ve vitrinlerden birini, tek vitrinli ise vitrinin en az yarısını ve ayrıca mağaza içinde görülebilir bir kısmı …(şirket)… mamullerini teşhir etmeye sürekli olarak tahsis edecektir.

b) BAYİ, …(şirket)…’in vereceği veya tarif yahut tayin edeceği veya göstereceği amblemi veya bayilik tabelasını, yahut bunların birleşik şeklini bedelini ödemek veya bedeline iştirak etmek suretiyle …(şirket)…’den satın alıp mağazasına yahut …(şirket)…’ ce uygun görülecek yere asmayı ve teşhir etmeyi kabul etmiştir. BAYİ ‘nin mağazalarına, vasıtalarına ait her türlü vergi ve harçların ödenmesi BAYİ ‘nin sorumluluğundadır.

c) BAYİ, doğrudan doğruya yapmak istediği reklam şekli hakkında …(şirket)…’i haberdar etmek ve önceden yazılı muvafakatini almakla mükelleftir.

MADDE 22 – a) BAYİ, önceden belirtilmiş çalışma ve tevzi şartlarını yerine getirebilmesi ve abonelerini memnun edebilmesi için gerekli miktar ve evsafta vasıta ve personeli hazır bulundurmakla mükelleftir. BAYİ, personeline her sene …(şirket)…’in belirleyeceği şekil, renk, kumaştan asgari ikişer adet elbise yaptıracaktır. Vasıta ve personelin yetersizliği nedeniyle işin normal seyrini BAYİ’ nin sekteye uğratması, aksatması halinde …(şirket)… her nevi tedbiri almaya ve dilerse anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

b) BAYİ, kendisine ait işlerinde, işyerlerinde veya deposunda bulundurduğu veya naklettiği bayilik konusuna giren bilumum malzemeyi ve LPG tüplerini, bulundurduğu mahal itibariyle infilaka ve yangına, hırsızlığa, kötü niyet ve halk harekatına, sabotajlara karşı sigorta ettirecektir. İşbu sigorta poliçe teminatının kapsamı, hiçbir zaman mevcut olabilecek emtianın gerçek değeri tutarının altında olmayacaktır.

c) BAYİ, abonelerin makul bir süre ihtiyacını karşılayacak miktardaki dolu tüp stoğunu devamlı olarak bulundurmaya mecburdur.

d) BAYİ, kendisine …(şirket)…’ce teslim edilen tevzi cihazları ( her nevi tüp dahil) ve bilumum malzemeyi usulüne göre dikkatle muhafaza edecek, bu malzemenin …(şirket)…’ ce kontrolünü kolaylaştıracak ve ilk talebinde …(şirket)…’ e tam, sağlam ve noksansız olarak derhal ve aynen iade edecektir. Malzeme mukabilinde BAYİ ’ nin …(şirket)…’ e imzalayıp vereceği emanet senetleri ve Depozito Faturaları bu anlaşmanın ayrılmaz bir cüzüdür.

MADDE 23 – a) BAYİ, anlaşmanın her ne sebeple olursa olsun feshi üzerine 15 gün içinde elinde mevcut yahut müşterilerinde veya tali bayilerinde bulunan dolu ve boş depozitolu veya depozitosuz tüpleri herhangi bir ihtara mahkeme kararına, merasime gerek kalmaksızın derhal …(şirket)…’ e iade ve teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, BAYİ, kendisi tarafından her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyen tüplerin, sözleşme fesih tarihindeki imalat bedellerini, …(şirket)…’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

b) BAYİ, kendisine teslim edilen tüplerin iadesiyle depozito bedellerinin …(şirket)… ‘den istenilmesi halinde, iade edilen tüpün hasar derecesinin ve bu hasar için uygulanacak depozitodan tenzilat miktarının sadece …(şirket)… tarafından takdir edilmesini ve tespit edilecek hasar bedelinin depozito bedelinden tenzil edilmesini kabul etmiştir.

MADDE 24 – BAYİ, işbu anlaşmanın imza tarihinden başlamak üzere birinci yıl en az … ton LPG ‘yi …(şirket)…’ den satın almayı ve anlaşma süresince takip eden her yıl için satışlarını bir önceki yıla göre …  artırmayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 25 – BAYİ ‘nin, personeli , nakliyecisi veya ortakları gibi elemanlarına, …(şirket)… tarafından yapılan teslimat ve verilen talimatlar BAYİ ‘ye teslim ve tevdi hükmünde olup BAYİ’ yi bağlar.

MADDE 26 – BAYİ, tüplü LPG ürünlerinin gerek satış öncesi depolanmaların da, istiflenmelerinde ve korunmalarında, gerekse müşterilere satılmalarında özen, disiplin, temizlik ve titizlik ilkeleri ile insan sağlığının, çevrenin ve tüketicinin korunmasına ilişkin yasal tüm kurallara tamamen uymayı, aboneler aramayı, ürünlerin sürümünü arttırmayı, satışları artırıcı çabalarda bulunmayı ve satış düşürücü her eylemden sakınmayı, bu hususlara personelinin dahi uymalarını sağlamayı kabul ve taahhüt eder. BAYİ, …(şirket)…’in yetkili elemanlarının, satışları artırma ve sağlık emniyet, çevre yönünden yapacakları mesleki tavsiyelere uyacağını kabul eder.

MADDE 27 – …(şirket)…, yetkili elemanları vasıtası ile, BAYİ’ nin …(şirket)…’den aldığı LPG ve her türlü mala ve emtiaya müteallik muamele ve kayıtlarını, mağaza ve depolarını her zaman kontrol ettirebilir. BAYİ, bunları …(şirket)… yetkili elemanlarına göstermek ve gerekli izahatı vermekle mükelleftir.

MADDE 28 – a) …(şirket)…, bu anlaşmaya ve onun ekleriyle BAYİ’ ye yüklenen borçların veya taahhütlerin birinin ihlali halinde bayilik anlaşmasını tek taraflı olarak feshedebilir ve BAYİ ‘den temerrüdünün gerektirdiği müeyyidelerin uygulanmasını isteyebilir.

…(şirket)…’ in bu anlaşmada yazılı ihtarsız fesih hakları ile anlaşmayı feshetmeksizin diğer müeyyideleri uygulama hakları saklıdır.

b) …(şirket)…, BAYİ ‘nin yetersizliğine kanaat getirdiği takdirde hiçbir ihtar ve ihbara hacet kalmaksızın tek taraflı olarak akdi feshetme ve bu suretle anlaşmadan doğan tüm hak ve alacaklarını talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 29 – BAYİ; bu anlaşmayı imzalamış olmasına rağmen gerek tek yanlı olarak onu ve eklerini uygulamaya yanaşmaması yahut onun uygulanmasından vazgeçmesi, gerek bu anlaşmada ve onun ekleri kabul edilmiş olan tüm belge ve bağıtlarda yer alan hükümlerden herhangi birine aykırı davranması ve gerekse o hükümlerde belirlenmiş yükümlülüklerinden herhangi birisini zamanında yerine getirmemesi halinde; …(şirket)…’in önceden kendisine uyarıda bulunması, ihtar göndermesi, önel tanıması, Mahkemeden hüküm alması veya başkaca bir merasim uygulaması asla gerekmeksizin; hem işbu anlaşmayı tek yanlı olarak feshetmekte (bozmakta) serbest ve yetkili olacağını; hem (taraflar ticari işletme sahibi ve tacir oldukları, işbu sözleşme ile aralarında kurulmuş bu ilişki de ticari nitelikte bulunduğu için tenkisini hiçbir zaman ve surette isteyemiyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ettiği) …100.000… (yalnız …Yüz bin amerikan doları…) ABD Dolarının fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilmiş döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak olan karşılığı tutarındaki Türk Lirasını cezai şart olarak …(şirket)…’ e derhal ve def’aten ödemeyi ve hem de ödemekle yükümlü olduğu işbu cezai şart tutarı dışında ve onun mahsup da edilmemesi kaydıyla, …(şirket)…’ in bu anlaşmanın normal ya da uzamış süresi boyunca uygulanmasından beklediği ve ancak BAYİ ‘nin bu anlaşma veya eklerindeki hükümlerden herhangi birine aykırı davranış olması nedeniyle …(şirket)… ‘in tek yanlı biçimde feshine mecbur kalması yüzünden elde edemediği için uğradığı ve uğrayacağı her türlü kar ve kazanç kaybı ile sair olumlu zarar ve ziyanlarını da derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu kar ve kazanç kaybının hesaplanması şu şekilde olacaktır; anlaşmanın feshedildiği tarihe kadar BAYİ ‘ nin …(şirket)…’ den satın almış olduğu yıllık LPG miktarı ile fesih tarihiyle anlaşmanın bitiş tarihi arasında kalan sürenin çarpılmasıyla bulunacak olan miktar, BAYİ ‘ye tanzim edilmiş olan son fatura tarihinde …(şirket)…’ in ton başına elde etmiş olduğu kar miktarı ile çarpılacaktır.

MADDE 30 – Akdin feshi halinde BAYİ;

a) …(şirket)…’ e ait ışıklı ya da ışıksız tabela, pano ve logolar dahil her türlü reklam ve tanıtım malzemesini kullanmayacak, derhal işyerinden, deposundan, vasıtalarından kaldıracak; …(şirket)…’ e ait bu tarz her türlü reklam ve tanıtım malzemesini ve diğer her türlü emtiayı …(şirket)…’ e derhal iade edecektir. BAYİ, …(şirket)…’in tüplü LPG ‘sini aboneler (müşteriler) nezdinde tanıtan, kendisinin …(şirket)…’ in tüplü LPG’ sinin satışını, dağıtımını ve pazarlamasını yaptığı telefon numara veya numaralarını derhal …(şirket)… ‘e veya …(şirket)…’in tayin edip bildireceği bir gerçek veya tüzel kişiye resmi devir bedeli üzerinden devretmeyi kabul ve taahhüt eder.

b) Vadeli ve vadesiz bütün borçlarının fesih tarihi itibariyle muaccel olacağını, bütün teminatlarının paraya çevrilebileceğini ve borçları için her türlü yasal takibin yapılabileceğini kabul eder.

MADDE 31 – İşbu anlaşmanın süresi anlaşmanın imza tarihinden itibaren ..5.. yıldır.

MADDE 32 – İşbu anlaşma ve ekleri BAYİ ‘ ye acente –vekil –ticari mümessil vesaire gibi hangi nam ve sıfat altında olursa olsun …(şirket)…’i temsil ve ilzam yetkisi verdiği yolunda hiçbir zaman yorumlanamaz ve BAYİ böyle bir iddiada bulunamaz ve bu anlamda herhangi bir işlem yapamaz.

MADDE 33 – İşbu anlaşmadan doğan ve/veya doğacak her türlü masraf, harç, vergi vesaire BAYİ ‘ye aittir.

MADDE 34 – Taraflar, bu anlaşmanın ve eklerinin ihtiva ettiği hususlardan dolayı aralarında çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın halinde ve ayrıca BAYİ’ nin her nev’i teminatlarının paraya çevrilmesi konusundaki bilcümle hukuki girişimlerde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İstanbul İcra – İflas Müdürlüklerinin yetkili olacaklarını şimdiden kabul ederler.

MADDE 35 – Tarafların, kanuni tebligat adresleri işbu anlaşmanın ilk sahifesinde belirtilmiştir. Herhangi birindeki değişikliğin 3 (üç) takvim günü içinde diğer tarafa noter kanalıyla usulünce bildirilmesi zorunludur; aksi takdirde bu adreslerden birine diğer tarafça yapılacak her nevi bildirim veya gönderilecek yazı, o tarafın eline geçmiş addolunur, bu halde bildirim usulsüzlüğü veya tebligat geçersizliği iddialarında bulunulamaz.

MADDE 36 – Bayi sattığı gazın tüketilmesi süresince kullanılmak üzere ve boşalttığında iade edilmek üzere tüpleri müşterilere teslim ederken, matbu olarak Şirket tarafından hazırlanıp Bayi’e tevdii edilen ve tüplerin Şirket ’e aidiyeti, hukuksal durumu ile kullanma talimatını ihtiva eden üç nüsha “Abone Depozito Makbuzu”’ nu müşteriye (Abone) imzalatacak, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın bir nüshasını tutanakla her ay sonu Şirket tesis ve depolarına teslim edecek, “ABONE DEPOZİTO MAKBUZU” ile Abonenin isim-soyisim, imza, açık adres ve telefonunun yer almadığı “Abone Depozito Makbuzu” dikkate alınmayacak, bu tüplerin BAYİ’ nin zimmetinde olduğu kabul edilecektir.

İşbu anlaşma … madde ve eklerinden ibaret olup, … nüsha halinde tanzim, imza ve karşılıklı teati edilmiştir.

İmza tarihi : ……

…(şirket)…                                                                                                   Bayi

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat