BAYİLİK SÖZLEŞMESİ – GENEL

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ – GENEL

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

(GENEL)

 

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu sözleşmede taraflardan, … adresinde mukim “…”, “ÜRETİCİ” … adresinde mukim … ise “BAYİ” olarak anılacaktır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, üretici tarafından üretilen ve pazarlanan her tür mal ve hizmetin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki belli bir bölgede satışı ile yetkilendirilen Bayinin satın alma yükümlülüğü ile, tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarını belirlemektir.

MADDE 3- BAYİ TANIMI

Üretici tarafından üretilen ve satılan tüm ürünlerin teknik özelliklerini bilen yeterli sayıda elemanı bulunan, bölgesel pazar koşullarına göre yeterli seviyede stok bulundurulabilecek saha ve maddi güce sahip, üretici tarafından belirlenen koşullara uygun pazarlama, satış ve uygulama yapabilen firmalardır. Bayi, Üretici’nin bir çalışanı değildir. Bayi, bağımsız işyeri sahibi olup Üretici’nin yasal temsilcisi veya fabrika temsilcisi olarak değerlendirilemez.

MADDE 4- ÜRETİCİNİN SORUMLULUKLARI

Yukarıda Madde 3’te tanımlanan nitelikleri taşıyan firmalar, Üretici’nin ürettiği ve pazarladığı malzemelerin satışında Üretici’nin pazar geliştirme ve talep yaratmaya yönelik yapmayı uygun gördüğü her türlü reklam desteğine sahip olur; malzemelerin kullanımı ile ilgili teknik ve uygulama desteği Üretici tarafından kendilerine verilir. Üretici, yukarıda sayılan nitelikleri taşıyan bayilerine Yetkili Bayi tabelası ve plaketi vermenin yanı sıra, işyerlerinin müsait olduğu durumlarda malzemelerinin sergilenmesi için de karşılıklı anlaşma ile destek verebilir. Üretici’nin kendi uygulama departmanı veya uygulama yapan yan kuruluşu yoktur. Dolayısı ile Üretici, kendisinden talep edilen bu tip hizmetleri en uygun konumdaki bayiye ya da bulacağı taşerona yönlendirebilir/yaptırabilir.

MADDE 5- SATIŞ KOŞULLARI

Üretici tarafından tüm ürünler için belirlenen satış koşulları önceden bayilere duyurulur. Üretici her ürün için fiyat ve satış koşullarını ayrı ayrı belirleyebilir ve her an değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler 7 gün önceden Bayinin bağlı bulunduğu ilgili Bölge Müdürlükleri ve temsilcilikleri aracılığı ile Bayilere sözlü ve yazılı olarak duyurulur. Kesinleşmiş siparişler, mücbir haller dışında, satış koşullarındaki değişimlerden etkilenmez. Teslimi yapılmış mallar için, ilgili bayi aleyhine değişiklik yapılmaz.

 

 

MADDE 6- SİPARİŞ KABULÜ

Bayi, bağlı bulunduğu Bölge Temsilcilikleri veya Bölge Müdürlükleri vasıtası ile siparişlerini yazılı olarak ve Üretici tarafından hazırlanmış sipariş formunu doldurarak yapacaktır. Bu sipariş formunda istenen malın cinsi, miktarı, fiyatı, ödeme vadeleri, teslim yeri ve tarihi gibi ayrıntılar bulunmalıdır. Bu talebe uygun olarak Bölge Müdürlüklerince hazırlanan sipariş onay formu, Bayi mutabakatından sonra Üretici’nin Satış ve Pazarlama Müdürlüğü’ne aktarılır. Siparişin kesinleşmesi, belirlenmiş satış koşullarına uygun ödeme araçlarının da aynı anda Üretici’ye teslim edilmesi ile olur. Kesinleşmiş siparişler, mücbir haller dışında Madde 4’te sözü edilen satış koşullarındaki değişimlerden etkilenmez. Bayi, Üretici tarafından talep edildiğinde, bağlayıcı olmamak ancak yıl içindeki siparişlerinde kıstas olarak kullanılmak üzere bir sonraki yılda talep edeceği ürün ve mal miktarını yıl sonunda Üretici’ye bildirir.

MADDE 7- MAL TESLİMİ VE SEVKİYAT

  1. A) Nakliyenin Üretici’ye Ait Olduğu Malzemeler

Üretici, hangi ürün ve malzemelerin nakliye ücretlerinin kendisine ait olacağını belirleme ve nakliyenin nasıl olacağına karar verme yetkisine sahiptir. Minimum nakliye miktarının Üretici tarafından önceden belirlendiği bu tip malzemelerin nakliyesi, Bayinin resmi adresi olarak kabul edilen ve Üretici’nin kayıtlarında bulunan depo adreslerine belirlenen günde yapılır. Resmi adres dışındaki nakliye bedelleri ve sorumlulukları alıcıya aittir.

  1. B) Nakliyenin Alıcıya Ait Olduğu Malzemeler

Bu tip siparişlerin nakliyeleri, Üretici’nin sevkiyat planına uygun olarak Bayinin veya Bayi talebi üzerine ve sorumluluğu Bayide olmak kaydıyla Üretici tarafından Bayi adına temin edilecek vasıtalar ile gerçekleştirilir. Bu nakliyelerde tüm sorumluluk Bayiye aittir. Vasıta temininde yaşanacak gecikmelerden Üretici sorumlu değildir.

Teslim edilen malzemelere ait faturalar, Üretici’nin Müşteriler Servisi tarafından yasal süresi içinde kesilerek Bayiye gönderilir veya teslim edilir.

MADDE 8- MAL İADESİ

Üretici tarafından üretilen ya da pazarlanan her türlü mal, üretim hatalarına karşı Üretici’nin garantisi altında olup üretim hatası olan mal derhal yenisi (veya eşdeğeri) ile değiştirilir. Bu değişimin yapılabilmesi için üretim hatası bulunan malların Bayi tarafından Üretici’ye en geç sevkiyat tarihini izleyen l (bir) ay içerisinde iade edilmesi zorunludur.

MADDE 9- ÖDEME KOŞULLARI

Bayi tarafından siparişi verilen mal ve malzemelerin bedeli, Bayinin Üretici nezdindeki cari hesabına işlenir. Müşteriler Servisi tarafından hesaplanarak cari hesaba işlenen sipariş tutarları ödeme koşulları çerçevesinde, nakit, çek veya senet ile ödenir. Vade aşımları için hesaplanan ve günün koşullarına göre oranları belirlenen vade farkları peşin olarak tahsil edilir. Ödemelerde kullanılan nakit veya diğer tüm belgeler makbuz karşılığı Bayiye veya temsilcilerine teslim edilir. Nakit ödemeler için alınacak banka makbuzları ve belgeler için düzenlenen bordrolar kanuni sürelerinde muhafaza edilecektir. Ödemelerde hamiline çek kabul edilmez. Üretici, ödeme araçlarının T.Ticaret Kanunu’ndaki şekil şartlarına uygun olarak düzenlendiğini denetleme ve uygun olmayanları kabul etmeme yetkisine sahiptir. Üretici, teklif edilen ödeme şekil ve şartlarını kabul edip etmemekte tamamiyle serbesttir. Dönem sonlarında Üretici tarafından Bayiye gönderilen hesap ekstreleri, mutabakat sağlanan miktar belirtilerek imzalı ve kaşeli olarak geri gönderilecektir. Mutabakat sağlanamayan hususlar görüşmeler yolu ile çözülür. Bir sonuca varılamaması durumunda, Mahkemelere yansıyan anlaşmazlıklarda, Üretici’nin kayıtları kesin delil niteliğindedir. Üretici’ye 10 gün içerisinde ulaşmayan mutabakat belgeleri için, ilgili Bayi ile mutabakat sağlanmış sayılır.

MADDE 10- TEMİNAT

Bayi, Üretici’nin öngördüğü miktarda kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu ve/veya gayrimenkul ipoteği vermekle yükümlüdür.

Teminat Mektubu ve/veya gayrimenkul ipoteğinin miktarı, sipariş miktarına, Bayinin iş hacmine ve günün koşullarına uygun olarak her yıl veya Üretici’nin risk değerlendirmesine göre yeniden belirlenir. Teminat Mektubu ve/veya gayrimenkul ipoteği vermeyen veya limitini yükseltmeyen Bayiye mal sevkiyatı durdurulur. Bayinin şirket yapısında meydana gelebilecek değişiklikler Üretici tarafından kabul edildiği takdirde, bayilik ilişkisinin sürdürülmesine karar verilir ve Bayiden teminatlarını güncel hale getirmesi istenir. Projelere bağlı toplu alımlarda Üretici’nin bayiden ek Teminat Mektubu isteme hakkı saklıdır.

MADDE 11- ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİ

Üretici, bu sözleşme kapsamında yer alan her hangi bir ürünü önceden haber vermek suretiyle üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü ürün yelpazesine ekleyebilir. Bayi, ürün değişiklikleri nedeniyle hiçbir şekilde zarar ve maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.

MADDE 12- SÖZLEŞME SÜRESİ

İş bu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren l yıldır. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda, sözleşme taraflarca süresinden önce fesh edilebilir. Taraflarca sözleşme bitim tarihinden 30 gün önce yazılı bildirimde bulunulmadıkça iş bu sözleşme l yıl süre ile yenilenmiş olur. Süresi sonunda yenilenmediği takdirde kendiliğinden sona erer.

MADDE 13- SÖZLEŞMENİN İPTALİ

Bu sözleşme, süresi dolmadan önce Üretici ve Bayi arasında karşılıklı mutabakat sağlanarak yazılı bir anlaşmayla fesh edilebilir. Bayi, ana sözleşmesinde ve ortaklık yapısında meydana gelen değişmeleri anında Üretici’ye bildirmek zorundadır. Bayi bünyesinde meydana gelen değişiklikleri değerlendiren Üretici, bayilik sözleşmesini yenileyip yenilememekte serbest olacaktır. Bayi yapısındaki değişiklikler Üretici’ye bildirilmese dahi, bu durumu tespit eden Üretici, bayilik sözleşmesini tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bayi bünyesindeki değişiklik karşısında Üretici, bayilik sözleşmesini yenileyip yenilememekte serbest olacaktır.

 

MADDE 14- SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Bayi, iş bu sözleşme nedeni ile doğmuş haklarını ve bu sözleşmeyi Üretici’nin yazılı onayı olmadıkça kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devir veya temlik edemez.

Üretici iş bu sözleşmeyi veya bu sözleşmeden doğan haklarını ve alacaklarını üçüncü şahıslara devir ve temlikte serbesttir.

MADDE 15- GİZLİLİK

Bayinin, kendisi ve üretici arasında imzalanan bu sözleşme konusu mal ve hizmetler ile ilgili olarak edindiği üretim ile ilgili her türlü teknik bilgi ve işletme bilgileri, Pazar bilgileri, satış miktarları, hesaplarla ilgili bilgiler, sır saklama yükümlülüğü altındadır.

MADDE 16- REKABET VE DIŞ SATIM

Bayi, rekabet hukuku kurallarına uymak zorundadır. Bayinin rekabete aykırı davranışlarından dolayı Üretici’ye resmi makamlar veya üçüncü kişilerden kaynaklanan bir sorumluluk yüklendiği takdirde Üretici, bayilik sözleşmesini fesh ederek elindeki teminattan zararını karşılar. Üreticinin fazlaya ilişkin dava hakkı saklıdır.

İş bu bayilik sözleşmesi, yukarıda Madde 2’de belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Üretici tarafından üretimi ve pazarlaması gerçekleştirilen her türlü mal ve malzemenin yurtdışına satışı ise münhasıran Üretici tarafından gerçekleştirilir. Dolayısı ile Bayi, Üretici’nin yazılı izni olmaksızın satın aldığı malları yurtdışına satamaz ve pazarlayamaz. Alt bayileri veya kendi alıcısının ihracat yapmasına fırsat ve imkan tanıyamaz. İhracatın yarattığı haksız rekabet ve ortaya çıkabilecek diğer hukuki sorumluluklar nedeni ile Bayi, Üretici’ye karşı tüm mal varlığı ile sorumludur.

MADDE 17- TEBLİGATLAR

Üretici ve Bayi arasında yapılacak her türlü yazışmada Üretici için tebligat adresi … ; Bayi için ise …’dır.

MADDE 18- MÜCBİR HALLER

Doğal afetler, savaş durumu, yasal düzenlemeler, grev, lokavt gibi tarafların denetimi dışında ve önceden öngörülemeyen durumlarda bu sözleşmeden kaynaklanan bütün yükümlülükler iş bu durum ortadan kalkıncaya kadar askıya alınacaktır. Mücbir sebebin altı aydan fazla sürmesi durumunda taraflar, sözleşmeyi fesihte serbest kalacaklardır.

MADDE 19- UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ VE DİĞER HUSUSLAR

İş bu sözleşme nedeni ile doğabilecek uyuşmazlıklarda … Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkisi kabul edilmiştir.

Bayi, sipariş veya mal alımlarına bağlı olarak verdiği çek ve bonolar ile diğer borçlarını karşılayan ödeme araçlarının tahsili için … İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri’nin yetkisini kabul eder ve yetki itirazında bulunamaz. Bu hüküm yetki anlaşması yerine geçer.

Taraflar arasındaki sorunların çözümünde öncelikle Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesinde öngörülen yöntem uygulanır.

MADDE 20- SÖZLEŞME EKLERİ

Ek-1: Satış koşulları

Ek-2: Sipariş Formu, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır

İşbu sözleşmenin imzası ile Bayi Üretici’ye, en son değişiklikleri de içeren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirkülerini vermiştir.

20 maddeden ibaret olan işbu sözleşme, aşağıdaki imza tarihinde, ekleri ile birlikte yürürlüğe girmiştir. …/…/…

Bayi
Kaşe
İmza
Üretici
Kaşe
İmza

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat