BAZ İSTASYONU KİRA SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BAZ İSTASYONU KİRA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. A.Ş. (bundan sonra …….. veya kiracı olarak anılacaktır) ile,

….. adresinde ikamet eden (bundan sonra kısaca Kiraya Veren) arasında aşağıdaki koşullar çerçevesinde işbu kira sözleşmesi akdolunmuştur.

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu; Kiraya Verene ait veya kiralamaya yetkili olduğu taşınmazın çatı kısmının

kullanımı kapsamak üzere kablosuz haberleşme, wi-fi yahut her türlü elektronik haberleşme şebekesinin bir parçasını oluşturan elektronik teçhizat ile gerekli kabinet, konteynır, muhtelif anten monte yerleri, kablo güzergahları, elektronik altyapı bileşenlerinin tamamı ile tüm bunların mütemmim cüz ve teferruatı ile ses, data ve görüntü aktarımına yarayan diğer cihazların ve sistemlerin kurulması ve bunların işletilmesi için kullanılmak ve ………… tarafından belirlenecek benzer amaçlarla yararlanılmak üzere ………’a tahsis edilmesi ile buna bağlı teknik, ticari ve hukuki koşullardır.

3- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin süresi sözleşmenin 6.maddesinde belirlenen kira başlangıç tarihinden itibaren(…)yıldır. Sürenin hitamından 6 ay evvel taraflardan herhangi biri akdi fesih ettiğini diğer tarafa münhasıran noter kanalıyla açık bir şekilde ihbar etmedikçe sözleşme aynı şartlar ile ve l (Bir) yıllık bir süre için uzatılmış sayılacaktır. Süresinde ve usulüne uygun olarak yapılmayan feshi ihbarı bir sonraki dönem için geçerli olmaz ve yapılmamış sayılır.

4- Sözleşmenin Bedeli ve Ödeme Şekli

Brüt Kira Bedeli

Yıllık                            :  …..

Yazıyla                         :  …..

Ödeme Şekli                :  …..

Lehtar                          :  …..

Banka Adı                    :  …..

Şehir/Şube                    :  …..

Hesap No                    :  …..

Vergi No                      :  …..

Vergi Dairesi:                …..

 1. a) Kira bedeli yukarıda belirtildiği şekilde lehtarın banka hesap numarasına ödenecektir. Kiraya Verene ait yukarıda yer alan banka ve hesap numarası, lehtar, varsa vekili ve/veya temsilcisi ile ilgili bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde bu durum acilen ve noter kanalı ile XXXXX’a bildirilmelidir. Aksi takdirde XXXXX’ın işbu bilgilere göre yapmış olduğu tüm bu ödemeler geçerli addolunacaktır. Kiraya verenin işbu sözleşmeden doğan kira bedelini devir ve temlik etme hakkı saklıdır.
 2. b) Kiraya veren fatura kesmek ile yükümlü bir tüzel kişilik ise; kira bedelini gösterir faturanın, ……..’a tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde kiraya verenin banka hesabına ödenecektir. Kira bedelleri kiraya verenin düzenleyeceği faturaların ………..’a tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde işbu sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen lehtarın banka hesabına yatırılacak olup fatura aslının ……….’a geç ulaştırılmasından kaynaklanan geç ödemelerden ……….’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ödeme gününün resmi tatil gününe rastlaması durumunda ödeme takip eden ilk iş gününde yapılacaktır.
 3. c) Taşınmazda kurulu bulunan sistemlerin Kiraya verenden kaynaklanan haksız bir sebeple sökülmesi durumunda, kiraya veren kendisine peşin ödenen kira bedelinin kullanılmayan kısmından kendi zararlarını mahsup ettikten sonra kalan kısmını ………..’a ……… ay içerisinde iade edecektir.
 4. d) Kiraya verenin fatura kesmek ile yükümlü bir tüzel kişilik olması durumunda yukarıda belirtilen brüt bedele KDV dahildir.

5- Artış Oranı

Yıllık kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlemiş olduğu Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre oranı üzerinden yapılacaktır. Birden fazla yıla ilişkin kira bedelinin peşin ödenmesinin düzenlendiği hallerde, peşin ödeme yapılacak yıllar için herhangi bir kira artışı uygulanmayacaktır. Peşin ödeme yapılan yılları takip eden yıl kira bedelinde ise sadece içinde bulunulan yıla ilişkin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre oranı üzerinden kira artışı yapılacaktır.

6- Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihtir. ……..’ın işbu sözleşmede belirtilen kira bedelini ifa yükümlülüğü, işbu sözleşmenin akdedilmesi ile doğacak olup kiralanan yerin ………. tarafından kullanılmaya başlanmamış olması ifa yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

7- Genel Hükümler

 1. a) ………, kiralanan yerde kablosuz iletişim, wifi ve her türlü elektronik haberleşme sistemi alıcı/verici cihazlarından oluşan sistemi kurup işletecek ve kuracağı tesislerin sayısını, şeklini, boyutunu, yüksekliğini, kiralanan yer sınırları içinde kalmak kaydıyla yerini serbestçe tayin edebilecektir.
 2. b) Kiraya veren; kiralanan yeri işbu sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ……….’ın kullanım amacına uygun bir halde ……….’a teslim edecek ve sözleşme süresince kullanım amacına uygun şekilde kullandıracaktır.
 3. c) ……….., kiralanan taşınmazda kuracağı tesisleri 3.kişilere alt kira, tahsis v.b. yollarla kullandırabilecek olup, bu 3. kişiler işbu sözleşmede kısaca “alt kiracı” olarak anılmıştır. Kiralanan taşınmazda kurulacak tesislerden yararlanacak alt kiracılar için ve ilgili sistemlere sonradan 3. kişiler eliyle veya …….. tarafından yapılacak transmisyon/veri taşıma, wi-fi veya benzeri faaliyetler için yapılacak ilave veya kaplamalar da dahil olmak üzere işlem ve eklenti yapılması, ……. tarafından alt kiracı ilişkisi kurulması halinde sözleşmeden belirtilen kira bedeli taraflarca güncellenecek, yeni duruma göre kira uyarlaması yoluna gidilecektir. …… veya alt kiracıları ayrıca sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda taşınmazın altından kazı yaparak veya taşınmaz üstünden fiber optik kablo ve enerji nakil hattı geçirilebilecek olup, yapılacak bu işlemler binanın statik ve projesine aykırı olmadığı, binanın mimari yapısını ve görselliğini bozmadığı sürece ve bu işlem sonrasında binanın eski haline getirilmesi suretiyle kiraya veren buna karışı çıkmayacağını ve engel olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
 4. d) Kiraya veren işbu kira sözleşmesinde belirtilen yerin kiralanması hususunda her türlü yetkiye haiz olduğunu beyan eder. Bu sebeple üçüncü şahısların, kamu kurum ve kuruluşlarının, taşınmazın mülkiyet ve tasarruf hakkına ilişkin ya da kiralama yetkisi ile ilgili itirazların birinci derece sorumlu ve muhatap olduğunu kabul ve taahhüt eder. ……… bu maddede belirlenen nedenlerle kiralanan yeri tahliye etmek zorunda kalırsa kiraya veren ……..’ın ödemiş olduğu kira bedelinden kiralanan yerin kullanıldığı süreye ilişkin kira bedelini mahsup ettikten sonra kalan kira bedelini …… ay içerisinde ………’a iade edecektir.
 5. e) Kiraya veren, ………’ın onayı olmaksızın kiralanan mecuru satması, kiralaması veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilere devretmesi durumunda sözleşmenin devamını sağlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde, ……… işbu sözleşmeye devam edemez ise varsa peşin ödediği kira bedelinden kullanılmayan döneme ait kısmını talep hakkını mahfuz tutar.
 6. f) Kiraya veren, kiralanan mecurun, işbu sözleşmenin tesis edilmesine ve yürütülmesine engel olabilecek her türlü harç, ipotek, işgal ve irtifak hakkından yoksun bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

8- a)          Kiraya veren, kiralanan taşınmaza kablosuz iletişim, wifi ve her türlü elektronik haberleşme sistemi alıcı/verici cihazlarından ve tüm mütemmim cüz ile teferruatlarından (kablo, anten, radyo link, sistem odası, klima v.s.) oluşan sistemin yerleştirileceğini ve kiralanan alana bu cihaz ve ekipmanın montajı konusunda …….. ve onun yetkilendirileceği 3. kişilere izin vermiş olduğunu ve herhangi bir şekilde bu cihaz ve ekipmanın montajına engel olmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. b) ……….. ve/veya alt kiracıları teknik olarak gerek gördüğü takdirde bizzat sistemin ve sisteme dahil olan ekipman ve parçalarının (paratoner; klima, anten, radyo link, kablo v.s. tüm teferruat ve mütemmim cüzlerin) yerlerini değiştirebilir, ilave ekipman (ek anten, ek RL anteni, jeneratör v.s.) ekleyebilir ya da teknolojik gereklilikler ışığında eklenmesi gereken sistemlerin montajını yapabilir. Bu durumda yapılan eklentilerin önceki alandan daha fazla yer kaplaması halinde ek kira söz konusu olabilecektir. Kiraya veren bu ilavelere ek kira bedeli ya da ücret karşılığında onay verdiğini şimdiden kabul etmiştir.
 2. c) ………, kiralanan alana kuracağı sistemin montajdan sonra sistemin etkili ve verimli işletilmesi için gerekli bakım ve onarım işlemini de gerçekleştirebilecektir. Kiraya veren, kurulacak sistemlerin etkili ve verimli işletilmesi, gerekli bakım ve onarım işlemleri için ………. ve alt kiracıların kiralanan yere ve/veya ona ait ortak alanlara her türlü ekipmanla ve Kiraya Verenin uygun göreceği saatte girebileceğini kabul eder. Kiraya veren, ……….. ve alt kiracıların mecura giriş ve çalışma imkanı ile bu konuda ne gerekiyorsa (izin v.s) gerçekleştirecektir.
 3. d) Taşınmaza kurulacak sistemin çalışma yöntemi, kapsaması ……… tarafından belirlenecek ve münhasıran ………’ın teknik olarak uygun göreceği şekilde yapılacaktır.

9- Kiralanan yerde yapılacak montaj, bakım ve onarım esnasında, …… tarafından verildiği belirlenen her türlü zarar ve ziyan, kiraya veren tarafından zararın meydana geldiği tarihten itibaren en geç ……… gün içerisinde ………’a mutlaka yazılı olarak bildirilmelidir. Bu konuda …………’ın yukarıda belirtilen adresine gönderilen yazı ………’a bildirilmiş kabul edilir. Her iki tarafın mutabakatı sonucu hazırlanacak tutanak ile işbu zarar ve ziyan tespit edilecektir. Süresi içerisinde, taraflarca tespit edilen zarar ve ziyan ……….. tarafından mümkünse öncelikle aynen giderilecek, mümkün değilse zarar bedeli derhal tazmin edilecektir.

10- Kiraya veren, ……..’ın ve/veya alt kiracıların binadan enerji almasında ve bu amaçla TEDAŞ, BEDAŞ ve benzer kurumlar nezdinde abone talebinde bulunmasında sakınca görmediği gibi sistemin ihtiyacı olan elektrik enerjisini eğer var ise kendisine ait olan trafo ve/veya kofradan alınmasına ilişkin onayı ve/veya vekaletnameyi bedel talep etmeden vereceğini, ayrıca kiraya veren, sisteme gidecek elektrik hattının (elektrik direği, seksiyoner direği, trafo direği, alçak-orta-yüksek gerilim direği…) kendisine ait olan taşınmaz binadan geçişi ile ilgili her türlü onayı bedel talep etmeden vereceğini kabul ve taahhüt eder.

11- ……… ve/veya alt kiracılar, kuracakları sistemler için sadece kullanacağı elektrik gideri ve ferilerini karşılamakla yükümlüdür. ……….’ın ve alt kiracılarının mecurun/binanın temizlik, genel gider veya benzeri ortak giderlere katılma yükümlülüğü yoktur.

12- Kiraya veren, sözleşme konusu hizmetinin bir kamu hizmeti olduğunu ve kurulacak sistemlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kurulduğunu, bu nedenle sözleşme konusu sistemlere, tüm parçalarına ve/veya sistemi çalıştıran elektrik enerjisine her ne suretle olursa olsun müdahalede bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kiraya veren, ……… ya da alt kiracılarının sistemlerine ya da enerjisine herhangi bir müdahalede bulunursa, doğabilecek tüm zarar ve ziyan ödemeyi, 3.şahısların sistemlere, tüm parçalarına ve/veya sistemi çalıştıran elektrik enerjisine müdahalesi durumunda ise, ………’a derhal haber vermeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

13- Kiraya veren, ……..’ın muvafakatini almadan binada sözleşme konusu sistemlerin bulunduğu yerlerde sistemlerin olağan çalışmasını aksatabilecek ya da engelleyebilecek hiç bir tadilat, onarım ve dış cephe çalışması yapmayacak, yaptırmayacaktır. Bu gibi durumlarda kiraya veren, en az ……. ay önceden …….’a yazılı bildirimde bulunacak ve ………’ın yazılı onayına istinaden gerekli onarım ve tadilatı yapabilecektir. Taşınmazın olağan kullanım amacına uygun faaliyetler ve acil tamir/tadilat gerektiren uygulamalar bu hükmün kapsamı dışındadır.

14- …….., işbu sözleşmesini, kiralanan yeri ve yer üzerinde kurduğu tesisleri üçüncü kişilere tüm hak ve borçlarıyla birlikte Kiraya Verenin yazılı muvafakati olması şartıyla kısmen veya tamamen devretme hakkına sahiptir. Taraflar bu durumu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

15- İşbu kira sözleşmesi, ………’ın gerekli görmesi halinde, talebi ile masrafı kendisine ait olmak üzere Tapu Sicil Müdürlüğü’ne şerh edilecektir. Kiraya veren, sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe Kiracının taşınmazın tapu son durumunu gösterir belge temin etmesine muvafakat etmiştir.

16- Sözleşmenin Sona Erme Halleri

 1. a) Öncelikle taraflardan herhangi birinin belirtilen fesih ihbarı yapması halinde sözleşme süre sonu itibari ile sona erecektir.
 2. b) Tesisin faaliyetine, kiraya veren tarafından, süreklilik arz edecek şekilde hukuk hilafına, müdahalede bulunulması, tarafların sözleşmeye aykırı her tür hareketi sözleşmenin taraflarca haklı nedenle derhal fesih sebebidir.
 3. c) Kiraya veren, işbu kira sözleşmesini, ……… ay önceden, yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile herhangi bir zamanda, hiçbir neden göstermeden feshetme hakkına sahiptir. ……..bu durumu şimdiden kabul eder ve bu durumda herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Peşin ödenmiş olan ancak fesih nedeni ile kullanılamayan kısma ilişkin kira bedeli var ise kiraya veren bu bedeli fesih tarihinden sonra …… ay içerisinde ……’a iade eder.
 4. d) Kira sözleşmesinin feshi, mahkeme kararı veya diğer herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, kiraya veren, fesih ve mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra sözleşme konusu sistemlerin kaldırılması için …….’a ……… günlük bir süre tanımak zorundadır. Söz konusu sistemler bizzat ………, yetkilendirdiği şirketler ya da alt kiracılar yahut yetkilendireceği şirketler tarafından kaldıracaktır. …….. sözleşme konusu sistemleri kaldırırken, binada meydana gelen normal aşınmalar ve yıpranmalar dışındaki sistemlerden kaynaklanan eksiklikleri tazmin ederek, kiralananı iyi halde teslim edecektir.

17- Gizlilik

Kiraya veren, işbu sözleşmenin ifası dolayısı ile edindiği bilgileri sır olarak kabul edeceğini, bu sırları …….’ın yazılı izni olmadan üçüncü şahıslara ve kamuya ifşa etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

18- Tebligatlar

İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların tebligat için geçerli olan adresleri olup adres değişiklikleri noter aracılığı ile bildirilmedikçe, her türlü tebligat bu sözleşmede belirtilen adreslere göre yapılacak ve geçerli tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır. Kiraya veren, kurulacak tesislerle ilgili üçüncü kişi, kamu kurum ve kuruluşlar tarafından kendisine gelecek her türlü resmi ve özel evrakı ……..’ın haklarına halel gelmeyecek şekilde 5 (beş) iş günü içerisinde bildirecektir.

19- İşbu sözleşmede belirtilen kira bedeline, vergi kanunlarında hükmedilen gelir vergisi stopajı dahil olup, kiraya verene gerekli kesinti düşüldükten sonra kalan net tutar ödenecektir.

Bu sözleşme ile ilgili doğabilecek diğer her türlü vergi, resim ve harçlarda vergisel mevzuat ve ilgili kanuni hükümler uygulanacaktır.

20- İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların halli ….. Mahkemeleri ve icra daireleridir.

Kiraya Veren                                                                 Kiracı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat