BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

İşbu sözleşme, … adresinde ikametgahı bulunan “…”, (Sözleşmede ÜRETİCİ olarak anılacaktır) ile  … adresinde yerleşik …(Sözleşmede BAYİ olarak anılacaktır.)

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, üretici tarafından üretilen ve pazarlanan her tür mal ve hizmetin belli bir bölgede satışı ile yetkilendirilen Bayiinin satın alma yükümlülüğü ile tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarını belirlemektir.

 1. Reklam ve Pazarlama

Bayi, Üretici’nin ürettiği ve pazarladığı malzemelerin satışında Üretici’nin pazar geliştirme ve talep yaratmaya yönelik her türlü reklam desteğine sahip olur; malzemelerin kullanımı ile ilgili teknik ve uygulama desteği Üretici tarafından temin edilir.

Üretici’nin kendi uygulama departmanı veya uygulama yapan yan kuruluşu yoktur. Dolayısı ile Üretici, kendisinden talep edilen bu tip hizmetleri en uygun konumdaki bayie ya da bulacağı taşerona yaptırabilir.

 1. Satış

Üretici tarafından tüm ürünler için belirlenen satış koşulları … gün/ay önceden yazılı olarak bayilere duyurulur. Üretici her ürün için fiyat ve satış koşullarını ayrı olarak belirleyebilir ve her an değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler … gün önceden Bayiinin bağlı bulunduğu ilgili Bölge Müdürlükleri ve temsilcilikleri aracılığı ile Bayilere sözlü ve yazılı olarak duyurulur. Kesinleşmiş siparişler, mücbir haller dışında, satış koşullarındaki değişimlerden etkilenmez. Teslimi yapılmış mallar için, ilgili bayi aleyhine değişiklik yapılmaz.

 1. Sipariş ve Prosedürü

Bayi, bağlı bulunduğu Bölge Temsilcilikleri veya Bölge Müdürlükleri aracılığı ile siparişlerini yazılı olarak ve matbu sipariş formunu doldurarak yapacaktır. Bu talebe uygun olarak Bölge Müdürlüklerince hazırlanan sipariş onay formu, Bayi mutabakatından sonra Üretici’nin Satış ve Pazarlama Müdürlüğü’ne aktarılır. Siparişin kesinleşmesi, belirlenmiş satış koşullarına uygun ödeme araçlarının da aynı anda Üretici’ye teslim edilmesi ile olur.

Bayi, Üretici tarafından talep edildiğinde, yıl içindeki siparişlerinde kıstas olarak kullanılmak üzere bir sonraki yılda talep edeceği tahmini ürün ve mal miktarını yıl sonunda Üretici’ye bildirir. Bildirilen bu miktar bayi açısından bağlayıcı nitelikte değildir.

 1. Mal Teslimi ve Sevkiyat
 2. A) Nakliye İşleminin Üretici’ye Ait Olduğu Malzemeler

Üretici, hangi ürün ve malzemelerin nakliye ücretlerinin kendisine ait olacağını belirleme ve nakliyenin nasıl olacağına karar verme yetkisine sahiptir.

Minimum nakliye miktarının Üretici tarafından önceden belirlendiği bu tip malzemelerin nakliyesi, Bayiinin resmi adresi olarak kabul edilen ve Üretici’nin kayıtlarında bulunan depo adreslerine belirlenen günde yapılır.

Resmi adres dışındaki nakliye bedelleri ve sorumlulukları alıcıya aittir.

 1. B) Nakliye İşleminin Alıcıya Ait Olduğu Malzemeler

Bu tip siparişlerin nakliyeleri, Üretici’nin sevkiyat planına uygun olarak Bayinin veya Bayi talebi üzerine ve sorumluluğu Bayide olmak kaydıyla Üretici tarafından Bayi adına temin edilecek vasıtalar ile gerçekleştirilir. Bu nakliyelerde tüm sorumluluk Bayiye aittir. Vasıta temininde yaşanacak gecikmelerden Üretici sorumlu değildir.

Teslim edilen malzemelere ait faturalar, Üretici’nin Müşteriler Servisi tarafından yasal süresi içinde kesilerek Bayiye gönderilir veya teslim edilir.

 1. İade

Üretici tarafından üretilen ya da pazarlanan her türlü mal, üretim hatalarına karşı Üretici’nin garantisi altında olup üretim hatası olan mal derhal yenisi (veya eşdeğeri) ile değiştirilir.

Bu değişimin yapılabilmesi için üretim hatası bulunan malların Bayi tarafından Üretici’ye en geç sevkiyat tarihini izleyen …(…) gün/ay içerisinde iade edilmesi zorunludur.

 1. Ödeme ve Koşulları

Bayi tarafından siparişi verilen mal ve malzemelerin bedeli, Bayinin Üretici nezdindeki cari hesabına işlenir. Müşteriler Servisi tarafından hesaplanarak cari hesaba işlenen sipariş tutarları ödeme koşulları çerçevesinde, nakit, çek veya senet ile ödenir. Vade aşımları için hesaplanan ve günün koşullarına göre oranları belirlenen vade farkları peşin olarak tahsil edilir.

Ödemelerde kullanılan nakit veya diğer tüm belgeler makbuz karşılığı Bayie veya temsilcilerine teslim edilir. Nakit ödemeler için alınacak banka makbuzları ve belgeler için düzenlenen bordrolar kanuni sürelerinde muhafaza edilecektir.

Ödemelerde hamiline çek kabul edilmez. Üretici, ödeme araçlarının T.Ticaret Kanunu’ndaki şekil şartlarına uygun olarak düzenlendiğini denetleme ve uygun olmayanları kabul etmeme yetkisine sahiptir.

Üretici, teklif edilen ödeme şekil ve şartlarını kabul edip etmemekte serbesttir. Dönem sonlarında Üretici tarafından Bayie gönderilen hesap ekstreleri, mutabakat sağlanan miktar belirtilerek imzalı ve kaşeli olarak geri gönderilecektir. Mutabakat sağlanamayan hususlar görüşmeler yolu ile çözülür. Bir sonuca varılamaması durumunda, Mahkemelere yansıyan anlaşmazlıklarda, Üretici’nin kayıtları kesin delil niteliğindedir.

Üretici’ye … gün içerisinde ulaşmayan mutabakat belgeleri için, ilgili Bayi ile mutabakat sağlanmış sayılır.

 1. Teminat

Bayi, Üretici’nin öngördüğü miktarda kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu ve/veya gayrimenkul ipoteği vermekle yükümlüdür.

Teminat Mektubu ve/veya gayrimenkul ipoteğinin miktarı, sipariş miktarına, Bayinin iş hacmine ve günün koşullarına uygun olarak her yıl veya Üretici’nin risk değerlendirmesine göre yeniden belirlenir. Teminat Mektubu ve/veya gayrimenkul ipoteği vermeyen veya limitini yükseltmeyen Bayie mal sevkiyatı durdurulur. Bayiinin şirket yapısında meydana gelebilecek değişiklikler Üretici tarafından kabul edildiği takdirde, bayilik ilişkisinin sürdürülmesine karar verilir ve Bayiden teminatlarını güncel hale getirmesi istenir. Projelere bağlı toplu alımlarda Üretici’nin bayiden ek Teminat Mektubu isteme hakkı saklıdır.

 1. Ürün Değişikliği

Üretici, bu sözleşme kapsamında yer alan her hangi bir ürünü önceden haber vermek suretiyle üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü ürün yelpazesine ekleyebilir.

Bayi, ürün değişiklikleri nedeniyle hiçbir şekilde zarar ve maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.

 1. Süre

İş bu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren … yıldır.

Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda, sözleşme taraflarca süresinden önce feshedilebilir.

Taraflarca sözleşme bitim tarihinden … gün önce yazılı bildirimde bulunulmadıkça iş bu sözleşme 1 yıl süre ile yenilenmiş olur. Süresi sonunda yenilenmediği takdirde kendiliğinden sona erer.

 1. Fesih

Bu sözleşme, süresi dolmadan önce Üretici ve Bayi arasında karşılıklı mutabakat sağlanarak yazılı bir anlaşmayla feshedilebilir.

Bayi, ana sözleşmesinde ve ortaklık yapısında meydana gelen değişmeleri anında Üretici’ye bildirmek zorundadır. Bayi bünyesinde meydana gelen değişiklikleri değerlendiren Üretici, bayilik sözleşmesini yenileyip yenilememekte serbest olacaktır.

Bayi yapısındaki değişiklikler Üretici’ye bildirilmese dahi, bu durumu tespit eden Üretici, bayilik sözleşmesini tek taraflı olarak derhal iptal etme hakkına sahiptir.

 1. Sır Saklama Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı

Bayinin, kendisi ve üretici arasında imzalanan bu sözleşme konusu mal ve hizmetler ile ilgili olarak edindiği üretim ile ilgili her türlü teknik bilgi ve işletme bilgileri, Pazar bilgileri, satış miktarları, hesaplarla ilgili bilgiler, sır saklama yükümlülüğü altındadır.

Bayi, rekabet hukuku kurallarına uymak zorundadır. Bayinin rekabete aykırı davranışlarından dolayı Üretici’ye resmi makamlar veya üçüncü kişilerden kaynaklanan bir sorumluluk yüklendiği takdirde Üretici, bayilik sözleşmesini fesh ederek elindeki teminattan zararını karşılar. Üreticinin fazlaya ilişkin dava hakkı saklıdır.

 1. Tebligatlar

Üretici ve Bayi arasında yapılacak her türlü yazışmada Üretici için tebligat adresi …; Bayi için ise …’dır.

 1. Mücbir Haller

Doğal afetler, savaş durumu, yasal düzenlemeler, grev, lokavt gibi tarafların denetimi dışında ve önceden öngörülemeyen durumlarda bu sözleşmeden kaynaklanan bütün yükümlülükler iş bu durum ortadan kalkıncaya kadar askıya alınacaktır. Mücbir sebebin altı aydan fazla sürmesi durumunda taraflar, sözleşmeyi fesihte serbest kalacaklardır.

 1. Uyuşmazlık

İş bu sözleşme nedeni ile doğabilecek uyuşmazlıklarda … Mahkeme ve … İcra Daireleri yetkili kabul edilmiştir.

 1. Ekler

Ek-1:

Ek-2:

Yürürlük

… maddeden ibaret olan işbu sözleşme  … nüsha olarak düzenlenmiş, aşağıdaki imza tarihinde, ekleri ile birlikte yürürlüğe girmiştir. …/…/…

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat