BAYİLİK SÖZLEŞMESİ – AKARYAKIT

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ – AKARYAKIT

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

(AKARYAKIT)

TARAFLAR VE KONU

…  A.Ş. Genel Müdürlüğü ile … arasında yapılan işbu sözleşmeyle … sınırları içinde satış yapmak üzere … akaryakıt bayiliği verilmiştir. Bayi satış faaliyetini münhasıran bu sınırlar içinde yürütecektir.

Sözleşmede … A.Ş. Genel Müdürlüğü kısaca (OFİS), diğer taraf olan … kısaca (BAYİ) olarak adlandırılacaktır.

Madde 1- Ofis aynı mahalde akaryakıt istasyonu açmakta veya açtırmakta serbesttir. Bayi, civarda başka bir istasyon açılamayacağı, yakın olduğundan satışlarının azaltacağı iddialarında bulunamayacağı gibi bu satışların üzerinde herhangi bir hakta talep edemez.

ÜRÜN ALIMI KONUSUNDA SAHİP OLUNAN HAKLAR VE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

Madde 2- Bayi, her türlü akaryakıtı (süper benzin -normal benzin – motorin- gaz – madeniyağ – fuel-oil) münhasıran Ofis’ten almayı kabul ve taahhüt eder.

Bayi sadece Ofisin yazılı olarak karşılayamayacağını bildirdiği taleplerini Ofis tarafından saptanacak diğer dağıtım kuruluşlarından alabilir. Bayi, akaryakıt taleplerinin karşılanamaması halinde, Ofisten hiçbir suretle zarar ziyan talebinde bulunamaz. Bayi, diğer bayilere ait stok tanklarından istifade edebilir. Ayrıca, mücbir ve makul sebepler dahilinde bayilerden mal alabilir.

Madde 3- Bayi, istediği cins akaryakıtı, Ofisin göstereceği dolum yerinde FOB esaslarına göre tesellüm eder. Ofisin göstereceği dolum yerinin vana ağzından bayiin taşıma aracına ürünün fiilen teslimi ile mülkiyet ve her türlü riziko bayi’e intikal etmiş olacaktır.

Bayi dolum yerinde tesellüm ettiği malın tartı ve ölçülerini bizzat veya temsilcisi vasıtasıyla kontrol edebilir. Bayiinin bu kontrolü yapmamış olması Ofisin tartı ve ölçülerini kesin delil olarak kabulü anlamındadır. Akaryakıt için fire ve depodan ayrıldıktan sonra akaryakıt evsafının bozukluğundan bahisle herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 4- Ofis veya Ofis adına teslimat yapan kurumların ölçü ve tartıları Ofis faturasına ve bayiin ödemesine esas olacaktır.

Bayi, Ofis müşterisi nam ve hesabına ikmal yaptığı takdirde ürünü tesellüm ettiği deponun kantar veya ölçü fişini muhafaza etmek ve malı tesellüm ederek, müşteriye vermek zorundadır.

Ölçü ve ayarın Ofis talebine göre yaptırılması halinde ilgili makamlarca görevlendirilecek elemanın harcırahları bayie aittir.

Madde 5- Ofis vereceği malın cinsi ve miktarını herhangi bir ihtarda bulunmadan, dilediği şekilde azaltmak veya değiştirmek hakkını haizdir.

Bayi, daha önce verilenlerden daha az verilemeyeceği istediği kadar cins ve miktarda mal verilmesi imkanının mevcut olduğu gibi iddialar ileri süremez ve bu konuda herhangi bir talepte bulunamaz.

Madde 6- Ürün talebinde bulunan bayi, Ofis depolarının veya Ofis adına dolum yapan kurumların çalışma düzenine uymaya mecburdur. Gerek bayiinin ve gerekse bayi adına hareket eden kişilerin dolum mahallinde-sebebiyet verecekleri zarar ve ziyanı işveren sıfatıyla bayi ödemekle yükümlüdür.

Madde 7- Bayi, kendisine gösterilen ikmal merkezi dışında başka bir ikmal merkezinden ancak, Ofisin izniyle ürün alabilir. Bu takdirde bayi nakliye farkı talep edemez.

ÜRÜNLERİN BEDELİ VE ÖDENMESİ

Madde 8- Bayie satılacak her türlü ürünün fiyatı Ofisçe saptanır ve uygulanır.

Bayi, işbu sözleşme uyarınca satın aldığı akaryakıt ve madeni yağ bedellerini Ofisçe belirlenecek fiyatlar üzerinden Ofisin belirlediği şekilde sözleşme, fatura, senet veya çeklerde gösterilen vadelerinde ödeyecektir. Ödememe, eksik ödeme veya geç ödeme hallerinde Ofis işbu sözleşmeyi feshedip, etmemekte serbesttir.

Her üç halde de Ofis alacakları için aylık gecikme faizi talep etmeye her türlü takipte bulunmaya ve verilmiş olan teminatları nakde çevirmeye yetkilidir.

Bayi, bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren … gün içerisinde ürün çekmeye başlamak zorundadır.

Madde 9- Bayi, hiçbir surette Ofis bayilerinin teslimat yaptığı resmi ve özel müşterilerine, karşı fiyat teklifinde bulunarak, teslimat yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

Bayi, ancak, resmi ve özel kuruluşların ihaleyle firma seçimine gitmeleri halinde bu ihalelere katılabilir. Bayi, Ofisçe belirlenen ve uygulanan azami satış fiyatlarının üzerinde fiyatlarla satış yapamaz.

Madde 10- Ofis ürünlerinin tespit edilen mahalli azami satış fiyatları, Ofisin vereceği yazılı talimat dahilinde tatbik olunur. Bayi, bu fiyatların üstünde satış yapamaz. Madeni yağ mahalli satış fiyatı, Ofis’in ana depo satış fiyatına Genel Müdürlükçe belirlenecek kâr marjı ilave edilerek bulunacak rakama mahalli satış yerine kadar olan navlununda ilave edilmesiyle teşekkül eder. Bayi, bu fiyattan daha fazıla fiyatla satış yapamaz, aksine hareketin teshilinde Ofis sözleşmeyi feshedebilir.

ÜRÜNLERİN SATIŞI İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

Madde 11- Ofis’in yazılı onayını almadıkça bayi;

  1. a) İstasyonda Ofis’ten başka kaynaklardan temin edeceği ürünlerini satamaz.
  2. b) Türkiye dahilinde hiçbir yerde Ofis’ten başka kaynaklardan temin olunmuş Petrol ürünlerinin satışı ile alakadar olamaz.
  3. c) … Ofisi’nden aldığı ürünler ile Ofis aleyhinde imada dahi bulunamaz.
  4. d) Satacağı Petrol ürünlerinin niteliklerini hiç bir şekilde değiştiremez.

Ofis yetkililerince veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca istasyonlardan alınan akaryakıtın Ofis veya diğer kurumlarca yapılan tahlil neticesinde yakıtın evsafının bozuk olduğu, yetersiz olduğu veya standartlara uygun olmadığının belirlenmesi halinde Ofis’in o gün itibariyle uyguladığı Genel Müdürlük onayları veya Yönetim Kurulu Kararları ile tespit edilen para cezasını hiçbir itiraza hacet kalmaksızın itirazsız öder.

Bayi talep edilen para cezasının miktarına itiraz edemeyeceği gibi geçersizliğine ilişkin hiçbir itirazda bulunamaz ve bu konuda herhangi bir makama başvuramaz.

Aynı fiilin tekrar tespiti halinde bayilik sözleşmesi Ofis tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.

İstasyonda satışı yapılan evsafı bozuk akaryakıttan dolayı müşterinin uğradığı zarar-ziyanı bayi ödemekle yükümlüdür.

Ofis veya diğer kurumlar kanalıyla istasyondan alınan akaryakıt numunelerinin analiz bedelleri bayi tarafından ödenir.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ KONUSUNDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

Madde 12- Askeri ve resmi teslimat tahsisi alan bayi teslimatı zamanında ve istenilen miktarda yapmak zorundadır. Bayi, bu nedenle aldığı ürünleri ilgili askeri birlik veya resmi müşteriye teslim etmekle mükelleftir.

Herhangi bir Ofis müşterisine ürün ikmali için görevlendirilen bayi öncelikle bu müşterisinin ikmalini yapmak zorundadır.

Bayi, yukarıda belirtilen teslimatlar nedeniyle Ofis tarafından tayin ve tespit edilen nakliye ücretleri üzerinde nakliye ücreti talep edemez.

Askeri, resmi ve diğer Ofis müşterilerine, ikmali Ofisçe belirlenen miktarda ve zamanında yapılamamasından dolayı veya diğer herhangi bir nedenle, Ofisin uğrayacağı zararları tazminle bayi yükümlüdür. Bu durumun tespiti halinde bayie bir daha teslimat verilmez.

BAYİNİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 13- Bayi, diğer Ofis bayilerine, petrol kurumlarının ve dağıtım kuruluşlarının bayilerine ve serbest satıcılara Ofis depolarından veya Ofisin diğer ikmal noktalarından mal almak üzere kesinlikle sipariş mektubu vermemeyi ve bu bayilerden sipariş mektubu almamayı kabul ve taahhüt eder. Aksine harekette Ofis işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Madde 14- Bayi, Ofisten aldığı ürünleri kendi istasyon ve tesisleri dışında diğer yabancı petrol şirketleri veya bunların bayilerinin veya serbest satıcılarının tesis ve istasyonlarına, tankerlerine boşaltamaz veya bunları devredemez.

Madde 15- Bayi, Ofisin Sözleşmeli müşterilerinin ihtiyaçları ile mahalli piyasa ihtiyaçlarını zamanında karşılamak üzere yeteri kadar her cins akaryakıtı ve madeni yağı bulundurmaya ve istasyonunu 24 saat faal durumda tutmaya mecburdur.

Madde 16- Bayiinin, işgal ettiği ve kullandığı mahal ve bunun üzerinde inşa edilmiş veya edilecek bütün bina ve eklentiler ile kullanılmasına ve faydalanılmasına bırakılmış bulunan tank, pompa ve sair malzeme ve teçhizat için ödenmesi gereken vergi, resim ve harç ile mükellefiyetlerin ödenmesinden bayi sorumludur.

Bayi istasyonda petrol ürünlerinin depolanması ve satışı için gerekli bütün izin ruhsatları kanun ve nizamlar dahilinde bizzat alacak ve çevrenin kirlenmemesi için tüm önlemleri alıp, özenle uygulayacaktır. Çevre kanunu dahil çalışma konusu ile ilgili tüm kanun ve nizamlara harfiyen uyacaktır. Dolayısı ile işbu ticari faaliyetlerden doğabilecek her türlü masraf, tazminat, hukuki ve cezai mesuliyet kendisine ait olacaktır.

Bayi, istasyonda ve burada yapılan işe, depolanan veya kullanılan patlayıcı ve parlayıcı maddelere veya kendileri tarafından çalıştırılan kişilere ilişkin olarak herhangi bir makam tarafından çıkarılacak kanun, tüzük yönetmelik ve emirlere uymakla yükümlüdür. Bu hususlara bayiinin bizzat ve müstahdemleri tarafından kısmen veya tamamen uyulmamasından doğacak sorumluluk veya yükümlülükleri ile Ofisin bu nedenlerle uğrayacağı zararın tazmini bayi’ye aittir.

Bayi istasyonda gerek yetkili merciler tarafından veya gerekse Ofis tarafından iş güvenliğine ilişkin emir ve önerilere aynen uymak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Bayiinin birlikte çalıştığı veya çalışacağı kişilerin veya istasyondaki üçüncü şahısların ölüm, yararlanma, yangın, yangın başlangıcı, üçüncü şahısların mallarına zarar verilmesi, trafik kazası vesaire gibi kazalara sebebiyet vermelerinden bayi bizzat sorumludur.

Madde 17- Akaryakıt istasyonu için gerekli olan her türlü istasyon donatım malzemelerinin temini bayie aittir. Ofis malzeme tahsis edip etmemekte serbesttir.

Madde 18- Bayi, istasyondaki her türlü işletme malzemesini sürekli olarak çalışır vaziyette bulundurmaya, istasyonun bakımına ve komple temizliğine, müşteriye yapılacak servis ve muameleye, istasyonda istihdam edilecek personelin kıyafetine istasyonun tertip, ışıklandırma ve modernizasyonuna dair Ofisçe verilecek talimat hükümlerine harfiyen uymaya ve bu hizmetleri yürütmeye, Ofis’çe verilecek projeye ve talimatlara göre bir kadın bir erkek olmak üzere asgari iki gözlü tuvalet yapmaya mecburdur.

Bayi, tuvaletlerde daimi bir bakıcı ve temizlikçi bulunduracak ve tuvaletlerin devamlı temiz ve bakımlı bulundurulmasını sağlayacaktır.

Her tuvalet için, bir tonluk su deposu yaptırılacaktır.

İstasyonlarda mutlak surette işler vaziyette hava saati bulundurulacaktır, istasyonların saha ve çevre düzenlemesine, ağaçlandırılmasına ve çiçeklendirilmesine özen gösterecek, imkanlar nispetinde dinlenme yeri yaptıracaktır.

Bu hususlara riayet etmeyen bayilere, fesih dahil her türlü ceza-i müeyyide uygulanır.

Madde 19- İşbu sözleşmeye konu teşkil eden istasyondaki işletme malzemesinin her türlü bakım-onarımı bayie aittir.

Bayi, kendisine ait tankerler ile istasyondaki pompa ve diğer donatım malzemesinin yasalara uygun olacak şekilde ve zamanında: ölçü ve ayarlarını yaptırmaya, daima doğru ye sağlam çalışır durumda bulundurmaya mecburdur. Pompaların eksik mal vermesinin tespiti halinde talep edilecek her türlü zarar ve ziyanı bayi ödemekle yükümlüdür. Kasıt bulunduğunun tespiti sözleşmenin fesih sebebi sayılacaktır.

Madde 20- Bayi, akaryakıt istasyonunda muhtemel bir yangına karşı beher pompa başına bir adet itibariyle 13-15 litrelik CO2 cihazı ile ikişer adet kum kovası, her istasyon için bir adet 2×2 ebadında amyant örtü ile yine bir adet 13-15 litrelik CO2 cihazı bulundurulacak ve istasyonlara pompaların 15 metre civarında ateş yakılmamasını, sigara içilmemesini, cep telefonu çalıştırılmamasını ihtar eden levhalar asacaktır. Bayi, istasyon ve civarının emniyetini tehdit edici nitelikte herhangi bir maddeyi istasyonda bulunduramaz, satamaz ve imal edemez. Bayi tanker tahliyesi esnasında gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Bayi, yangın ve her türlü rizikoyu karşı istasyonu ve tesisleri ile nakledilen ve stoklanan akaryakıtı sigorta yaptırmak mecburiyetindedir.

Madde 21- Bayi, akaryakıt istasyonunun sahası ile Belediye sınırları içinde ve dışındaki yollar üzerinde yapılacak ve açılacak giriş ve çıkış yollarını, mevcut mevzuatlar ve Karayolları talimatlarına uygun olacak şekilde, istenilen nitelikte ve belirtilecek süre içinde kaplatmak zorundadır.

Madde 22- Bayi, bayilik hakkına karşılık istasyonu üzerinde Ofis lehine, Ofis usullerine göre asgari 15 yıllık intifa hakkı vermeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareketten dolayı bayiliğin Ofis tarafından feshedilmesi halinde, Ofis intifa hakkı süresince satış istasyonundan istifade eder.

Bayi fesih halinin kendisine tebliğ tarihini takip eden 15 gün içerisinde Ofis lehine intifalı olan tesislerini Ofise teslim edeceğini aksi halde her geçen gün için Ofisin uğrayacağı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Ofis, bu madde gereğince teslim aldığı istasyon ve müştemilatını kendisi işleteceği gibi, üçüncü şahıslar eliyle de işletebilir.

İntifa hakkı tesisi sırasındaki masraflar ile intifa hakkının süresince bu haktan dolayı Ofise yüklenecek her türlü mükellefiyet (tüm masraflar, vergi dairelerince alınacak harç, vergi, resim v.s. ile bunların zamanında ödenmemesinden doğacak cezalar) bayie aittir.

Madde 23- Bayi, kanuni engellerden dolayı istasyonu üzerinde Ofis lehine intifa hakkı tesis edemediği veya kendisine ait olmayan yerler üzerinde inşaa ettiği veya kiraladığı istasyonlar için bayilik sözleşmesi dolmadan, Ofis tarafından hangi sebeple olursa olsun feshedilmesi veya Ofis’in rıza ve muvafakatini almaksızın bayi tarafından tek taraflı feshedilerek başka bir şirketin bayiliğini doğrudan veya dolaylı olarak alırsa, Ofisçe tespit edilecek şartı cezayı, ihtarname keşidesine ve Mahkeme kararı alınmasına gerek kalmaksızın ödeyeceğine dair res’en taahhütname verir.

Taahhütnamede cezai şart olarak ödenecek miktar, her halükarda 5 yıl için tespit edilmiş olacaktır. Bayi, her sözleşme yenilenmesinde yeniden tespit edilecek miktar üzerinden yeniden taahhütname vermek zorundadır.

Madde 24- Bayilik verilen istasyon veya arsası kiralık ise ve kira kontratosunun süresi işbu sözleşme süresinden önce bitiyorsa, bayi en geç bir ay içerisinde yeni kira kontratosunu ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, işbu sözleşmenin otomatikman sona ereceğini bayi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 25- Bayi, akaryakıt istasyonları ile tankerlerini Ofisin renk ve standartlarına göre Ofis’çe bildirilecek süre içinde Kurumsal Kimlik Projesinde belirlenen renk standartlarına göre boyamayı, Ofis’in yeterlilik verdiği firmalar dışında herhangi bir kişi veya kuruluşa Kurumsal Kimlik projesini yaptırmamayı. Ofis amblemini Ofisçe belirlenecek şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmenin feshi veya Ofis ile bayi arasındaki ticari ilişkinin sona ermesi halinde bayi akaryakıt istasyonunda bulunan Ofis amblem ve işaretlerini kaldırmak zorundadır.

Madde 26- Bayi, her türlü bayilik faaliyetleri ile ilgili olarak Ofis’çe görevlendirilecek Pazarlama Uzmanları ve diğer görevli personelin yapacağı denetim sonuçları ile müşahedelerini yazacağı özel bir defteri istasyonunda bulundurmak zorundadır.

Madde 27- Bayi, bayilik faaliyetlerinden doğan tüm ticari muameleleri kanuni defterlerine tam ve doğru olarak geçirmek ve her türlü vesaiki kanuni süresince muhafaza etmekle yükümlüdür.

Bayi akaryakıt istasyonunu denetlemek amacıyla Ofisin görevlendireceği kişilerin diledikleri anda akaryakıt istasyonuna girmelerine, stok kontrolleri yapmalarına, pompa numaratörlerini istasyon kayıtlarıyla karşılaştırarak bayinin başka kaynaklardan mal alıp, almadığının kontrol etmelerine, ayrıca ticari defterlerini, hesaplarını ve bayilik faaliyetleriyle ilgili tüm muamelatını tetkik etmelerine izin verecektir.

Bayi, bu iş için doldurulacak form ve diğer evrakların hüsnü muhafaza etmeye ve tamirat, başka ürün için kullanma vs. gibi durumlarda sayaç total numaratörlerinde değişiklik olması durumunda bunu anında Ofise bildirmeye mecburdur.

Bayi, Ofisin her türlü talebinde ve Ofisçe belirlenecek süre içinde Ofisle hesap mutabakatı yapmakla yükümlüdür. Bayi kayıtları ile Ofis kayıtları arasında mübayenet olması halinde Ofisin kayıtlarına itibar edilecektir.

Madde 28- Bayie, işbu sözleşmeye konu teşkil eden istasyon dışında ikinci bir istasyon için bayilik talep etmesi halinde, yeni bir bayilik verilip verilmemesinde Ofis serbesttir, ikinci istasyon için yeni bir bayilik verildiğinde, ayrı bir bayilik sözleşmesi akdedilir. Mücbir sebepler gereğince, mevcut istasyonu başka bir mahalle nakletmek zorunluluğu doğduğunda, aynı madde hükmü uygulanır.

Madde 29- İşbu sözleşmeyle gerçek ve tüzel kişiye verilen bayilik sözleşme süresinde aynı gerçek ve tüzel kişi tarafından ifa edilir.

Bayi, Ofisin yazılı muvafakatim almaksızın, bayiliğini bir başka gerçek ve tüzel kişiye veya herhangi bir ortaklığa devredemez.

Türk Ticaret Kanununda belirlenen şirketlere verilen bayiliklerde şirkete yeni ortak kabulü Ofisin yazılı muvafakatına bağlıdır. Bayi, şirketten ayrılan ortakları … gün içerisinde yazılı olarak Ofis’e bildirmekle zorunludur.

Bayinin herhangi bir ortaktık kurma talebi halinde bu talebi Türk Ticaret Kanununda zikredilen şirket nevilerinden birini, kurması kaydıyla ve Ofisin yazılı muvafakati ile kabul edilebilir.

Gerçek kişi olması halinde bayiin, Ofisin yazılı muvafakatini almak kaydıyla bayiliğini özel ya da tüzel kişilere devretmek veya yanına ortak almak istemesi, şirket olması halinde ise şirket ortaklarının değişmesi gibi hallerde, muaccel olan veya olmayan mevcut borçların tamamının defaten ödemesi şarttır. Bayiinin mevcut borçlandın ödenmemesi halinde Ofıs, bayilik devrinde muvafakat etmeyeceği gibi bu konuda verilmiş izin var ise bunu da derhal iptal eder.

Madde 30- Bayiinin vefatı halinde durumlarının uygunluğunun Ofisçe tespit edilmesi, ayrıca vefat eden bayının Ofise olan bilumum borçlarından (faiz dahil) vadesi gelmiş olanların üç ay içerisinde ödemeleri, vadesi gelmemiş olanların da teminatlarını kendi adına yenilemeleri ve Ofis mülkü malzemeyi de Ofisin cari usullerine göre satın almaları şartıyla Ofis, vefat eden bayiinin birinci derecedeki varislerimle tercihen bayilik sözleşmesi yapmayı kabul eder.

Mirasçılar birden fazla ise Türk Ticaret Kanununda zikredilen şirket nevilerinden birinin teşekkülü gerekir. Ancak, mirasçıların tümünün muvafakati halinde mirasçılardan herhangi birine de bayilik verilebilir.

Madde 31- Bayi, işbu sözleşme ile yüklendiği bayilik faaliyetlerini bizzat ifa edecektir. Bayi, ancak mücbir sebepler karşısında Ofisin muvafakatini almak suretiyle vekil tayin edilir.

Bayi, Ofisten yapacağı mubayaalarda görevlendirilmek üzere hüviyetleri tevsik edilmek ve bu yüzden doğacak her türlü sorumluluklar bayie ait olmak kaydıyla, ayrıca Ofisin muvafakatine hacet kalmaksızın mutemet tayin edebilir. Bu takdirde imza sirküleri ve sipariş mektubu Ofise tevdi edilir. Bayi, imzasını veya mutemedini değiştirdiği takdirde, keyfiyeti değişiklik tarihinden itibaren … gün içerisinde Ofis’e yazılı olarak bildirmek mecburiyetindedir.

TEBLİGAT ADRESİ

Madde 32- Taraflar, işbu sözleşmede kayıtlı satış istasyonu ile ev adreslerini ikametgah olarak kabul ve adreslere yapılacak her türlü tebligatı kendilerine yapılmış addederler. Bayi, bu adreste vaki olacak değişikliği … gün içinde Ofis’e bildirmekle mükelleftir. Bildirmediği takdirde, Ofis’teki son adresine yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır.

Madde 33- Bayi, tarafından Ofis’e tevdi edilen çek bedellerinin karşılıksız çıkması halinde, karşılıksız çeklere, bu konuda Ofis’çe çıkarılan veya çıkarılacak genelge, tamim ve sair prensip kararlarının aynen uygulanmasını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bunlara karşı hiçbir şekilde itiraz edemeyeceği gibi, genelge ve tamimlerin kendilerine ulaşmadığı iddiasında bulunamaz.

BORÇ VE ALACAKLARA UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 34 – Ofisin her türlü alacağının rüçhanlı alacak olduğunu ve üçüncü şahıslara olan borçlarından önce tahsis edeceğini; doğmuş ve herhangi bir nedenle doğacak Ofis nezdindeki borçlarına tahsil tarihine kadar aylık … faiz oranı üzerinden yıllık faiz ve faizin cari hadde göre hesaplanacak KDV’nin tahakkuk ettirilmesini ye bu faiz haddinde ve KDV oranlarında meydana gelecek değişiklikleri, bu değişikliklerin borçlarına aynen yansıtılmasını peşinen kabul eder.

Madde 35- Bayiinin, karşılıksız çekten gayri, herhangi bir sebepten doğan borcunun tahsili ve itfa planına bağlanması hususunda mutabakat sağlanamayan ve icra takibine konu edilen borçlarının tahsil edilemediği hallerde mal teslimatı süresiz o|arak durdurulabilir.

Madde 36- Diğer petrol şirketleri veya bunların bayileri ile piyasadaki diğer serbest satıcılardan herhangi bir suretle akaryakıt aldığının Ofis’çe tespiti halinde işbu sözleşmenin 39. maddesi hükmü uygulanır.

Ayrıca, Ofisin bayi tarafından verilen re’sen taahhütnameden doğan haklarını kullanma hakkı saklı kalacaktır.

Madde 37- İşbu bayilik sözleşmesinin feshi veya herhangi bir sebeple sona ermesi halinde bayilik ilişkisi sebebiyle. Ofisle akdetmiş olduğu bütün kredi, malzeme ve sair hususlara müteallik sözleşmelerinin münfesih olacağını ve bu sözleşmelerden doğan borçları ile doğacak her türlü borçların muaccel olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

İşbu bayilik sözleşmesinin bayiin her türlü kusuru ve sözleşme maddelerinin ihlali nedeniyle feshedilmesi halinde Ofis, bayiin Ofisle akdetmiş olduğu diğer bayilik sözleşmelerini de fesh edip etmemekte serbesttir.

FESİH HALLERİ

Madde 38- Bayiin, sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giymesi ve bu suçun Mahkeme kararı ile sabitleştiğinin tespiti halinde işbu sözleşme Ofisçe hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilir. Ancak, suçun Mahkeme kararıyla teshiline kadar Ofisçe, bayie, peşin bedelle veya teminat mektubu karşılığında açık çekle mal teslimatında bulunulur.

Bayiin, Ofis prensiplerine aykırı düşen tutum ve davranışlarının Ofisin maddi kaybına neden olan hallerinin Ofisçe tespiti halinde bayilik sözleşmesi Ofis tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.

Madde 39- Bayi, Ofisle olan münasebetlerinde basiretli bir tüccar gibi davranıp, tutum ve davranışlarıyla Ofis prestiji ve menfaatlerini korumakla mükelleftir. Bayiin Ofis prestij ve menfaatlerini sarsıcı hareketlerde bulunması fesih sebebidir. Bayiinin Ofis prestijini ve menfaatlerini zedeleyici faaliyette bulunup bulunmadığı hususunun takdiri Ofise aittir.

Madde 40- Bayiinin işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi veya Ofisin feshetmesine sebebiyet vermesi veya işbu sözleşmede yer alan hususlardan herhangi birine uymaması halinde Ofis,

  1. a) Süre vererek sözleşme şartlarına uyması için yazılı olarak ihtar eder.
  2. b) Mal teslimatı bir süre için durdurulur.
  3. c) Bayiden uyulmayan her husus için cezai şart talep eder.
  4. d) Zarar-ziyan talep eder.
  5. e) Sözleşmeyi derhal ve süresinden önce fesheder. Bu durumda fesih tarihinden sözleşme sonuna kadar geçecek dönemde yıllık satış taahhüdüne göre satması gereken toplam akaryakıt ve madeni yağ miktarlarının fesih işlemi nedeniyle satamaması sonucu Ofisin uğradığı tüm zarar ve ziyanının, bu meyanda fesih tarihinden sözleşme süresi sonuna kadar satması gereken beher ton beyaz ürün için motorindeki Ofis kârı + masraf + fire payı, keza satması gereken beher ton madeni yağ için cari yılda %50 oranında Süper akra SAE 20W/50 veya ikame edilecek yeni- bir benzinli motor yağı, %50 oranında Süper dizel 20W/50 veya yerine ikame edilecek yeni bir diesel motor yağındaki Ofis kâr payının esas alınmak suretiyle belirlenecek toplam Ofis zarar ve ziyan tutarlarını hiçbir itirazda bulunmaksızın herhangi bir mahkeme kararı gerekmeksizin bayi derhal defaten öder.

Ofis, bu yaptırımlardan herhangi birini bir kaçını veya hepsini bayi’e uygulamak hakkına veya bunları uygulayıp hem de bayiden akdin ifasına devam edilmesini talep etmeye yetkilidir.

Madde 41- Bayi, her ne sebeple olursa olsun, mal teslimatının durdurulması halinde, diğer Ofis bayilerinden mal temin edemeyeceği gibi, normal faaliyeti sırasında aynı durumdaki diğer bayilere kendisi de mal veremez.

Madde 42- Bayi, Ofis’çe çıkarılmış ye çıkarılacak genel esas genelge ve talimatların işbu sözleşmenin bir eki olduğunu bunlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

Bu hususlara uymaması halinde Ofis; sözleşmeyi hiçbir ikaza gerek olmaksızın tek taraflı feshetme hakkına haiz olacaktır.

Madde 43- Bayi, Ofis’çe çıkarılmış ve halen yürürlükte olan Denetim Genel Esaslarındaki maddelere aynen uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 44- Ofis statüsünde meydana gelebilecek değişiklikte veya Ofisin başka teşekküle bağlanması halinde işbu sözleşmede hükme bağlanan bütün hak ve vecibeler yeni teşekkül için de aynen geçerli olacaktır.

Madde 45- Ofis teşkilatı içerisinde yer alan Bölge Müdürlüklerinin herhangi bir şekilde müstakiliyet kazanması veya anonim şirket statüsüne kavuşması halinde, statüsü değiştirilen Bölge Müdürlüğü hinterlandında faaliyet gösteren bayiin, işbu sözleşmede öngörülen her türlü hak ve vecibeleri Ofis tarafından yeni şirkete devredilecektir. Ofisin işbu devir yetkisini bayi peşinen kabul ettiğinden hiç bir şekilde devir işlemine itiraz edemez. Bu hükmün herhangi bir şekilde bayi tarafından ihlal edilmesi halinde, devredilen şirket işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak doğrudan feshedebileceği gibi uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı da bayie tazmin ettirecektir.

Madde 46- Ofisin iştiraki suretiyle herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketi kurulduğu takdirde, Ofis işbu sözleşmede öngörülen her türlü hak ve vecibeleri, yeni akaryakıt dağıtım şirketine devredebilecektir. Bu hususu dahi bayi peşinen kabul ve taahhüt eder, hiçbir şekilde bayi devir işlemine itiraz edemez. Bu hükmün ihlali halinde de yeni dağıtım şirketince bu sözleşme tek taraflı olarak doğrudan feshedilebilecek ve her türlü zarar ve ziyanı bayie tazmin ettirilecektir.

SÜRE

Madde 47- İşbu sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren … yıl sürelidir.

Bu müddetin bitiminde Ofis bayi ile yeni bir sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir.

Her halükarda temdit edilen bayilik sözleşmesinin başlangıç tarihi, yeni sözleşmenin akit tarihidir. Bu müddetin bitiminden evvelki … gün içinde tespit edilecek yeni şartlar dahilinde tarafların yazılı olarak mutabık kalması halinde bayi ile yeni sözleşme yapılır.

VERGİLER

Madde 48- İşbu sözleşmenin tanzimi, uygulanması ve tasdiki ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar bayi tarafından ödenecektir.

UYUŞMAZLIK

Madde 49- İşbu sözleşmenin tatbikatından doğacak ihtilaflarda … Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

Madde 50- İşbu sözleşme Ofis tarafından imzalandığı …/…/… tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 51- İhtilaf halinde, Ofis yedinde olan sözleşme metni geçerlidir.

Madde 52- İşbu sözleşme … maddeden ibarettir.

 

… A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bayii Kodu        :

Adı ve Soyadı    :

Ünvanı               :

İş Adresi           :

İkametgah Adresi       :

Telefon              :

İmzası                :

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat