BANKAYA KARŞI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BANKAYA KARŞI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ

……… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: ………………………..)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Maddi zararımız belirsiz olduğundan fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere ……… TL maddi tazminat ile …….. TL manevi tazminatın davalının haksız eylemini gerçekleştirdiği ……… tarihinden itibaren ticari avans faiziyle tahsili talebidir
AÇIKLAMALAR     :

………. İcra Müdürlüğü …………… Esas sayılı dosyasının alacaklısı ……… Ltd. borçlusu ise ………  ve Dış Tic. A.Ş.’dir. İşbu dosyadan davalı ……. Bankası A.Ş.’ye 89/1 Birinci Haczi ihbarnamesi gönderilmiştir.

Gönderilen haciz ihbarnamesi üzerine davalı banka, müvekkilin ………. Şubesi ………..  numaralı hesabı üzerine …………. tarihinde haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak haciz koydurarak, blokelemiştir.

Dayanak olarak ……….. İcra Müdürlüğünün ………… TL miktarlı bloke kaydı görülmekte olup ………… E. Sayılı dosyadan gönderilen 89/1 Haciz ihbarnamesinde borçlu ……. A.Ş.’dir. Borçlunun müvekkili şirketten farklı başka bir şirket olduğu ortadadır ve bankanın kusuru ve ihmali nedeniyle hesabına bloke konulmuştur. Müvekkilin ticari hayatı sekteye uğratılmış, ödemeleri geciktirilmiş, sıkıntıyı aşmaya çalışmak için zaman ve çaba harcadığından yoğun stres ve sıkıntı yaşayarak manevi olarak da yıpranmıştır. Bloke nedeniyle kaçan satışlar da mevcuttur. Müvekkilin bloke sebebiyle kaçırdığı satışlar ile ileriye dönük sıkıntılar ve yaşanan prestij kaybı da göz önüne alınarak maddi tazminatın hesaplanması gerekmektedir.

Mahkemece, ülkenin ekonomik koşulları, paranın alım gücü, tarafların mali ve içtimai durumları, davacıda yaratılan sıkıntıların ağırlığı da nazara alınarak bir miktar belirlenmesi gerekir.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK., TBK ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER                : ……… İcra dosyası, davalı bankaya yazılan yazı, ticari defter ve kayıtlar, banka kayıtları, taraflara ait ekonomik ve sosyal durum araştırması, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU      : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  • Davamızın kabulüne,
  • Haksız konulan haciz ve bloke sebebiyle, maddi zarar belirsiz olduğundan fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere …….. TL maddi tazminat …….. TL manevi tazminatın haksız eylem tarihi olan ………………’den itibaren ticari avans faiziyle birlikte tahsiline,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat